Byrådsmedlemmerne i Fredensborg Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg m.v.
Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov , bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, der som udgangspunkt anses for at være vederlæggelse for hele det kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og viceborgmester.

Vederlaget udgør 94.883 kr./år. (1.4.2019-niveau).

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Pr. 1.4.2019 udgør udvalgsvederlaget  26.072 kr./år pr. udvalgsplads.

 

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene og næstformændene for de stående udvalg.

Formændene for de stående udvalg får pr. 1.4.2019 208.578 kr./år, dog får formanden for Kulturudvalget 114.717 kr./år. Næstformændene får 52.144 kr../år.

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Børnetillægget udgør 14.681 kr./år (1.4.2019-niveau), uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

Vederlaget udgør årligt 10 % af borgmesterens vederlag, altså pr. 1.4.2019 104.684 kr./år. 

Et byrådsmedlem, der har andre lønnede hverv end medlemskab af byrådet eller byrådets udvalg, skal hvert år inden udgangen af 1.kvartal oplyse størrelsen af det vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Byrådet skal herefter offentliggøre, hvilke af dets medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv og størrelsen af vederlaget, jf. den kommunale styrelseslovs § 16 e. 

Byrådsmedlemmernes vederlag ses herunder.

Thomas Lykke Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Borgmester 1.046.846 kr.
Økonomiudvalget (formand)               0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)               0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)               0 kr.
I/S Norfors (medlem)      24.000 kr.*
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (medlem)               0 kr.
KLs repræsentantskab               0 kr.
Valgbestyrelsen ifm. folketingsvalg (formand)               0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)               0 kr.
Espergærde Gymnasiums bestyrelse (formand)      41.000 kr.*
Fredensborg Forsyning (formand)    162.000 kr.*
HMN Naturgas I/S (medlem)               0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (delegeret)               0 kr.
KommuneKredits bestyrelse (medlem)      70.221 kr.*
I alt 1.344.067 kr.
 
*Særligt vederlag i 2018, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Per Frost Henriksen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)     94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)    26.072 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)    26.072 kr.
Børne- og Skoleudvalget (formand)  208.578 kr.
Movias repræsentantskab (medlem indtil 1.1.2020)   0 kr.
Repræsentantskabet for VisitNordsjælland (medlem)   0 kr.
Bestyrelsen for VisitNordsjælland (næstformand)   0 kr.
FGU Øresund – bestyrelsesformand    28.662 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)  0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (stedfortræder)  0 kr.
Strategisk Uddannelsesforum i Nordsjælland – styregruppe   0 kr.

I alt    384.267 kr.
 

Hans Nissen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Social- og Seniorudvalget (formand) 208.578 kr.
I alt 329.533 kr.

Charlotte Sander er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børn- og Ungeudvalget (medlem)   26.072 kr.
Fredensborghallens Brugerbestyrelse (medlem)            0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
I alt 173.099 kr.

Ergin Øzer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børnetillæg   14.681 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)   24.000 kr.**
Nordsjællands Park og Vej (medlem)        diæter*
Grønt råd (stedfortræder)            0 kr.
HMN Naturgas I/S (stedfortræder)            0 kr.
I/S Norfors (stedfortræder)            0 kr.
I alt 185.708 kr.
 
*425 kr. pr. møde under 4 timer
**Særligt vederlag i 2018 som medlem af Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Pia Bødtker er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.072 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   26.072 kr.
Blå Kors Humlebæk (medlem)            0 kr.
I alt 147.027 kr.

Carsten Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Kulturudvalget (næstformand)   52.144 kr.
Infrastruktur og Teknikudvalget (medlem)   26.072 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.***
Hegnssynet (formand)                  475 kr. pr. sag
Børn og Ungeudvalget (stedfortræder)        diæter*       
Fredningsnævnet (stedfortræder)            0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
Movias repræsentantskab (stedfortræder)            0 kr.
VisitNordsjælland (stedfortræder)            0 kr.
I alt 223.171 kr.**
 
* 425 kr. pr. møde under 4 timer
**Vederlaget vedr. hegnssynet er ikke indregnet i dette beløb
***Særligt vederlag i 2018, jf. kommunestyrelseslovens § 16e 
Bo Hilsted er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:
 
Byrådet (medlem)                                                  94.883 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)                     26.072 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)            26.072 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)                             0 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå havn
og Strandpark (medlem)                                                 0 kr.
Fonden Sletten Havn                                                      0 kr.
Folkeoplysningsudvalget (medlem)                               0 kr.
I alt 147.027 kr.

Maria Louise Mehnke er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Bedømmelseskomite til bygningspræmiering            0 kr.
Handicaprådet (medlem)            0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (stedfortræder)          0 kr.
I alt 120.955 kr.

Ømer Cømert Sonsuz er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Børnetillæg   14.681 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   26.072 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.072 kr.
Legatet Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902            0 kr.
NKK-hallens bestyrelse (medlem)            0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
I alt 161.708 kr.

Lars Simonsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (formand) 208.578 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Infrastruktur og Teknikudvalget (næstformand)   52.144 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.*
Bedømmelseskomite for bygningspræmiering (medl.)            0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (stedfortræder)        0 kr.
Grønt råd (stedfortræder)            0 kr.
I alt 431.749 kr.
 
*Særligt vederlag i 2018, jf. kommunestyrelseslovens § 16e
Kristian Hegaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:
 
Byrådet (medlem)                                                                   94.883 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (formand)   208.578 kr.
Social- og Seniorudvalget (næstformand)                              52.144 kr.
Økonomiudvalget (medlem)                                                   26.072 kr.
Kulturudvalget (medlem)                                                        26.072 kr.
Folkeoplysningsudvalget (medlem)                                                 0 kr.
Handicaprådet (medlem)                                                                 0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                           0 kr.
Nivaagaards Malerisamling (medlem)                                             0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)                             0 kr.
KKR (medlem)                                                                                0 kr.
KLs Sundheds- og Ældreudvalg (medlem)                            24.266 kr.*
Sundhed.dk (medlem af bestyrelsen)                                              0 kr.
I alt 432.015 kr.
 
*Kristian Hegaard modtog i 2018 et særligt vederlag på 24.266 kr. som medlem af KLs sundheds- og Ældreudvalg, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Bettina Bové er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 
Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Kulturudvalget (medlem)   26.072 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og
Erhvervsudvalget (medlem)   26.072 kr. 
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.   
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (medlem)                 0 kr.
I alt 173.099 kr.

Thomas von Jessen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)            0 kr.
I alt 147.027 kr.

Ulla Hardy-Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
1. viceborgmester 104.684 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Kulturudvalget (formand) 114.717 kr.
Kommunalt Topmøde (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunalvalg (medlem)            0 kr.
I alt 340.356 kr.

Hanne Berg er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børne- og Skoleudvalget (næstformand)   52.144 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)            0 kr.
I alt 199.171kr.

Charlotte Bie er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Børnetillæg   14.681 kr.
Kulturudvalget (medlem)     26.072 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   26.072 kr.
I alt 161.708 kr.
Flemming Rømer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:
 
Byrådet (medlem)                                                                       94.883 kr.
Infrastruktur-  og Teknikudvalget (formand) 208.578 kr. 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (næstformand)                         52.144 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervs-
udvalget (medlem)                                                                      26.072 kr.
Nordsjællands Park og Vej        diæter*
Fredensborg Forsynings bestyrelse (næstformand)                     80.000 kr.**
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø                                    0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)                                                0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)                               0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)                                   0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)                                                                 0 kr.
I alt 461.677 kr.
 
* 425 kr. (2019-tal) for møder under 4 timer. 
** Flemming Rømer modtog i 2018 et særligt vederlag på 80.000 kr. som næstformand i bestyrelsen i Fredensborg Forsyning, jf. kommunestyrelseslovens § 16e
Freja Brabæk Kristensen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:
 
Byrådet (medlem)                                                                    94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)                                                    26.072 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)                                       26.072 kr.
Folkeoplysningsudvalget                                                                  0 kr.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland                                             0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)                                   0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (stedfortræder)                 0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunalvalg (stedfortræder)                        0 kr.
KLs repræsentantskab                                                                  869 kr.*
I alt 147.896 kr.
 
*Særligt vederlag i 2018, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Thomas Elgaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

 
Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   26.072 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   26.072 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   26.072 kr.
Bestyrelsen i Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.*
Folkeoplysningsudvalget (medlem)                        0 kr.
Handicaprådet (medlem)            0 kr. 
NKK-Hallens bestyrelse (medlem)            0 kr.
I alt 197.099 kr.
 
* Thomas Elgaard modtog i 2018 et særligt vederlag på 24.000 kr. som medlem af bestyrelsen i Fredensborg Forsyning, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Carsten Wulff er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   26.072 kr.
Kulturudvalget (medlem)   26.072 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
Vurderingsankenævnet (stedfortræder)            0 kr.
I alt 147.027 kr.

Lars Egedal er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   26.072 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)   24.000 kr.**
Nordsjællands Park og Vej (medlem)        diæter *
Fonden Sletten Havn (medlem)            0 kr.
Fællesudvalget for vandindvinding i Sjælsø            0 kr.
I alt 171.027 kr.
 
*425 kr. pr. møde under 4 timer
**Særligt vederlag i 2018 som medlem af Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Tinne Borch Jacobsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   26.072 kr.
Kulturudvalget (medlem)   26.072 kr.
Børn- og Ungeudvalget (formand)   99.450 kr.
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.
Nivaagaard Malerisamlings bestyrelse (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelse for kommunale valg (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v.(stedfortr.)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)            0 kr.
I alt 272.549 kr.

Lars Søndergaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)     26.072 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   26.072 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (formand) 208.578 kr.
Fredensborg Erhvervsråd            0 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (medlem)      0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg            0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v.            0 kr.
Visit Nordsjællands repræsentantskab (medlem)            0 kr.
Børn- og Ungeudvalget (stedfortræder)            0 kr.
KLs repræsentantskab (stedfortræder)            0 kr.
I alt 355.605 kr.

Carsten Bo Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   26.072 kr. 
Bedømmelseskomiteen til bygningspræmiering            0 kr.
Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes Mindelegat (medlem)            0 kr.
Legatet ”Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902” (medlem)            0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)            0 kr. 
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (stedfortræder)            0 kr.  
I alt 147.027 kr.

Mie Stattau er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
2. viceborgmester            0 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   26.072 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.072 kr. 
Hegnssynet (stedfortræder)            0 kr.   
I alt 147.027 kr.

Bjørn Svensson er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   94.883 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   26.072 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget (medlem)   26.072 kr.
Handicaprådet (medlem)             0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)            0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.
I alt 147.027 kr.

Følgende afgåede byrådsmedlemmer har oplyst, at de har modtaget vederlag i 2017, jf. kommunestyrelseslovens § 16 c:

Christian de Jonquieres
Fredensborg Vandrerhjems bestyrelse 8.000 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse 24.000 kr.

Rasmus Østrup Møller
Fredensborg Vandrerhjems bestyrelse 8.000 kr.

Hossein Armandi
Fredensborg Forsynings bestyrelse 24.000 kr.

Hvis nuværende byrådsmedlemmer har modtaget særlige vederlag i 2017 fremgår det af nedenstående vederlagsoversigter.