Byrådet er Fredensborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret.

Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling og sætter bl.a. rammerne herfor i budgetter, kommuneplaner, lokalplaner m.m.

Fremtidens Fredensborg Kommune - se hvad der er sket og vil ske tæt på dig

Delegationplanen

Styrelsesvedtægten

Forretningsorden for Fredensborg Byråd

Mød et politisk udvalg

Som borger, forening eller virksomhed kan du få foretræde og møde et politisk udvalg, hvis du er part i en sag, udvalget skal behandle.

Læs reglerne for foretræde her:

1. Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen for et møde i de politiske fagudvalg  og § 17, stk.4-udvalg, kan få foretræde for udvalget. Derudover kan udvalgsformanden give tilsagn om møde. Dette skal fremgå af dagsordenen til udvalgsmødet.

2. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal en borger mv., der ønsker foretræde for et udvalg, anmelde dette til forvaltningen senest to hverdage forud for mødet. Udvalgsformanden vurderer, eventuelt efter en dialog med den borger mv., der har ønsket foretræde, om foretrædet er relevant.

3. Der kan ikke ske foretræde i personsager, hvori borgeren ikke er part. Der er mulighed for at medbringe en bisidder.

4. Foretræde ledes af udvalgsformanden, der vurderer, hvornår foretrædet er afsluttet.

5. De foretrædende må alene redegøre for deres sag overfor udvalget, ikke stille spørgsmål til det. Når de har fremført deres sag, kan formanden lade udvalgsmedlemmerne stille opklarende spørgsmål til de foretrædende. Egentlige forhandlinger om sagen må altså ikke finde sted.

6. Af hensyn til det efterfølgende udvalgsmøde kan et foretræde højst være på 10 minutter. I tilfælde af, at der er flere forskellige foretræder, skal udvalgsmødet dog starte senest en halv time efter planlagt mødetid.

7. Dialogen med de faglige organisationer sker via MED-systemet.

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen.

Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og Byrådet kan i vidt omfang overlade beslutningskompetence til udvalg og administration.  

Byrådet har i styrelsesvedtægten fordelt alle sagsområder mellem udvalgene, ligesom Byrådet har vedtaget denne delegationsplan, som fordeler beslutningskompetencen på de enkelte sagsområder mellem Byråd, udvalg og administration.

Delegationsplanen er en ajourføring af delegationsplanen for 2010 – 2013 og den følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til Økonomiud-valget, de stående udvalg eller til administrationen. I sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.  

Se Delegationsplanen for 2014 - 2017

 


Styrelsesvedtægten fastlægger de nærmere rammer for, hvordan en dansk kommunes styres.

Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager. 

Styrelsesvedtægten 2014 - 2017


 

Kommunens vision
Visionen "Tilfredse borgere" er vedtaget af Byrådet i 2007.

Læs den her


Foretningsordenen udstikker retningslinierne for Byrådets beføjelser.

Læs Forretningsordenen