Byrådet er Fredensborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret.

Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling og sætter bl.a. rammerne herfor i budgetter, kommuneplaner, lokalplan, delegationsplan m.m.

Mød et politisk udvalg

Som borger, forening eller virksomhed kan du få foretræde og møde et politisk udvalg, hvis du er part i en sag, udvalget skal behandle.

Læs reglerne for foretræde her:

1. Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen for et møde i de politiske fagudvalg  og § 17, stk.4-udvalg, kan få foretræde for udvalget. Derudover kan udvalgsformanden give tilsagn om møde. Dette skal fremgå af dagsordenen til udvalgsmødet.

2. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal en borger mv., der ønsker foretræde for et udvalg, anmelde dette til forvaltningen senest to hverdage forud for mødet. Udvalgsformanden vurderer, eventuelt efter en dialog med den borger mv., der har ønsket foretræde, om foretrædet er relevant.

3. Der kan ikke ske foretræde i personsager, hvori borgeren ikke er part. Der er mulighed for at medbringe en bisidder.

4. Foretræde ledes af udvalgsformanden, der vurderer, hvornår foretrædet er afsluttet.

5. De foretrædende må alene redegøre for deres sag overfor udvalget, ikke stille spørgsmål til det. Når de har fremført deres sag, kan formanden lade udvalgsmedlemmerne stille opklarende spørgsmål til de foretrædende. Egentlige forhandlinger om sagen må altså ikke finde sted.

6. Af hensyn til det efterfølgende udvalgsmøde kan et foretræde højst være på 10 minutter. I tilfælde af, at der er flere forskellige foretræder, skal udvalgsmødet dog starte senest en halv time efter planlagt mødetid.

7. Dialogen med de faglige organisationer sker via MED-systemet.

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen.

Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og Byrådet kan i vidt omfang overlade beslutningskompetence til udvalg og administration.  

Byrådet har i styrelsesvedtægten fordelt alle sagsområder mellem udvalgene, ligesom Byrådet har vedtaget denne delegationsplan, som fordeler beslutningskompetencen på de enkelte sagsområder mellem Byråd, udvalg og administration.

Delegationsplanen er en ajourføring af delegationsplanen for 2010 – 2013 og den følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til Økonomiud-valget, de stående udvalg eller til administrationen. I sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.  

Se Delegationsplanen for 2014 - 2017

 

Byrådet har i styrelsesvedtægten fastlagt, hvordan det politiske arbejde er organiseret her i Fredensborg Kommune i denne byrådsperiode. Det fremgår blandt andet af styrelsesvedtægten, hvilke stående udvalg der er nedsat i byrådsperioden, antallet af medlemmer i udvalgene, hvilke sagsområder de enkelte udvalg skal bestyre, fordelingen af vederlag til udvalgsformænd og næstformænd, stedfortræderindkaldelse m.v. 

Styrelsesvedtægten 2018 - 2021


 

Byrådet har på møde den 11. juni 2019 besluttet følgende retningslinjer for rejser og klimakompensation, hvor det særligt gælder indenrigsflyvninger:

1.    Byrådsmedlemmer og ansatte kan foretage rejser for kommunens regning i forbindelse med varetagelse af kommunens interesser, og hvor rejsen har betydning for det politiske hverv eller opgavevaretagelsen
 
2.    Det er en forudsætning, at der ikke afholdes udgifter, der går videre end det kommunale formål tilsiger, og at der sikres et rimeligt formål mellem udgiften til og målet med rejsen. Udgangspunktet er, at den billigste transportform skal vælges og at offentlige transportmidler (bus og tog) skal benyttes.
 
3.    Nærmeste fagdirektør for byrådsmedlemmer/nærmeste personaleleder for ansatte har kompetence til at træffe beslutning om anvendelse af anden transportform i forbindelse med tjenesterejser. Valg af evt. anden transportform som bil, taxa eller fly sker ud fra en samlet vurdering af direkte og afledte omkostninger, anvendt tid og evt. andre ulemper, der kan være forbundet med transport i bus eller tog.

4.    Hvis der benyttes eget transportmiddel ydes der kørselsgodtgørelse efter gældende satser. Andre udlæg (broafgift og lignende) aftales og godkendes af nærmeste leder/fagdirektør mod forelæggelse af dokumentation.
 
5.    For at foretage sin transport mest miljøvenligt og billigst har rådhusets ansatte mulighed for at benytte kommunens elbiler og elcykler i arbejdstiden. Byrådspolitikere har tilsvarende mulighed, når de varetager kommunens interesser via sit politiske hverv.

6.    Alle byrådsmedlemmer og ansatte i Fredensborg Kommune rejser og transporterer sig så CO2- og miljøvenligt som muligt. Ved flyrejser sker der klimakompensation.