I badesæsonen fra 1. juni til 31. august kontrollerer vi badevandskvaliteten hver 7. eller 14. dag.

Badevandskvaliteten har været udmærket ved alle badesteder i Fredensborg Kommune de seneste år.

Se badevandsudsigten fra 6. juni 2018


Vi har beskrevet forholdene på badestederne i en badevandsprofil for de strande, hvor vi også undersøger badevandskvaliteten.

Badevandskvaliteten i Øresund undersøges ved:

Babylone Strand
Bjerre Strand
Esrum Sø Sørup
Humlebæk Strand
Nivå Strand
Mikkelborg StrandparkPeder Mads Strand

Det lavvandede område i bugten mellem Nivåens udløb og Nivå Strand får tilført renset spildevand fra Nivåen og i forbindelse med større nedbørsmængder kan der ske spildevandsoverløb, og der bliver ledt urenset spildevand ud fra Nivåen.

Vandet fra Nivåen strømmer mod nord op langs kysten, og det kan derfor være sundhedsfarligt at bade her. 

Vil du bade, skal du benytte Nivå Strand.

Kommunen analyserer badevandskvaliteten på Nivå Strand i badesæsonen 1. juni – 31. august.
 

Badevandskvaliteten er udmærket på Nivå Strand, her ses ingen overskridelser af hygiejne-kravene til badevand.

Badevandskvaliteten kan følges hele året på www.badevand.dk 

Alger ved Nivå Strand

Om sommeren skal du være opmærksom på, at der kan komme mange alger i vandet. Det er svært at finde den helt præcise forklaring på, hvorfor en bestemt skadelig opblomstring opstår.
Alger er planter, der svæver frit i vandet.

De kan blomstre op i en sådan grad, at det f.eks. kan se ud, som om vandet er malet med grøn maling.
Andre alger kan ved opblomstring danne hvidlige eller grålige fnug i vandet eller klumpe sammen i tykke lag på overfladen, mens nogle danner skum, når de bliver skyllet op på stranden.
Nogle af disse alger kan være giftige. De fleste er dog helt uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.
Det frarådes derfor at bade i misfarvet eller uklart vand.


Vi følger udviklingen i algesituationen og udsender om nødvendigt advarsel mod badning.

Forholdsregler ved algeopblomstring
• Se efter om der er opstillet skilte, som fraråder badning.
• Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du går i vand til knæene.
• Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer - heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude.
• Lad aldrig dyr drikke af vand, hvor der er algeopblomstring

 

Her kan du læse om de forskellige forureningskilder, der kan true badevandet.
• Dårligt renset spildevand fra ejendomme i det åbne land og mindre bysamfund.
• Afskylning af veje, pladser og tage ved regnvejr.
• Overløb af fortyndet spildevand fra fælleskloakerede områder ved regnvejr.
• Renset spildevand fra renseanlæg.
• Brud på spildevandsledninger
• Fejlkoblinger, hvor spildevand er tilført regnvandsledningen
• Alger

Selv om vandkvaliteten i et område generelt er god, bør badegæster være opmærksomme på, at der kan opstå masseforekomster af mikroskopiske alger i vandet.

Ikter
Det er mikroskopiske (ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme, ikter, der på deres vej fra mellemværten vandsnegle til hovedværten svømmefugle, kan genere badende mennesker.

Larven gennemborer huden hvorefter den tilintetgøres af immunsystemet. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden, af varighed fra få dage til flere uger. Der findes ikke noget dansk navn for denne hudlidelse, som også kaldes schistosom dermatitis.

Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere.

Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

Der har i 2012 og 2014 været tilfælde af udslæt efter badning i Esrum Sø. Udslættet kan være forårsaget af ikter.

Et par gode råd, hvis du bader i søer:

1. Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven

2. Tør kroppen godt efter badning

3. Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem

Husk at have respekt for vandet