Byrådsmedlemmerne i Fredensborg Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg m.v.
Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov , bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, der som udgangspunkt anses for at være vederlæggelse for hele det kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og viceborgmester.

Pr. 1.1.2017 udgør vederlaget 89.314 kr./år.

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Vederlaget udgør pt. 26.916 kr./år pr. udvalgsplads.

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene og næstformændene for de stående udvalg.

Formændene for de stående udvalg får pt. 239.147 kr./år, dog får formanden for Kulturudvalget 141.994 kr./år. Næstformændene får 44.387kr./år (inkl. udvalgsvederlag), dog får næstformanden for Kulturudvalget 34.668 kr./år (inkl. udvalgsvederlag).

Formændene for henholdsvis Udvalget for Infrastruktur og Trafik og Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats får hver 26.719 kr./år.

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Pr. 1.1.2017 udgør børnetillægget 13.819 kr./år, uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

Vederlaget udgør årligt 10 % af borgmesterens vederlag, altså pt. 98.572 kr./år pt..

Et byrådsmedlem, der har andre lønnede hverv end medlemskab af byrådet eller byrådets udvalg, skal hvert år inden udgangen af 1.kvartal oplyse størrelsen af det vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Byrådet skal herefter offentliggøre, hvilke af dets medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv og størrelsen af vederlaget, jf. den kommunale styrelseslovs § 16 e.

Thomas Lykke Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Borgmester        985.729 kr.
Økonomiudvalget (formand)    0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)   0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)   0 kr.
I/S Norfors (medlem)        24.000 kr.*
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelsen ifm. Folketingsvalg (formand)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)   0 kr.
Espergærde Gymnasiums bestyrelse (formand)      41.000 kr.*
Fredensborg Forsyning (formand)     162.000 kr.*
HMN Naturgas I/S (medlem)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (delegeret)    0 kr.
I alt    1.212.729 kr.

(*Særligt vederlag i 2015, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Ulla Hardy-Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
1. viceborgmester     98.572 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Kulturudvalget (formand)   141.994 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Kommunalt Topmøde (medlem)  0 kr.
Kunstfonden (formand) 0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunalvalg (medlem)  0 kr.
Wonderful Copenhagen – repræsentantskabet (medlem)  0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)  0 kr.
Nivaagaards Malerisamling (stedfortræder)  0 kr.
I alt    383.712 kr.

Thomas Elgaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
2. viceborgmester  0 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (formand) 239.147 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)   0 kr.
Det lokale Beskæftigelsesråd (formand)  0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)     0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)  0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)   0 kr.
KLs repræsentantskab (stedfortræder)    0 kr.
I alt    328.461 kr..

Ergin Øzer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Børne- og Skoleudvalget (næstformand)    44.387 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Børnetillæg      13.819 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)   24.000 kr.**
Bedømmelseskomite til bygningspræmiering (medlem)  0 kr.
Nordsjællands Park og Vej (medlem)    diæter*
Valgbestyrelser for skolerne ved valg af skolebestyrelser (medlem)  0 kr.
HMN Naturgas I/S – repræsentantskabet (stedfortræder) 0 kr.
I/S Norfors (stedfortræder)    0 kr.
I alt    198.436 kr.

(*415 kr. pr. møde under 4 timer)
(**Særligt vederlag i 2016 som medlem af Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Per Frost Henriksen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (formand)  239.147 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.916 kr.
Fonden Sletten havn (medlem)             0 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (formand)      0 kr.
Repræsentantskabet for Visit Nordsjælland (medlem)            0 kr.
Bestyrelsen for VisitNordsjælland (medlem)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)            0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (suppleant)            0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant)            0 kr.
I alt    382.293 kr.

Charlotte Sander er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af  medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børn- og Ungeudvalget (medlem)    26.916 kr.
Fredensborghallens Brugerbestyrelse (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved
valg af skolebestyrelse (medlem)             0 kr.
I alt    170.062 kr.

Hans Nissen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.916 kr.
Social- og Seniorudvalget (formand)  239.147 kr.
Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)  0 kr.
Handicaprådet (suppleant)   0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant) 0 kr.
I alt    355.377 kr.

Pia Bødtker er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   89.314 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (næstformand)   44.387 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)    26.916 kr.
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Det lokale Beskæftigelsesråd (stedfortræder)  0 kr.
I alt    160.617 kr.

Carsten Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Kulturudvalget (medlem)   26.916 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)        0 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)    24.000 kr.***
Hegnssynet (formand)   475 kr. pr. sag
Venskabsbykomiteen (medlem)   0 kr.
Børn og Ungeudvalget (stedfortræder)   diæter*      
Fredningsnævnet (stedfortræder)   0 kr.
I alt    167.146 kr.**

(* 415 kr. pr. møde under 4 timer)
(**Vederlaget vedr. hegnssynet er ikke indregnet i dette beløb)
(***Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Bo Hilsted er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Kulturudvalget (næstformand)    34.668 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)   0 kr.
NKK-Hallens bestyrelse (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelser (medlem)  0 kr.
Fredensborghallens brugerbestyrelse (stedfortræder)  0 kr.
I alt    177.814 kr.

 

Tinne Borch Jacobsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor

Byrådet (medlem)   89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)  26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.916 kr.
Kulturudvalget (medlem)  26.916 kr.
Børn- og Ungeudvalget (formand)  93.644 kr.
Bedømmelseskomite til bygningspræmiering(medlem)  0 kr.
Kunstfonden (medlem)  0 kr.
Nivaagaards Malerisamlings bestyrelse (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelse (medlem) 0 kr.
Venskabskomiteen (medlem) 0 kr.
I alt    263.706 kr.


Lars Søndergaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (næstformand)   44.387 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (formand)   26.719 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (medlem)       0 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse    80.000 kr.*
Movias repræsentantskab (stedfortræder)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)   0 kr.
I alt    294.252 kr.

(*Særligt vederlag i 2016 som næstformand i Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

 

 

Carsten Wulff er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)    26.916 kr.
Skatteankenævnet (medlem)    39.900 kr.*
I alt    156.130 kr.

(*Særligt vederlag i 2015, jf. kommunestyrelseslovens § 16 e)

Thomas Bak er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)     26.916 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (formand) 26.719 kr.
Nordsjællands Park og Vej (medlem) diæter*
Taxanævnet og dets udvalg (medlem) diæter*
Beredskabskommissionen (medlem)  0 kr.
Grundlisteudvalget (medlem) 0 kr.
Movia – repræsentantskab (medlem)   diæter*
Movia – bestyrelse (suppleant)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)  0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (suppleant) 0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (suppleant) 0 kr.
I alt      142.949 kr.

(*415 kr. pr. møde under 4 timer)

Hanne Berg er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (formand)  239.147 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelse (medlem)   0 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)    0 kr.
I alt    382.293 kr.

 

Hossein Armandi er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)  0 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)    24.000 kr.*
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelse (medlem)    0 kr. 
Venskabsbykomiteen (medlem)   0 kr.
I alt    167.146 kr.

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Christian de Jonquieres er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.916 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)    24.000 kr.*
Fredensborg Vandrerhjem (medlem) 8.000 kr.*
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder) 0 kr.
Valgbestyrelsen v. folketingsvalg mv. (stedfortræder)  0 kr.
Valgbestyrelsen v. kommunale valg (stedfortræder)   0 kr.
I alt    175.146 kr.

(*Særligt vederlag i 2015, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Lars Simonsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (formand) 239.147 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed(medl.)  0 kr.  
Fredensborg Forsyning (medlem)    24.000 kr.*
Bedømmelseskomite for bygningspræmiering (medl.)    0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved  valg af skolebestyrelser (medlem)  0 kr.            
Venskabsbykomiteen (medlem)  0 kr. 
Handicaprådet (suppleant)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant)   0 kr.
Valgbestyrelser ved kommunale valg (suppleant)  0 kr.
I alt    406.293 kr.

(*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Kristian Hegaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Social- og Seniorudvalget (næstformand)   44.387 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Kulturudvalget (medlem)     26.916 kr.
Handicaprådet (formand)              0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)             0 kr.
Nivaagaards Malerisamling (medlem)             0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)            0 kr.
Ungdomsskolebestyrelsen (stedfortræder)            0 kr.
I alt    187.533 kr.


Flemming Rømer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (næstformand)   44.387 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)  0 kr.
Nordsjællands Park og Vej   70.000 kr.*
Fredensborg Forsynings bestyrelse    24.000 kr.**
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem) 0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg(medlem)            0 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)             0 kr.
I alt    281.533 kr.

(*Særligt vederlag i 2016 som formand for bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej,
jf. kommunestyrelseslovens § 16e)
(** Særligt vederlag i 2016 som medlem af bestyrelsen i Fredensborg Forsyning, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Rasmus Østrup Møller er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   89.314 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.916 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.916 kr.
Fredensborg Vandrerhjems Fond (medlem) 8.000 kr.*
Grundlisteudvalget (medlem)  0 kr.
Ungdomsskolebestyrelsen (medlem)   0 kr.
Forretningsudvalget for Nivå Havn (stedfortræder)  0 kr.
I alt    151.146 kr.

(*Særligt vederlag i 2015, jf. kommunestyrelseslovens § 16e)

Helle Abild Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem) 26.916 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.916 kr.
Kulturudvalget (medlem)  26.916 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)  0 kr.
I alt    170.062 kr.

 

 

 

Kim E. Jensen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem) 26.916 kr.
Kulturudvalget (medlem)  26.916 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem) 0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (stedfortræder)  0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (stedfortræder) 0 kr.
I alt    143.146 kr.

Lars Egedal er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)    26.916 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.916 kr.
I alt    143.146 kr.

Knud Løkke Rasmussen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Børnetillæg  13.819 kr.
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.916 kr.
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (stedfortræder)  0 kr.
I alt    130.049 kr.

Charlotte Bie er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)  89.314 kr.
Børnetillæg  13.819 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelse (medlem)   0 kr.
I alt    130.049 kr.

Henriette Brandt Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     89.314 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.916 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)    26.916 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)    26.916 kr.
Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats (medlem)   0 kr.
Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed (medlem)   0 kr.
10.klasseskolen Øresunds bestyrelse (medlem)  0 kr.
Valgbestyrelse for skolerne ved valg af skolebestyrelser (medlem)    0 kr.
Venskabsbykomiteen (medlem)  0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)  0 kr.
I alt    170.062 kr.