Byrådsmedlemmerne i Fredensborg Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg m.v.
Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov , bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, der som udgangspunkt anses for at være vederlæggelse for hele det kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og viceborgmester.

Pr. 1.4.2017 udgør vederlaget 91.487 kr./år.

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Pr. 1.4.2017 udgør udvalgsvederlaget  27.409 kr./år pr. udvalgsplads.

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene og næstformændene for de stående udvalg.

Formændene for de stående udvalg får pr. 1.4.2017 243.529 kr./år, dog får formanden for Kulturudvalget 144.596 kr./år. Næstformændene får 45.200 kr../år (inkl. udvalgsvederlag), dog får næstformanden for Kulturudvalget 35.033 kr./år (inkl. udvalgsvederlag).

Formændene for henholdsvis Udvalget for Infrastruktur og Trafik og Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats får pr. 1.4.2017 hver 27.209 kr./år.

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Pr. 1.4.2017 udgør børnetillægget 14.155 kr./år, uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

Vederlaget udgør årligt 10 % af borgmesterens vederlag, altså pr. 1.4.2017 100.379 kr./år

Et byrådsmedlem, der har andre lønnede hverv end medlemskab af byrådet eller byrådets udvalg, skal hvert år inden udgangen af 1.kvartal oplyse størrelsen af det vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Byrådet skal herefter offentliggøre, hvilke af dets medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv og størrelsen af vederlaget, jf. den kommunale styrelseslovs § 16 e.

Thomas Lykke Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Borgmester  1.003.793 kr.
Økonomiudvalget (formand)  0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)  0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)   0 kr.
I/S Norfors (medlem)   24.000 kr.*
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (medlem)    0 kr.
Valgbestyrelsen ifm. Folketingsvalg (formand)    0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)  0 kr.
Espergærde Gymnasiums bestyrelse (formand)  41.000 kr.*
Fredensborg Forsyning (formand)  162.000 kr.*
HMN Naturgas I/S (medlem)    0 kr
Kommunalpolitisk Topmøde (delegeret)      0 kr.

I alt      1.230.793 kr.

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Ulla Hardy-Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.

1. viceborgmester  100.379 kr.

Økonomiudvalget (medlem)  27.409 kr.

Kulturudvalget (formand) 144.596 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)  27.409 kr.

Kommunalt Topmøde (medlem)  0 kr.

Kunstfonden (formand) 0 kr.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)  0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunalvalg (medlem) 0 kr.

Wonderful Copenhagen – repræsentantskabet (medlem)  0 kr.

Handicaprådet (stedfortræder)   0 kr.

Nivaagaards Malerisamling (stedfortræder) 0 kr.

I alt  391.280 kr.

 

Thomas Elgaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

2. viceborgmester                                                                      0 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (formand)        243.529 kr.

Fredensborg Erhvervsråd (medlem)                                         0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                    0 kr.

Det lokale Beskæftigelsesråd (formand)                                  0 kr.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)                   0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)                       0 kr.

Handicaprådet (stedfortræder)                                                 0 kr.

KLs repræsentantskab (stedfortræder)                                     0 kr.

I alt                                                                                 335.016 kr.

Ergin Øzer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Børne- og Skoleudvalget (næstformand)                        45.200 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                       27.409 kr.

Børnetillæg                                                                      14.155 kr.

Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)                  24.000 kr.**

Bedømmelseskomite til bygningspræmiering (medlem)          0 kr.

Nordsjællands Park og Vej (medlem)                                   diæter*

Valgbestyrelser for skolerne ved

valg af skolebestyrelser (medlem)                                             0 kr.

HMN Naturgas I/S – repræsentantskabet (stedfortræder)        0 kr.

I/S Norfors (stedfortræder)                                                                            0 kr.

I alt                                                                                 202.251 kr.

(*415 kr. pr. møde under 4 timer)

(**Særligt vederlag i 2016 som medlem af Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Per Frost Henriksen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (formand)                            243.529 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)           27.409 kr.

Fonden Sletten havn (medlem)                                                 0 kr.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (formand)      0 kr.

Repræsentantskabet for Visit Nordsjælland (medlem)            0 kr.

Bestyrelsen for VisitNordsjælland (medlem)                           0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)                                0 kr.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (suppleant)                0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant)                     0 kr.

I alt                                                                                 389.834 kr.

Charlotte Sander er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Børn- og Ungeudvalget (medlem)                                   27.409 kr.

Fredensborghallens Brugerbestyrelse (medlem)                       0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved

valg af skolebestyrelse (medlem)                                              0 kr.

I alt                                                                                 173.714 kr.

Hans Nissen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Social- og Seniorudvalget (formand)                             243.529 kr.

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)             0 kr.

Handicaprådet (suppleant)                                                        0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant)                     0 kr.

I alt                                                                                 362.425 kr.

 

Pia Bødtker er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (næstformand)   45.200 kr.

Social- og Seniorudvalget (medlem)                                27.409 kr.

Handicaprådet (medlem)                                                          0 kr.

Det lokale Beskæftigelsesråd (stedfortræder)                          0 kr.

Blå Kors Humlebæk (bestyrelsesmedlem)                                0 kr.

I alt                                                                                 164.096 kr.

Carsten Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                       27.409 kr.

Kulturudvalget (medlem)                                                27.409 kr.

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)        0 kr.

Fredensborg Forsyning (medlem)                                    24.000 kr.***

Hegnssynet (formand)                                              475 kr. pr. sag

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

Børn og Ungeudvalget (stedfortræder)                                diæter*     

Fredningsnævnet (stedfortræder)                                             0 kr.

I alt                                                                                 170.305 kr.**

 

(* 415 kr. pr. møde under 4 timer)

(**Vederlaget vedr. hegnssynet er ikke indregnet i dette beløb)

(***Særligt vederlag i 2017, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Bo Hilsted er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Kulturudvalget (næstformand)                                        35.033 kr.

Beredskabskommissionen (medlem)                                         0 kr.

NKK-Hallens bestyrelse (medlem)                                           0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved valgaf skolebestyrelser (medlem)                                                    0 kr.

Fredensborghallens brugerbestyrelse (stedfortræder)               0 kr.

I alt                                                                                 181.338 kr.

 

Tinne Borch Jacobsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Kulturudvalget (medlem)                                                27.409 kr.

Børn- og Ungeudvalget (formand)                                  95.360 kr.

Bedømmelseskomite til bygningspræmiering(medlem)           0 kr.

Kunstfonden (medlem)                                                             0 kr.

Nivaagaards Malerisamlings bestyrelse (medlem)                    0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelse medlem)                                                     0 kr.

Venskabskomiteen (medlem)                                                    0 kr.

I alt                                                                                 269.074 kr.

Lars Søndergaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (næstformand)                      45.200 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                       27.409 kr.

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (formand)   27.209 kr.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (medlem)       0 kr.

Fredensborg Forsynings bestyrelse                                  80.000 kr.*

Movias repræsentantskab (stedfortræder)                                0 kr.

Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)             0 kr.

I alt                                                                                 298.714 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2017 som næstformand i Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

 

 

Carsten Wulff er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Social- og Seniorudvalget (medlem)                                27.409 kr.

Skatteankenævnet (medlem)                                           39.900 kr.*

I alt                                                                                 158.796 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16 e)

Thomas Bak er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                                 91.487 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                              27.409 kr.
Kulturudvalget (medlem)       27.409 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (formand)        27.209 kr.
Nordsjællands Park og Vej (medlem)           diæter*
Taxanævnet og dets udvalg (medlem)           diæter*
Beredskabskommissionen (medlem)                                                0 kr.
Grundlisteudvalget (medlem)                                                           0 kr.
Movia – repræsentantskab (medlem)           diæter*
Movia – bestyrelse (suppleant)                                                            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)                                             0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (suppleant)                            0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant)                               0 kr.
I alt                                                                                             173.514 kr.

 

(*415 kr. pr. møde under 4 timer)

Hanne Berg er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (formand)                              243.529 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                       27.409 kr.

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)             0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)                       0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved valg af

skolebestyrelse (medlem)                                                          0 kr.

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

I alt                                                                                 389.834kr.

Hossein Armandi er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)             0 kr.

Fredensborg Forsyning (medlem)                                    24.000 kr.*

Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)                      0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved

valg af skolebestyrelse (medlem)                                              0 kr.  

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

I alt                                                                                 170.305 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Christian de Jonquieres er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)           27.409 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Fredensborg Forsyning (medlem)                                    24.000 kr.*

Fredensborg Vandrerhjem (medlem)                                 8.000 kr.*

Handicaprådet (medlem)                                                          0 kr.

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)                           0 kr.

Valgbestyrelsen v. folketingsvalg mv. (stedfortræder)            0 kr.

Valgbestyrelsen v. kommunale valg (stedfortræder)                0 kr.

I alt                                                                                 178.305 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Lars Simonsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (formand)                    243.529 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed(medl.)             0 kr.                       

Fredensborg Forsyning (medlem)                                    24.000 kr.*

Bedømmelseskomite for bygningspræmiering (medl.)             0 kr.

Fredensborg Erhvervsråd (medlem)                                         0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved         

valg af skolebestyrelser (medlem)                                             0 kr.                                  

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.  

Handicaprådet (suppleant)                                                        0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)            0 kr.

Valgbestyrelser ved kommunale valg (suppleant)                    0 kr.

I alt                                                                                 413.834 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Kristian Hegaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Social- og Seniorudvalget (næstformand)                       45.200 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Kulturudvalget (medlem)                                                27.409 kr.

Handicaprådet (formand)                                                         0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                    0 kr.

Nivaagaards Malerisamling (medlem)                                      0 kr.

Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)                      0 kr.

Ungdomsskolebestyrelsen (stedfortræder)                               0 kr.

I alt                                                                                 191.505 kr.

Flemming Rømer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (næstformand)               45.200 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)        0 kr.

Nordsjællands Park og Vej                                              70.000 kr.*

Fredensborg Forsynings bestyrelse                                  24.000 kr.**

Handicaprådet (medlem)                                                          0 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                    0 kr.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)                   0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg(medlem)                        0 kr.

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

I alt                                                                                 285.505 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016 som formand for bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej,

jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

(** Særligt vederlag i 2016 som medlem af bestyrelsen i Fredensborg Forsyning, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Rasmus Østrup Møller er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)                       27.409 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)           27.409 kr.

Fredensborg Vandrerhjems Fond (medlem)                      8.000 kr.*

Grundlisteudvalget (medlem)                                                   0 kr.

Ungdomsskolebestyrelsen (medlem)                                        0 kr.

Forretningsudvalget for Nivå Havn (stedfortræder)                0 kr.

I alt                                                                                 154.305 kr.

 

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Helle Abild Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                                   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)                                                    27.409 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)                   27.409 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)                                                    0 kr.
I alt                                                                                         146.305 kr.

 

 

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Social- og Seniorudvalget (medlem)                                27.409 kr.

Kulturudvalget (medlem)                                                27.409 kr.

Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                    0 kr.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (stedfortræder)         0 kr.

Valgbestyrelsen for kommunale valg (stedfortræder)              0 kr.

I alt                                                                                 146.305 kr.

Lars Egedal er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Social- og Seniorudvalget (medlem)                                27.409 kr.

Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                               27.409 kr.

I alt                                                                                 146.305 kr.

Knud Løkke Rasmussen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Børnetillæg                                                                      14.155 kr.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)           27.409 kr.

Kredsrådet for Nordsjællands Politi (stedfortræder)               0 kr.

I alt                                                                                 133.051 kr.

Charlotte Bie er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Børnetillæg                                                                      14.155 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Handicaprådet (medlem)                                                          0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved

valg af skolebestyrelse (medlem)                                              0 kr.

Børn og Ungeudvalget (stedfortræder)                                diæter*     

I alt                                                                                 133.051 kr.

 

(* 415 kr. pr. møde under 4 timer)

Henriette Brandt Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)                                                            91.487 kr.

Økonomiudvalget (medlem)                                            27.409 kr.

Social- og Seniorudvalget (medlem)                                27.409 kr.

Børne- og Skoleudvalget (medlem)                                 27.409 kr.

Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)             0 kr.

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)        0 kr.

10.klasseskolen Øresunds bestyrelse (medlem)                        0 kr.

Valgbestyrelse for skolerne ved

valg af skolebestyrelser (medlem)                                             0 kr.

Venskabsbykomiteen (medlem)                                                0 kr.

Handicaprådet (stedfortræder)                                                 0 kr.

I alt                                                                                 173.714 kr.