Byrådsmedlemmerne i Fredensborg Byråd får vederlag for deres arbejde i byråd, stående udvalg m.v.
Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov , bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, der som udgangspunkt anses for at være vederlæggelse for hele det kommunalpolitiske arbejde, bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg, samt hvervet som borgmester og viceborgmester.

Vederlaget udgør 91.487 kr./år. (1.4.2017-niveau).

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Pr. 1.1.2018 udgør udvalgsvederlaget  25.000 kr./år pr. udvalgsplads.

 

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene og næstformændene for de stående udvalg.

Formændene for de stående udvalg får pr. 1.1.2018 200.000 kr./år, dog får formanden for Kulturudvalget 110.000 kr./år. Næstformændene får 50.000 kr./år

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.

Børnetillægget udgør 14.155 kr./år (1.4.2017-niveau), uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

Vederlaget udgør årligt 10 % af borgmesterens vederlag, altså pr. 1.1.2018 100.379 kr./år. 

Et byrådsmedlem, der har andre lønnede hverv end medlemskab af byrådet eller byrådets udvalg, skal hvert år inden udgangen af 1.kvartal oplyse størrelsen af det vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Byrådet skal herefter offentliggøre, hvilke af dets medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv og størrelsen af vederlaget, jf. den kommunale styrelseslovs § 16 e. 

Byrådsmedlemmernes vederlag ses herunder.

Thomas Lykke Pedersen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Borgmester    1.003.793 kr.
Økonomiudvalget (formand)   0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)   0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)  0 kr.
I/S Norfors (medlem)      24.000 kr.*
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (medlem)  0 kr.
KLs repræsentantskab   0 kr.
Valgbestyrelsen ifm. folketingsvalg (formand)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)  0 kr.
Espergærde Gymnasiums bestyrelse (formand)      41.000 kr.*
Fredensborg Forsyning (formand)  162.000 kr.*
HMN Naturgas I/S (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (delegeret)  0 kr.

I alt 1.230.793 kr.

*Særligt vederlag i 2016, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Per Frost Henriksen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (formand) 200.000 kr.
Movias repræsentantskab (medlem)   0 kr.
Repræsentantskabet for VisitNordsjælland (medlem)    0 kr.
Bestyrelsen for VisitNordsjælland (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)  0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (stedfortr.)  0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (stedfortræder)  0 kr.

I alt 341.487 kr.

Hans Nissen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Social- og Seniorudvalget (formand) 200.000 kr.

I alt 316.487 kr.

Charlotte Sander er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børn- og Ungeudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fredensborghallens Brugerbestyrelse (medlem)   0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)  0 kr.

I alt 166.487 kr.

Ergin Øzer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børnetillæg   14.155 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)   24.000 kr.**
Nordsjællands Park og Vej (medlem)        diæter*
Grønt råd (stedfortræder)   0 kr.
HMN Naturgas I/S (stedfortræder)   0 kr.
I/S Norfors (stedfortræder)  0 kr.

I alt 179.642 kr.

*420 kr. pr. møde under 4 timer

**Særligt vederlag i 2017 som medlem af Fredensborg Forsynings bestyrelse, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Pia Bødtker er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   25.000 kr.
Blå Kors Humlebæk (medlem)            0 kr.

I alt 141.487 kr.

Carsten Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (næstformand)   50.000 kr.
Infrastruktur og Teknikudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.***
Hegnssynet (formand)                  475 kr. pr. sag
Børn og Ungeudvalget (stedfortræder)        diæter*   
Fredningsnævnet (stedfortræder)    0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)  0 kr.
Movias repræsentantskab (stedfortræder)     0 kr.
VisitNordsjælland (stedfortræder)    0 kr.

I alt 215.487 kr.**

 

* 420 kr. pr. møde under 4 timer

**Vederlaget vedr. hegnssynet er ikke indregnet i dette beløb

***Særligt vederlag i 2017, jf. kommunestyrelseslovens § 16e 

Bo Hilsted er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (formand) 200.000 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)    0 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå havn og Strandpark (medlem)   0 kr.
Fonden Sletten Havn   0 kr.
Folkeoplysningsudvalget (medlem)            0 kr.

I alt 316.487 kr.

Maria Louise Mehnke er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børnetillæg   14.155 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Bedømmelseskomite til bygningspræmiering   0 kr.
Handicaprådet (medlem)    0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)   0 kr.

I alt 130.642 kr.

Ømer Cømert Sonsuz er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børnetillæg   14.155 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   25.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Legatet Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902  0 kr.
NKK-hallens bestyrelse (medlem)    0 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)    0 kr.

I alt 180.642 kr.

Lars Simonsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (formand) 200.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Infrastruktur og Teknikudvalget (næstformand)   50.000 kr.
Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.*
Bedømmelseskomite for bygningspræmiering (medl.)   0 kr.
Fredensborg Erhvervsråd (medlem)    0 kr.
Grønt råd (stedfortræder)            0 kr.

I alt 415.487 kr.

 

*Særligt vederlag i 2017, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Kristian Hegaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Social- og Seniorudvalget (næstformand)   50.000 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (medlem)   25.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget (medlem)   0 kr.
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)    0 kr.
Nivaagaards Malerisamling (medlem)    0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (medlem)   0 kr.

I alt 216.487 kr.

Bettina Bové er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (medlem)   25.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   25.000 kr. 
Venskabsbyforum (medlem)            0 kr.   
Handicaprådet (stedfortræder)            0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)            0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (stedfortræder)         0 kr.

I alt 166.487 kr.

Thomas von Jessen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Venskabsbyforum (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder)    0 kr.

I alt 141.487 kr.

Ulla Hardy-Hansen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
1. viceborgmester 100.379 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (formand) 110.000 kr.
Kommunalt Topmøde (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunalvalg (medlem)   0 kr.

I alt 326.866 kr.

Hanne Berg er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (næstformand)   50.000 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)  0 kr.

I alt 191.487kr.

Charlotte Bie er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børnetillæg   14.155 kr.
Kulturudvalget (medlem)     25.000 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   25.000 kr.

I alt 155.642 kr.

Flemming Rømer er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (næstformand)   50.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget (medlem)     25.000 kr.
Nordsjællands Park og Vej        diæter*
Fredensborg Forsynings bestyrelse (næstformand)   80.000 kr.**
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø    0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)    0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen for kommunale valg (medlem)   0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)   0 kr.

I alt 246.487 kr.

* 420 kr. for møder under 4 timer. I 2017 modtog Flemming Rømer et særligt vederlag på 70.000 kr. som formand for bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

** Flemming Rømer modtog i 2017 et særligt vederlag på 24.000 kr. som medlem af bestyrelsen i Fredensborg Forsyning, jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Freja Brabæk Kristensen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Infrastruktur og Teknikudvalget (formand) 200.000 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   25.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget    0 kr.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)    0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v. (stedfortræder)    0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunalvalg (stedfortræder)   0 kr.

I alt 341.487 kr.

Thomas Elgaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   25.000 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   25.000 kr.
Bestyrelsen i Fredensborg Forsyning (medlem)   24.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget (medlem)  0 kr.
Handicaprådet (medlem)   0 kr. 
NKK-Hallens bestyrelse (medlem)     0 kr.

I alt 215.487 kr.

Carsten Wulff er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (medlem)   25.000 kr.
Handicaprådet (stedfortræder)  0 kr.
Vurderingsankenævnet (stedfortræder)  0 kr.

I alt 141.487 kr.

Note: Carsten Wulff modtog i 2017 et særligt vederlag på 39.900 kr. som medlem af Skatteankenævnet, jf. kommunestyrelseslovens § 16 e

Lars Egedal er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Infrastruktur- og Teknikudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fredensborg Forsynings bestyrelse (medlem)   24.000 kr.
Nordsjællands Park og Vej (medlem)      *diæter 
Fonden Sletten Havn (medlem)   0 kr.
Fællesudvalget for vandindvinding i Sjælsø  0 kr.

I alt 165.487 kr.
 

*420 kr. pr. møde under 4 timer

Tinne Borch Jacobsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget (medlem)   25.000 kr.
Kulturudvalget (medlem)   25.000 kr.
Børn- og Ungeudvalget (formand)   95.360 kr.
Venskabsbyforum (medlem)    0 kr.
Nivaagaard Malerisamlings bestyrelse (medlem)     0 kr.
Valgbestyrelse for kommunale valg (stedfortræder)    0 kr.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v.(stedfortr.)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (stedfortræder)   0 kr.

I alt 261.847 kr.

Lars Søndergaard er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)     25.000 kr.
Økonomiudvalget (medlem)   25.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og ErhvervsUdvalget (formand) 200.000 kr.
Fredensborg Erhvervsråd    0 kr.
Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark (medlem)   0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde    0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg   0 kr.
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg m.v.   0 kr.
Børn- og Ungeudvalget (stedfortræder)  0 kr.
KLs repræsentantskab (stedfortræder)   0 kr.
I alt 341.487 kr.

Note: Lars Søndergaard modtog i 2017 et særligt vederlag som næstformand i Fredensborg Forsynings bestyrelse på 80.000 kr., jf. kommunestyrelseslovens § 16e

Carsten Bo Nielsen er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget (medlem)   25.000 kr. 
Bedømmelseskomiteen til bygningspræmiering  0 kr.
Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes Mindelegat (medlem)  0 kr.
Legatet ”Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902” (medlem  0 kr.
Beredskabskommissionen (medlem)  0 kr. 
Kredsrådet for Nordsjællands Politi (stedfortræder)   0 kr.  

I alt 141.487 kr.

Mie Stattau er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
2. viceborgmester  0 kr.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (medlem)   25.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (medlem)   25.000 kr. 
Hegnssynet (stedfortræder)  0 kr.   

I alt 141.487 kr.

Bjørn Svensson er valgt til følgende udvalg, bestyrelser m.v., som følge af medlemskab af Byrådet, og modtager årligt nedennævnte vederlag herfor:

Byrådet (medlem)   91.487 kr.
Social- og Seniorudvalget (medlem)   25.000 kr.
Borgerservice-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget (medlem)   25.000 kr.
Handicaprådet (medlem)  0 kr.
Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)   0 kr.
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (medlem)  0 kr.
Venskabsbyforum (medlem)  0 kr.

I alt 141.487 kr.