Et godt udviklet sprog er grundlaget for, at dit barn får en vellykket skolestart. For det kommer ikke kun godt i gang med at læse; at være sprogligt stærk er forudsætningen for at klare sig godt i alle fag. Og ikke nok med dét; det er også en vigtig forudsætning for at kunne begå sig socialt og få nye venner, både i og uden for skolen.

Som forælder er du dit barns primære sproggiver, men samspillet med andre børn og pædagogisk personale i dagplejen, vuggestuen og børnehaven kan også spille en vigtig rolle i dit barns sproglige udvikling. 

Fredensborg Kommune ønsker at give alle børn de bedste forudsætninger for en vellykket skolestart. Sprog er derfor et særligt indsatsområde på dagtilbudsområdet i kommunen.

Nedenfor kan du finde information om, både hvad du selv kan gøre derhjemme, og hvad kommunen gør for at understøtte dit barns sproglige udvikling bedst muligt.

Til at informere om, hvordan du på en enkel måde kan større dit barns sprogudvikling, har vi lavet en folder og en film.

Nedenfor kan du hente folderen "Hjælp dit barn godt i gang med sprog" og se film om samme med praktiske råd og ideer til forældre. 

Børn begynder at meddele sig til omverdenen lige fra de bliver født. Når de smiler, græder og laver lyde, udtrykker de behov fx for mad, bleskift eller underholdning. Det ved de fleste forældre. 

Men færre ved, hvor vigtigt det er for udviklingen af barnets sprog, at kommunikationen også går den anden vej – at forældrene taler med barnet om hvad det ser og møder, allerede fra fødslen.
Faktisk er alderen 0- 4 år de vigtigste og mest kritiske år i forhold til at lære sprog – og de vigtigste sproggivere er forældrene.

Derfor har vi i Fredensborg Kommune lavet en kampagne, der informerer om, hvordan du på enkel måde kan støtte dit barns sprogudvikling. 

Som forælder er du nemlig dén, der kan gøre allermest, og oven i købet på en nem og naturlig måde. Bare du tænker over det i hverdagen. 

Og selvom du har et andet modersmål end dansk, er det vigtigt at du støtter dit barns sproglige udvikling. For er man god til sit modersmål, er det nemmere at lære andre sprog, såsom dansk og de andre sprog dit barn skal lære i skolen.

Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbud give børn mulighed for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets sproglige udvikling. 

Børns sproglige udvikling er afgørende for deres muligheder for at kunne begå sig, og den pædagogiske indsats i dagtilbuddene skal derfor omfatte børnenes sproglige udvikling og begrebsdannelse både som selvstændige aktiviteter og integreret i en række af dagtilbuddets øvrige aktiviteter. 

Dagtilbuddene har en særlig rolle ift. at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet, eller børn, som af andre årsager har sproglige vanskeligheder. 

Muligheden for udvikling af sproglige færdigheder skal forstås i bred forstand, så det også omfatter f.eks. talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog, billedsprog og matematisk sprog. Det er derfor ikke blot det verbale sprog, men også det nonverbale sprog som udtryksmåde, dagtilbuddene og personalet skal fokusere på i den pædagogiske indsats.

På dagtilbudsområdet i Fredensborg Kommune er sprog et særligt indsatsområde. 

Via sprogvurdering af alle 3-, 4- og 5-årige børn, der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Indsatsen retter sig først og fremmest imod den samlede børnegruppe. Udfordringer hos det enkelte barn arbejdes der så vidt muligt med i hverdagen i dagtilbuddet. I tilfælde af behov for en fokuseret eller særlig indsats, kan der dog også sættes ind ift. det enkelte barn i et tæt samarbejde imellem dagtilbuddet og forældrene, evt. med hjælp fra vejledere med specialviden.

Den generelle indsats i dagtilbuddet består af såvel kommunale, som lokalt tilpassede tiltag. 

En aktuel generel indsat er projekt Sproggaven.
Læs mere om projektarbejdet på projektsiden Sproggaven 

Kontakt lederen af dit barns dagtilbud for mere information om lokalt tilpassede tiltag.

Alle dagtilbud i kommunen laver sprogvurdering. Det gælder såvel kommunale, som selvejende, pulje og private 0-5 års dagtilbud. 

3-års sprogvurdering er obligatorisk, og herudover gennemføres der sprogvurdering af barnet, når det er hhv. 4 og 5 år, som følge af en lokalpolitisk beslutning om dette.  

Der er stor opmærksomhed omkring børns sproglige udvikling. Derfor er det også lokalpolitisk besluttet, at alle 3-, 4- og 5-årige børn, der går i dagtilbud, skal sprogvurderes, og ikke blot de børn, som skønnes at have et behov for sprogstimulering. 

De lokalpolitiske beslutninger skal ses i sammenhæng med kommunens store fokus på tidlig opsporing og indsats, som bl.a. er beskrevet i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Inklusionsstrategien. 

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og literacy-kompetencer er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet. 

Sprogvurderinger lægges til grund for planlægning af de pædagogiske indsatser i dagtilbud, der skal give alle børn de bedste muligheder.

Når det er tid til at sprogvurdere dit barn, vil dit barns dagtilbud kontakte dig og give dig information om sprogvurderingen. Hvis dit barns dagtilbud på baggrund af sprogvurderingen skønner, at der er behov for en indsats for at hjælpe dit barns sproglige udvikling, vil dit barns dagtilbud kontakte dig med et oplæg til samarbejde omkring dette.

Du kan til enhver tid kontakte lederen af dit barns dagtilbud for mere information om sprogvurderingsarbejdet i dagtilbuddet.

Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Det samme gælder alle børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der ikke går i dagtilbud, og som ikke har deltaget i en sprogvurdering i 3 års alderen. Sprogvurderingen foretages i hjemmet af en sprogpædagog fra områdeinstitutionen i det bysamfund, som barnet er bosiddende i.

Hvis sprogpædagogen på baggrund af sprogvurderingen skønner, at der er behov for en indsats for at hjælpe dit barns sproglige udvikling, vil sprogpædagogen kontakte dig med et oplæg til samarbejde omkring dette. Hvis dit barn efter nedenstående definition er tosproget, vil du få et 30 timers sprogstimuleringstilbud.

Dit barn er tosproget, når det har et andet modersmål end dansk, og hvis det først lærer dansk ved kontakt med det omgivende samfund fx i dagtilbud eller skole. 

Tilbuddet har form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen. Tilbuddet er en systematisk og målrettet sprogstimuleringsindsats, som er tilpasset dit barns særlige dansksproglige udfordringer. Derudover vil dit barn indgå i læringsmiljøet i dagtilbuddet, hvor det vil deltage i de almindelige pædagogiske aktiviteter. Dagtilbuddet vil endvidere introducere dit barn til et læringsmiljø, der bygger på demokratiske værdier. 

Tilbuddet skal opretholdes, indtil formålet er opnået, dvs. indtil barnet behersker dansk på niveau med jævnaldrende børn med dansk baggrund.

Kommunen giver et tilskud på 100 %. Tilbuddet er således gratis for dig som forælder.

Som forælder til et 3-årigt barn, der ikke går i dagtilbud, har du pligt til at lade dit barn sprogvurdere, og evt. sprogstimulere. 

Hvis du som forælder ikke overholder pligten til at lade dit barn sprogvurdere, og evt. sprogstimulere, skal kommunen træffe afgørelse om at standse børneydelsen i det kvartal, der følger efter kvartalet, hvor afgørelsen er truffet.

Et indholdsrigt fritidsliv er et meningsfuldt fundament for barnet nu og i fremtiden. Undersøgelser viser, at børn og unge, der inkluderes i sunde interessebårne forpligtende fællesskaber, trives bedre, har lettere ved at indgå i sociale relationer og klarer sig bedre både i skolen, og senere i uddannelse og job.

Dit barn vil også møde mange nye ord og begreber ved at indgå i relationer med andre i forskellige aktiviteter og interessefællesskaber. På den måde kan et indholdsrigt fritidsliv også være med til at udvikle dit barns sprog, hvilket vil give dit barn bedre forudsætninger for at kunne gribe og begribe sin omverden.  

I Fredensborg Kommune er der mange muligheder for et aktivt fritidsliv for dit barn. Fredensborg Kommunes fritidsvejledning, Fritidsbutikken, kan hjælpe dig med at få et overblik og står til rådighed med vejledning og ideer

Du kan læse mere om Fritidsbutikkens fritidsvejledning her 

 

3 % til 7 % af befolkningen er ordblinde. Omkring dobbelt så mange drenge som piger udvikler ordblindhed.

Ordblindhed skyldes en medfødt sproglig vanskelighed med at opdele talte ord i enkeltlyd. Vanskeligheden optræder ofte hos flere medlemmer af samme familie dvs. at et barn kan have arvet et svagt anlæg for at udvikle ordblindhed, hvis der er ordblindhed i familien. 

Især hvis begge forældre er ordblinde, er der høj risiko for, at barnet også udvikler ordblindhed. Hvis der ikke er ordblindhed i familien, er der kun en meget lille risiko for, at et barn udvikler ordblindhed.

Der findes en række tidlige tegn på risiko for ordblindhed. Tegnene kan være mere eller mindre tydelige og sikre og vil typisk være til stede på alle alderstrin. Tegnene er:

• At barnet er omkring 1½ år, før det siger sine første ord

• At barnet i 2-års alderen kun siger få ord og/eller er meget svær at forstå

• At barnets sætninger i 2½-3 års alderen ofte kun består af to ord

• At barnet i 3-4 års alderen ikke holder af at lege med ords lyde, som fx når man rimer med rigtige ord eller ord, som man selv finder på. 

• At barnet i 3-4 års alderen har svært ved at huske sange og rim og remser

• At barnet i 4-års alderen stadig har en utydelig udtale i forhold til jævnaldrende børn

• At barnet ofte ikke benævner tingene med deres navn, siger fx ’Må jeg få den der’ i stedet for ’Må jeg få kuglepennen’

• At barnet kan være lidt langsom til at komme på de rigtige navne på ting, siger fx ofte ’øh’ eller ’hvad er det nu, det hedder?’ 

• At barnet i 4-5 års alderen stadig viser enten ingen eller ringe interesse for bogstaver (for eksempel i sit eget navn) eller for at få læst en bog højt

Uanset om et barn kan være i risiko for at udvikle ordblindhed eller ej, er det vigtigt at have positive forventninger til barnets sprog og styrke dette. 

Den vigtigste forebyggende indsats er et rigt sprogstimulerende miljø både derhjemme, og i dagtilbud samt i andre kontekster fx på biblioteket og i fritidstilbud.

Vil du vide mere, kan du kontakte teamleder for dagtilbudsteamet, Center for Skole og Dagtilbud, Birgit Alstrup på bial@fredensborg.dk eller ring på 72 56 22 16.