Reglement for Fredensborg Byråds spørgetid

§ 1
Forud for Byrådets ordinære, offentlige møder afholdes spørgetid af indtil en halv times varighed. Foreligger der ingen spørgsmål til spørgetiden bortfalder denne.
Enhver borger og erhvervsdrivende i Fredensborg Kommune har mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet og til at få sit spørgsmål besvaret i spørgetiden. Spørgere skal opgive navn og adresse.

I de følgende bestemmelser fastlægges de nærmere regler for spørgsmål og svar.

§ 2
Skriftlige spørgsmål skal rettes til Byrådet og stiles til Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, eller pr. e-mail til politik@fredensborg.dk. Spørgsmålene skal være forvaltningen i hænde senest onsdagen før det byrådsmøde, hvori de ønskes besvaret.
Mundtlige spørgsmål til Byrådet skal stilles enten ved fremmøde eller ved telefonopringning til forvaltningen senest onsdagen før Byrådets møde. Forvaltningen udfærdiger herefter notat om indholdet af spørgsmålene.

  • Alle spørgsmål skal vedrøre et afgrænset emne, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone. Spørgsmål skal vedrøre kommunale anliggender af almen interesse for kommunens borgere.
  • Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende en sag, som er optaget på dagsordenen for det efterfølgende møde i Byrådet. Sådanne spørgsmål kan dog indgå i drøftelserne under behandlingen af punktet på dagsordenen. Den, der har stillet spørgsmålet, har ikke mulighed for at få ordet i denne forbindelse.
  • Alle spørgsmål, der indeholder personlige angreb, eller som forudsætter, at der i svaret gives oplysninger om rent private forhold eller andre forhold og/eller anliggender, som ikke må offentliggøres, afvises af Borgmesteren på Byrådets vegne.
  • Borgmesteren kan tillige afvise alle spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse.
  • Borgmesteren sørger for, at spørgeren får underretning om afvisning af spørgsmål.
  • Borgmesteren kan udsætte spørgsmål og svar til næste spørgetid, hvis besvarelsen kræver en undersøgelse, der ikke er afsluttet inden byrådsmødet. Borgmesteren sørger for, at spørgeren får orientering om udsættelsen.
  • Spørgsmål om faktiske forhold, som uden videre kan besvares af administrationen, kan henvises hertil af Borgmesteren.
  • Byrådets medlemmer har ikke formelt mødepligt til spørgetiden.

§ 3
Borgmesteren eller et medlem af Byrådet efter Borgmesterens beslutning oplæser og besvarer de stillede spørgsmål. Borgmesteren kan give stilleren af et spørgsmål mulighed for inden besvarelsen kort at begrunde eller supplere sit spørgsmål inden for en taletid af 2 minutter.

Spørgsmålsstilleren har mulighed for at kommentere svaret én gang af højst 2 minutters varighed. Herefter har ethvert medlem af Byrådet ret til at knytte en kort kommentar til det stillede spørgsmål og den efterfølgende besvarelse. Borgmesteren kan begrænse medlemmernes svar til højst at vare ét minut og kan endvidere bestemme, at hvert medlem kun kan få ordet én gang til et spørgsmål.

Der afgives både et mundtligt og et skriftligt svar. Såfremt spørgeren ikke er til stede i spørgetiden bortfalder spørgetiden og der afgives alene et skriftligt svar til spørgeren.

Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside,

§ 4
Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør tvivlsspørgsmål om forståelsen af dette reglement.

Er et medlem af Byrådet utilfreds med Borgmesterens afgørelse af tvivlsspørgsmål vedrørende reglementets forståelse, kan medlemmet efter spørgetidens udløb forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på næste møde i Byrådet. Indtil sådan endelig afgørelse foreligger, er medlemmet forpligtet til at følge Borgmesterens afgørelse.

§ 5
Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalget.

§ 6
Reglementet træder i kraft den 1.juni 2010.