Grønt Råd er et rådgivende forum i natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål.

Ideen er at bruge foreningernes og borgernes engagement og kendskab til natur, miljø og planlægning til en konstruktiv dialog om nye aktiviteter i kommunen.

 


Medlem udpeget af byrådet, Tonny Lacomble Nielsen (B)
Medlem udpeget af byrådet, Torben Forskov (F)
Nordsjællands Landboforening, Søren Hansen
Danmarks Naturfredningsforening, Jens Søndergaard
Dansk Ornitologisk Forening, Birgitte Garde
Danmarks Jægerforbund Fredensborg, Erik Vestergaard Madsen
De lokalhistoriske foreninger, Flemming Jappsen
Friluftsrådet, Bente Nielsen
Nive Å’s Lystfiskerforening, Carsten Ryby
Bevaringsforeningen, Lisbeth Gram Holdum
Agenda 21 Foreningen, Finn Langgaard
Dansk Cyklist Forbund, Frank Elm Jakobsen
Fredensborg Landsbyråd, Søren D. Schmidt
Naturstyrelsen Nordsjælland, Jens Bjerregaard Christensen

2018

Referat 28. maj
Referat 19. marts 

2017

Referat 27. november
Referat 25. september

15. maj Der blev ikke udarbejdet et egentligt referat, da mødet blev afholdt som en besigtigelse af projekterne ved Lergavssøerne i Nivå. I mødet deltog også politikere fra Plan-, Miljø- og klimaudvalget.

Referat 6. marts

2016
Referat 29. februar
Referat 30. maj 
Referat 26. september
Referat 28. november

 

2015
Referat 2. marts
Referat 1. juni
Referat 14. september
Referat 30. november


2014
Referat 27. januar
Referat 5. maj
Referat 22. september
Referat 17. november


Vedtaget af Byrådet 29.11.2010, revideret 2. juni 2015
1. Rådets navn og formål
1.1 Rådets navn er ”Grønt Råd i Fredensborg Kommune” (herefter omtalt Grønt Råd).
1.2 Formålene med Grønt Råd er:
• At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, borgere, foreninger og
virksomheder omkring miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold
relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.
• På et tidligt tidspunkt at rådgive kommunen om løbende sager i tilknytning til miljø-,
klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske
værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.
• Fremadrettet at rådgive kommunen om miljø-, klima-, natur-, og planlægningsforhold
samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og
bebyggelse.
2. Rådets sammensætning
2.1 Rådet sammensættes af maksimalt 17 medlemmer fra foreninger og organisationer samt
repræsentanter udpeget af Byrådet, som har en erklæret interesse i rådets formål.
2.2 Rådets sammensætning og ændringer heraf besluttes af Byrådet efter indstilling fra Grønt
Råd. Rådets aktuelle sammensætning fremgår af bilag til kommissoriet.
2.3 Foreninger, organisationer og repræsentanter udpeget af Byrådet skal have en tæt
tilknytning til samt aktiviteter i Fredensborg Kommune.
2.4 Medlemmerne af Grønt Råd repræsenterer hver for sig de foreninger, organisationer og
andre repræsenterede, som har valgt dem til at sidde i Grønt Råd.
2.5 Suppleanter for de politisk udpegede medlemmer vælges af Byrådet, mens foreninger og organisationer repræsenteret i Grønt Råd selv forventes at sikre en suppleant til pladsen i Rådet. I tilfælde af afbud til et møde forventes det pågældende medlem selv at fremsende relevant materiale til suppleanten lige som medlemmet selv står for at vedligeholde den løbende kommunikation til suppleanten og det øvrige bagland.
2.6 Rådet vælger ved almindeligt flertal af sin midte en formand og en næstformand.

2.7 Repræsentanter for kommunens administration deltager fast i rådets møder.
3. Rådets møder og arbejde
3.1 Rådet samles til ordinært møde 1 gang i kvartalet.
3.2 Rådets medlemmer kan indsende forslag til dagsordnen til formanden og administrationen senest 14 dage før et planlagt møde. Rådets dagsorden udarbejdes af administrationen i samarbejde med formanden og udsendes sammen med relevante bilag af administrationen senest 1 uge før mødet.
3.3 På årets første møde tilstræbes det at fastlægge en række temaer for årets efterfølgende møder, hvilket dog ikke forhindrer andre sager i at blive taget op efterfølgende.
3.4 Rådet kan beslutte at invitere gæster til at deltage i møderne. I mellem møderne kan
formanden i samråd med næstformanden og administrationen beslutte at invitere gæster
til det efterfølgende møde, hvilket i givet fald annonceres på dagsordnen.
3.5 Grønt Råd vælger en ordstyrer på møderne.
3.6 Rådet tilstræber at arbejde i enighed. Halvdelen af Rådets medlemmer skal være tilstede, for at Rådet er beslutningsdygtigt. Anbefalinger til Byrådet samt beslutninger om
aktiviteter i regi af Grønt Råd kan besluttes med almindeligt simpelt flertal.
3.7 En repræsentant for administrationen er fast referent på møderne. Efter godkendelse af formanden udsendes et foreløbig referat til rådets medlemmer så vidt muligt senest 14
dage efter mødets afholdelse. Referatet betragtes som godkendt, hvis der herefter ikke er
kommet indsigelser mod referatet senest 1 uge efter udsendelsen. Hvis formanden
vurderer, at indsigelserne skal indarbejdes, udsendes herefter endnu et foreløbigt referat,
som ligeledes betragtes som godkendt, hvis der efter 1 uge ikke er kommet nye
indsigelser hertil.
3.8 Grønt Råd mødes en gang om året med Plan, Miljø og Klimaudvalget.
3.9 Rådet evaluerer sit arbejde mindst 1 gang om året. Evalueringen sker så vidt muligt i tidetil at resultatet kan drøftes på det årlige møde med politikerne.