Skal du bygge nyt, om eller til ?

 • Så kan du med fordel benytte den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø
 • ”Book en byggesagsbehandler” -  mødet kan fx foregå uden for normal åbningstid, hvis det passer bedre


Du kan også søge i byggesagsarkivet og få mere viden om byggeskadeforsikring og BBR. 
 

Lad os mødes om din byggesag – book en tid?
Vi lægger meget vægt på en god dialog om dit byggeri og en mere smidig sagsbehandling, inden du går i gang

Vi vil derfor invitere til forhåndsdialog omkring alle

• større erhvervs- og etageboligsager - herunder sager om stutteri og ridehaller
• sager om nye huse og om-og tilbygning af bygninger i bevarende landsbyer
• sager om SAVE registrerede bygninger

Dialogen kan bruges til at afklare rammerne for dit projekt.
Vi kan samtidig drøfte ansøgningsmaterialet og rammerne for dit projekt.
Kontakt os på byggesager@fredensborg.dk  og skriv, hvornår det passer dig bedst at holde møde med os.

Skriv gerne dit telefonnummer i mailen, så vi kan ringe til dig.

Book en tid her 

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg og Miljø.

Du skal logge ind med din NemID eller din digitale signatur. Du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Find sted
Udgangspunktet for en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel m.v. Du skal i mange tilfælde også skrive postnummer, da systemet søger adresser i hele Danmark. Der vises kort over adressen og en liste med udvalgte regler og forhold, der gælder for stedet, fx. lokalplaner, forurening mm.

Tryk på knappen 'Start din projekt'.

Vælg ansøgningstype
En ansøgningstype er det stykke arbejde du ønsker at udføre. Du kan vælge mellem de udvalgte ansøgningstyper eller bruge søgelisten.

Når du har valgt/tilføjet din ansøgningstype, får du listen over alle de dokumentationer, du skal udfylde og sende til os.

Udfyld dokumentation
Under de forskellige punkter kan du søge vejledning og er der ting, du skal undersøge nærmere, kan du lukke din ansøgning og finde den igen senere.

Når du har udfyldt alle dokumentationer, sender du din ansøgning, og du får en kvittering fra os.

Du kan her se eksempel på tegninger til et en-familiehus eller carport. Alle tegninger skal være med mål og gerne målfaste med målestoksforhold.

Hvis containere, skurvogne, telte og overdækninger, midlertidige bygninger og lignende skal stå i mere end 6-8 uger kræver det en byggetilladelse eller en anmeldelse.

Er arealet over 50 m2 skal man kontakte bygningsmyndigheden i god tid før det skal opstilles.

I udgangspunktet kan man opstille containere eller midlertidige bygninger uden byggetilladelse eller landzonetilladelse i kortere perioder, normalt 6-8 uger. Gentagne midlertidige opstillinger vil blive betragtet som permanent opstilling. Man skal være opmærksom på, at der kan være andre forhold ved en midlertidig opstilling som kan kræve tilladelse fra andre myndigheder, f.eks. miljø eller trafik.

Permanent opstilling af containere forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse, afhængig af funktionen, på samme måde som om der er tale om egentlige bygninger. Kommunen skal desuden altid vurdere, om opstilling af containere i landzonen kræver en landzonetilladelse.

Kommuneplan

Bygningsreglement

Du skal søge gennem Byg og Miljø

Byggesagsarkivet er scannet, og der er nu offentlig adgang til det digitale byggesagsarkiv.

Indscanningen af byggesagsarkivet betyder, at tegninger på byggesager ikke er tilgængeligt ved personligt fremmøde på Fredensborg Kommunes rådhus.

I byggesagsarkivet kan du søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer.

Byggesagsarkivet

I byggesagsarkivet kan du søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer.

I nogle tilfælde kan du bygge eller ombygge uden at du skal søge om tilladelse eller anmelde byggeriet. Byggeri skal altid overholde bygningsreglementet selv om det ikke kræver byggetilladelse og skal indberettes til BBR.

Du kan læse om det i Bygningsreglement 2018 § 5.

Ændringer i enfamiliehuse uden tilladelser

 • Indvendige ombygninger og forandringer
 • Udvendige ændringer af huset, f.eks. udskiftning af vinduer og døre. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Ændring og modernisering af køkken, indretning og modernisering af bad og wc
 • Efterisoleringsarbejde
 • Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg
 • Opsætning af pejse og brændeovne
 • Udskiftning af tag. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Swimmingpools


Andet uden tilladelse

 • Opførelse, ombygninger og andre forandringer af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger (der ikke er integreret i den primære bebyggelse), når bygningernes samlede areal er højest 50 m²
 • Opsætning af satellitantenner på maks. 1 m i diameter. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan
 • Opsætning af hegnsmure på max. 1.80 m. Det skal dog undersøges om der er bestemmelser i en lokalplan eller i hegnsloven
 • Nedrivning af carporte, småbygninger på højst 10 m2
 • Nedrivninger samt ændringer og ombygninger som f.eks. ekstra toilet, ekstra badeværelse og lign. skal anmeldes til BBR. Meddelelse sendes til Byggesager.
   
Eksempler på tegningsmateriale kan findes her:
https://ny.bygogmiljoe.dk/hjaelp/eksempler-paa-tegningsmateriale

Situationsplan
Plantegning
Facadetegning
Snittegning
 
Alle tegninger skal være med mål og gerne målfaste med målestoksforhold.

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år.

Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på boligen, og som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, herunder skadelige forekomst af skimmelsvamp.

Professionelle bygherrer har pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger.

Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre boligen. Der vil ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor forbrugeren står for byggeprocessen og selv indgår aftaler med forskellige entreprenører om opførelsen af boligen.

Hvis bygningsejeren konstaterer skader på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet, der overtager sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af skaden. Desuden vil der blive foretaget obligatoriske eftersyn af boligen et og fem år efter forsikringen er trådt i kraft.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal der derfor foreligge dokumentation for, at der er indhentet tilbud til byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding/ ibrugtagningstilladelse skal der foreligge endelig dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet.

 

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR og er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. I BBR registreres oplysninger om bygninger og tekniske anlæg, f. eks. oplysninger om bygningsarealer, anvendelse, tag- og vægmaterialer og installationer. Oplysningerne anvendes blandt andet ved ejendomsvurderinger, køb- og salg af fast ejendom, beregning af husleje og boligsikring, optagelse af lån og forsikringsspørgsmål.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. De oplysninger, som du har pligt til at indberette samt hvornår, kan du finde i Bekendtgørelse nr. 1010 af 24/10/2012.

Kommunen kan udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Hvad er en BBR-meddelelse
Alle husejere har fået sendt en udskrift af, hvad der står i BBR om deres ejendom. Udskriften kaldes en BBR-meddelelse. BBR-meddelelse suppleres og ajourføres løbende med oplysninger fra Byggesager i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger, nedrivning m.v. lige som ejerskifte registreres. I begge tilfælde får ejeren automatisk tilsendt en ny BBR-meddelelse.

Mangler du din BBR-meddelelse, kan du hente den på www.ois.dk eller ved at gå ind i din skattemappe på www.skat.dk eller ved at henvende dig til Ejendomsdata eller Byggesager. Tilmelder du dig E-boks, vil du få den leveret der.

BBR-meddelelse ændres og udsendes først, når en bygningsændring er afsluttet.

Gennemgang af BBR-meddelelse
Når du modtager din BBR-meddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.
Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. Du kan påføre rettelserne direkte på BBR-meddelelse og sende den til BBR eller indberette via www.bbr.dk


Bygningsmæssige ændringer
Foretager du bygningsmæssige ændringer på din ejendom, der ikke skal anmeldes eller godkendes af Byggesager, skal du meddele det til BBR (du skal dog ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. får opsat et nyt køkken).

Information om BBR registeret kan fås ved henvendelse til
Fredensborg Rådhus
Ejendomsdata eller Byggesager
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 50 00
Læs mere
BBR.dk
Den offentlige informationsøger
SKAT
 

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

BBR Erhvervsservice
For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysninger om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretage dig noget, før du får et brev fra BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?
De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge
Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål og salg af ejendomme. 

Der er fokus på energiforhold fra mange sider. Byggeriet står for en stor del af den energi vi bruger, og der er en række krav. 

Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer, mens kravene til tilbygninger eller ombygninger som udgangspunkt kun vedrører den aktuelle bygningsdel. Der er i alle tilfælde minimumskrav til u-værdier.

Visse bevaringsværdige bygninger og andre bygninger kan undtages fra energibestemmelserne.

Nye bygninger skal energimærkes, men tilbygninger skal ikke energimærkes. Ombygninger skal som hovedregel ikke energimærkes, men hvis der er tale om omfattende ombygninger kan der være krav om energimærkning.

Byggesager stiller som udgangspunkt krav om, at alle nye bygninger i forbindelse med energikravene også skal testes for tæthed og luftskifte. Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed. En forudsætning for et godt indeklima er, at byggeriet opfylder bygningsreglementets bestemmelser om luftskiftet i boliger. Men indeklimaet afhænger også af, hvordan boligen bruges, hvor høj luftfugtigheden er, og hvor god ventilationen i boligen er.

Læs mere
Energimærkning
 

Hvis du har et ønske om at etablere en ny overkørsel til din ejendom, skal du huske at kontakte Plan og Trafik.

Om det er en eksisterende overkørsel, som du vil istandsætte, f.eks. i forbindelse med at du har renoveret din indkørsel, eller du har etableret en helt ny overkørsel, gælder det, at du skal have tilladelse fra Trafik. Det er derfor ikke nok, at du har fået en tilladelse til at bygge en carport.

Råderet over vejareal
Hvis du i forbindelse med arbejdets udførelse får behov for at benytte lidt af kørebanen til materialer, skal du ligeledes kontakte Trafik for tilladelse, og det er vigtigt, at materialerne er afspærret korrekt.

Hvis du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn i dit hjem, skal du anmelde det. Men anmeldelsen afhænger af, om du bor i enfamiliehus eller etageejendom. Følgende er gældende:

Etageejendomme

 • Lejlighedsplan med angivelse af placering og tilslutning til eksisterende eller ny skorsten
 • Oplysning om fabrikat og model, samt om der til samme skorsten er tilsluttet andre yderligere ildsteder (type skal oplyses)
 • Åben pejs skal dog altid tilsluttes til selvstændig skorsten, hvortil der ikke må tilsluttes andre ildsteder
 • Samtykke til installationen fra ejendommens ejer/medejer, andels- eller ejerforening
 • Den godkendte installation skal anmeldes til den autoriserede skorstensfejermester


Bygningsreglement 2015, kapitel 8.5.3, skal overholdes i forbindelse med installation af ildsteder.

Enfamiliehuse
Ved indretning af ildsteder/installering af brændeovne i enfamiliehuse skal dette anmeldes til en autoriseret skorstensfejer.

Som udgangspunkt skal du ikke have tilladelse til det ansøgte, men opstillingen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 kap. 8.5.1.3.
Du skal dog altid rette henvendelse til skorstensfejeren inden arbejdet påbegyndes.

Brændeovnsbekendtgørelse - nr. 1461 af 07/12/2015..

Skorstensfejeren i kommunen er:
Morten Bjørklund
Højvangen 4
3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 03 67, mobil 40 26 46 75 
 

I øjeblikket modtager Fredensborg Kommune særligt mange ansøgninger og forespørgsler, der medfører at sagsbehandlingstiden er længere end normalt.

Det er derfor vanskeligt at oplyse den præcise sagsbehandlingstid i øjeblikket. Det gælder fortsat, at når en sag er fuldt oplyst og tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning er meddelt, kan sagsbehandlingen med henblik på byggetilladelsen igangsættes.

Vi er opmærksomme på at balancere hensynet til at få færdiggjort igangværende sager, og komme i gang med nye sager.

Fredensborg Kommune har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings- bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder. 

Forskriften indeholder vilkår for blandt andet arbejdstider, støj- og støvbegrænsende foranstaltninger. Det betyder, at midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde, der udføres på hverdage mandag til fredag kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14 ikke længere skal anmeldes til kommunen.
 
Dispensation
Hvis arbejdet medføre væsentlige sikkerhedsmæssige eller trafikmæssige gener, kan der søges om dispensation til arbejde uden for normal arbejdstid. Ansøgning om dispensation skal fremsendes til Team Miljø i god tid og senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.
 
Se forskriften her Dette fritager ikke fra at søge tilladelse i henhold til anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Team Miljø. 

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Tlf. 72 56 59 07
miljoe@fredensborg.dk

Byrådet har vedtaget, at det koster et administrationsgebyr på 1000 kr. for ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret forfalder til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes, altså når man har modtaget byggetilladelsen.

Der skal ansøges om statusændring. Statusændring kan være ønsket om at ændre nuværende sommerhus til helårshus, eller ønsket om at 2 lejligheder slås sammen til én. I begge tilfælde skal der indsendes en skriftlig ansøgning til Byggesager.

 

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg og Miljø.

Du skal logge ind med din NemID eller din digitale signatur. Du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Find sted
Udgangspunktet for en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel m.v. Du skal i mange tilfælde også skrive postnummer, da systemet søger adresser i hele Danmark. Der vises kort over adressen og en liste med udvalgte regler og forhold, der gælder for stedet, fx. lokalplaner, forurening mm.

Tryk på knappen 'Start din projekt'.

Vælg ansøgningstype
En ansøgningstype er det stykke arbejde du ønsker at udføre. Du kan vælge mellem de udvalgte ansøgningstyper eller bruge søgelisten.

Når du har valgt/tilføjet din ansøgningstype, får du listen over alle de dokumentationer, du skal udfylde og sende til os.

Udfyld dokumentation
Under de forskellige punkter kan du søge vejledning og er der ting, du skal undersøge nærmere, kan du lukke din ansøgning og finde den igen senere.

Når du har udfyldt alle dokumentationer, sender du din ansøgning, og du får en kvittering fra os.

Du kan her se eksempel på tegninger til et enfamiliehus eller carport. Alle tegninger skal være med mål og gerne målfaste med målestoksforhold.

Flere eksempler på tegningsmateriale kan findes her

 

 

Der kan være andre regler, end reglerne i Bygningsreglement, du skal overholde, når du bygger.

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocenten er et udtryk for, hvor stort ejendommens etageareal er i forhold til grundens størrelse. Hvad enten der er tale om at bygge et nyt hus, at bygge til et eksisterende hus, eller at inddrage hidtil uudnyttet areal til beboelse, skal bebyggelsesprocenten overholdes. Bebyggelsesprocenten fremgår af lokalplanen eller byplanvedtægten for området, eller af bygningsreglementet for områder uden lokalplan eller byplanvedtægt. I kommuneplanen er der fastsat rammebestemmelser for delområderne i kommunen.

Lokalplaner / Kommuneplan
I forbindelse med at man påtænker at bygge - skal det undersøges om det område man bor i, er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Lokalplanerne indeholder bestemmelser om, hvad ejendommen må anvendes til, hvor meget der må bygges på grunden, krav til byggeriets udseende, hvilken type bolig eller erhverv der må ligge på grunden.

Hvis det område man bor i, ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, er det Kommuneplanen, planloven og byggeloven der skal anvendes for afklaring af, hvordan området må udnyttes.

Tingbogsoplysninger
I forbindelse med at man påtænker at bygge, skal ansøgeren undersøge om den enkelte ejendom er omfattet af servitutter eller deklarationer, der kan begrænse eller forhindre byggeriet.

Dispensation
I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse, hvor der ønskes dispenseret fra lovgivningen, skal det udtrykkeligt nævnes i det fremsendte ansøgningsmateriale, at der søges om dispensation.

I forbindelse med sagsbehandlingen af en dispensationsansøgning, skal naboen/naboerne i de fleste tilfælde høres inden kommunen endeligt vurderer, om der kan eller ikke kan meddeles den ansøgte dispensation.

Bygge-og beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder ikke påvirkes af ny bebyggelse eller ændringer i terrænet.

E-mærkning
Nybyggeri skal indeholde oplysninger om bygningens beregnede energibehov, dokumentation for at energirammen er opfyldt, og oplysninger om evt. lavenergiklasse.

Servitutter og lokalplaner kan sætte begrænsninger
I forbindelse med udvendige ændringer kan servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter sætte begrænsninger med hensyn til f.eks. farve- eller materialevalg, højde, placering m.m.
En servitut er en begrænsning i råderetten på en ejendom - eksempelvis begrænsninger med hensyn til vejadgang. Er der servitutter knyttet til en ejendom, vil disse være tinglyst. Oplysninger om servitutter kan du få på Tinglysningskontoret.

Bevaringsværdig?
Ud over de fredede bygninger udgør også de bevaringsværdige bygninger en væsentlig del af den danske kulturarv inden for arkitektur og kulturhistorie. Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, mens de bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning. En fredning gælder for hele bygningen, såvel det ydre som det indre, mens en udpegning som bevaringsværdig bygning alene omhandler bygningens ydre.

Klagemulighed
Er du ikke enig i Byggesagers afgørelse, kan du klage til Statsforvaltningen. Vedrører det fortolkning af lokalplaner, skal du sende din klage til Naturklagenævnet.

Godkender Byggesager ikke din ansøgning, får du altid tilsendt et skriftligt begrundet afslag og en klagevejledning.
 

Synlige adresser er Danmarks bedste vejviser. Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem – uden omvej.

Læs mere om husnummerskilt