Finn Kamper-Jørgensen, Seniorrådet - formand  finnkamper@gmail.com 

Lis Kofoed, Dansk Handicaporganisation jumbo@venlig.dk

Lisbeth E. Knudsen, Seniorrådet, lisbetheknudsen@gmail.com 

Benedicte Fenger, Træning og Rehabilitering, befe@fredensborg.dk 

Henrik Rømer, praktiserende læge, roemer@dadlnet.dk

Jørgen Simonsen, Ældre Sagen 3uv@mail.tele.dk

Niels Søndergaard, Ældre Sagen niels@algon.dk

Trine Zørn, Humlebæk Dagcenter  triz@fredensborg.dk

Hans Bækvang, Ældre og Omsorg  hbaek@fredensborg.dk 

Line Berg Torsbakke, Center for Kultur, Fritid og Sundhed, lbto@fredensborg.dk 

Sekretariatsbetjening Center for Ældre og Omsorg  fredensborg@fredensborg.dk
att. udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen

 

Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar budget 2020-2023

Beretning 2018

Ældrebefolkningens sundhedsprofil – oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen

Faldforebyggelse
Forebyggelsesrådet har udarbejdet et forslag til en 5-årig plan for faldforebyggelse i ældrebefolkningen.

Mange ældre falder og konsekvenserne af fald kan være meget store f.eks. i form af knoglebrud. Der er i dag ansat to faldforebyggelseskonsulenter i kommunen, som årligt modtager ca. 200 henvendelser.

Se 5-årsplanen samt Finn Kamper-Jørgensens præsentation for Social- og Seniorudvalget her.

Borgmesterhenvendelse til regionsrådsformand

Forebyggelsesrådets beretning 2017

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen 2014-2017, Status oktober 2017 

Forebyggelsesrådets beretning 2016

Formandens præsentation af beretning 2016 til Social- og Seniorudvalget og et kig fremad, maj 2017 

Forebyggelsesrådets beretning 2014 - 2015

Pjece om fysisk aktivitet forældre

Projektbeskrivelse for GLAD:D-tilbud

Evaluering fra GLA:D

Præsentation af GLA:D resultater

Medicin til ældre
På grund af et højt sygelighedsniveau i ældrebefolkningen tager en del ældre mange forskellige lægemidler – flere med potentiel mulighed for bivirkninger eller uhensigtsmæssige samspil mellem lægemidler. Forebyggelsesrådet besluttede på mødet i august, at der skulle holdes et temamøde omkring ældre og medicinbrug med fokus på forebyggelsesperspektiver og medicinsanering.

Til dette formål er Frederik Tholstrup, der er praktiserende læge i Humlebæk Lægecenter, Medicinkonsulent i KAP-H og tilknyttet som læge på Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet inviteret til at holde oplæg sammen med sygeplejerske Anne-Marie Johannesen fra Pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet.

Rådet blev præsenteret for temaet omkring medicin til ældre og medicinbrug af praktiserende læge Frederik Tholstrup Humlebæk Lægecenter, medicinkonsulent i KAP-H og tilknyttet som læge på Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet sammen med sygeplejerske Anne-Marie Johannesen fra Pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet.

Der var i oplægget særlig fokus på medicingennemgang og interaktioner.
Frederik Tholstrup præsenterede nedenstående anbefalinger
 Anbefalinger til organisering af medicingennemgang (MGG)

 • Udbrede kendskabet hos kommunalt plejepersonale til muligheden for MGG i forbindelse med årskontrol for kronisk sygdom (herunder ved tilknytning til ny læge ifm. indflytning på plejehjem) og opfølgende hjemmebesøg
 • På plejehjem sætte årskontrol for kronisk sygdom i system
 • Undervisning af plejepersonale i de mest almindelige medicin-interaktioner
 • Informationsmateriale til (ældre) patienter om muligheden for medicingennemgang hos egen læge
 • §2 aftale med Praktiserende Lægers Organisation om ad hoc MGG på foranledning af kommunalt plejepersonale

Materiale fra oplægget kan ses her

Rådet tog orienteringen til efterretning og vil anbefale, at der i Rådets fortsatte arbejde bør arbejdes videre med de foreslåede anbefalinger på området samt at der evt. udarbejdes en handlingsplan.

Der var en opmærksomhed på, at ældre kan informeres om medicingennemgang i de kommende digitale nyhedsbreve til ældre, ligesom evt. undervisning i interaktioner af personale på plejecentre kan varetages at de læger, som er fasttilknyttet læger på kommunes plejecentre.

Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggelsesrådet besluttede på mødet i oktober 2016, at emnet omkring forebyggende hjemmebesøg skulle drøftes i rådet. 

Til dette formål er forebyggelseskoordinatorerne Solveig Dahl Andersen og Carina Corbignot inviteret til at holde oplæg til mødet med følgende program:

 • · Den nye lovgivning 
 • · Hvorledes vi overholder lovgivningen i Fredensborg Kommune, herunder kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg. (Eksempler fra Cases)
 • · Gennemgang af årsrapporten herunder Cases.
 • · Mål for 2017 – udfordringer de kommende år, opmærksomhedspunkter.
 • · Samarbejdet med Forebyggelsesrådet – Ideer og ønsker til fremtidigt samarbejde.

Temamødet tog udgangspunkt i den nye lovgivning, årsrapporten samt kommunens kvalitetstandard.

Forebyggelseskoordinatorerne præsenterede den nye lovgivning samt fremlagde deres arbejdsopgaver hos borgerne samt eksterne og interne samarbejdspartnere. Samlet præsentation kan ses her.

Forebyggelsesrådet konkluderer, at der er tale om en fin faglig indsats. Ordningen bør fortsat udvikles og synliggøres på grund af den nye lovgivning på området. Det bør omfatte:

 • • Udviklingsarbejde vedr. de nye risikogrupper i alderen 65-79 år 
 • • En målrettet information til ældrebefolkningen 
 • • En målrettet information til professionelle samarbejdspartnere, blandt andet hjemmesygeplejersker og praktiserende læger 
 • • I rapport 2017 for ordningen ønskes statistisk belysning af ordningens målopfyldelse i forskellige aldersgrupper og risikogrupper i forhold til besøg hos enke/enkemand. Herudover ønskes en opgørelse af andelen af besøg ud fra det samlede antal tilbudte – både i forhold til om borgeren har takket ja eller nej.

Mad og Ernæring
Forebyggelsesrådet holdt inspirationsmøde den 19. januar 2017 om Mad og Ernæring i Fredensborg Kommune

Se program og oplæg her:
Temamøde om mad og ernæring

Introduktion til temamødet: Præsentation af Fredensborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik på ældreområdet samt Projekt vedr. spisefællesskaber på dag- og aktivitetscentre v. Trine Zørn. Se Mad- og Måltidspolitik på ældreområdet her:
Mad og måltidspolitik

Information om hvordan der arbejdes med råvarer, kvalitet og økologi i Fredensborg Kommune samt hvilke kriterier, der skal tages hensyn til – oplæg v. økonoma Margit Schmidt. Se oplægget her

Vigtigheden af indbydende mad i forhold til ældres ernæring i Fredensborg Kommune – oplæg v. økonoma Susanne Nørregaard. Se oplægget her

Præsentation af indsatser i Fredensborg Kommune vedr. ernæring på ældreområdet, baggrund, status og mål – oplæg v. klinisk diætist Pernille Gammelmark og Mette Johansen. Indsatser vedr. ernæring

Kortlægning af kronikerområdet i Fredensborg Kommune
Forebyggelsesrådet blev på mødet den 19.01.17 præsenteret for en kortlægning af, hvordan de eksisterende kommunale tilbud på kronikerområdet anvendes i kommunen.

Tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune er hovedsagligt forankret i forløbsprogrammer inden for følgende områder jf. Sundhedsaftale 2015-2018 i Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen:

 • KOL
 • Type2diabetes
 • Hjerte-karsygdomme
 • Lænde-ryg
 • Kræft
 • Demens

Oplægget fra leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger og forløbskoordinator Gitte Andersen samt kortlægningen kan ses her:

Forløbsprogrammer for kroniske syge

Kortlægning af tilbud til kroniske syge

Pressemeddelelse 26. oktober 2016
Bedre indsats for ældre med gigt
Mange af de ældre, som lider af gener fra deres slidgigt, kan nu se frem til en bedre indsats fra Fredensborg Kommune. Det sker med afsæt i en handlingsplan udarbejdet af Forebyggelsesrådet på ældreområdet, som byrådet nedsatte for et par år siden – i øvrigt det eneste af sin slags i landet.
 
”Vi vil gradvist opbygge en ny og større indsats for et godt dagligliv for ældre med slidgigt. Vi begynder med kurser for gigtplagede, hvor man træner og lærer øvelser, der modvirker smerter, og hvor man lærer at fungere bedre i dagligdagen”, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen, og fortsætter:
 
”På vegne af udvalget vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, som Forebyggelsesrådet har lagt i først handlingsplanen for at stimulere ældre til mere bevægelse, motion og fysisk aktivitet, og nu i konkretiseringen af det forslag, som går på at udvikle en bedre indsats for ældre med slidgigt over en femårig periode.
 
Vi har netop i Social- og Seniorudvalget godkendt handlingsplanen på gigtområdet og de mange konkrete forslag til indsatser, som skal sikre, at gigten ikke ødelægger dagligdagen for vores ældre borgere i kommunen. Vi går nu i gang med det lange seje træk på dette område og bygger videre på de gode erfaringer, man har flere steder i landet med de såkaldte GLAD-kurser, dvs. Godt Liv med Artrose i Danmark.
 
Målet er at vi kombinerer erfaringer med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til kommunerne om, hvordan vi tilrettelægger en indsats for de mange ældre borgere med kronisk sygdom, så de bedre kan mestre deres sygdom i det daglige og få et bedre liv på trods af sygdommen”, siger Hans Nissen og tilføjer, at der også skal udvikles et godt samarbejde med de praktiserende læger og med sygehusvæsenet, så borgerne kommer til at opleve gode og sammenhængende indsatser, når de får gigt.
 
Kommunens trænings- og rehabiliteringsafdeling indleder den nye indsats med at afprøve GLAD kurser til borgere over 65 med arthrose i hofter og knæ.

Se gigthandlingsplanen

Fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet

Temamøde med Byrådet november 2015
Finn Kamper.Jørgensens præsentation af handlingsplan vedr. fysisk aktivitet

Mental sundhed og trivsel
Forebyggelsesrådet holdt inspirationsmøde den 28. oktober 2015 om Ældres mentale sundhed og trivsel

Se program og oplæg her

Programmet
Velkomst ved Finn Kamper-Jørgensen, formand for Forebyggelsesrådet.

Ældres mentale sundhed og forskellige former for ensomhed og mistrivsel. Oplæg ved Gert Jessen, direktør og faglig konsulent i GJ Consult.

Udfordringer med psykisk mistrivsel blandt ældre set fra lægens bord. Oplæg ved Jesper Lundh, praksiskonsulent og alment praktiserende læge i Nivå.

Kommunens opsøgende indsats, foreløbige erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til tidlig opsporing af ensomme ældre. Oplæg ved Sofie Scheibel og Heidi Andersen, opsøgende medarbejdere i Fredensborg Kommune.


I forbindelse med budget 2014-2017 har Byrådet vedtaget at etablere et Forebyggelsesråd.

Forebyggelsesrådets primære fokus er ældreområdet. Overordnet ønsker Byrådet at hjælpe de ældre til længst muligt at kunne klare sig selv. Det giver den største livskvalitet.

Forebyggelsesrådet skal rådgive Byrådet i forebyggelsesspørgmål.

Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.

Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker fremkomme med forslag til Byrådet om forebyggelsesindsatser.

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og vejledninger, bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale forebyggelsesindsats, samt stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed.

Forebyggelsesrådet forventes at afholde fire årlige halvdagsmøder. Rådet fastlægger selv sin dagsorden, og oplæg til møderne udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med Forebyggelsesrådets formand. Det forventes ligeledes, at Forebyggelsesrådet mødes med relevante fagudvalg to gange årligt samt afholder et temamøde med Byrådet og andre interessenter om forebyggelse målrettet ældre mindst en gang hvert andet år.

Forebyggelsesrådet kan indbyde særligt sagkyndige til rådets møder, f.eks. tilgængelighedskoordinator, den kommunale praksiskonsulent m.fl.

Der udarbejdes referat fra rådets møder, og én gang årligt forelægges Social- og Seniorudvalget en status for Forebyggelsesrådets arbejde. Rådet indstiller til og refererer til Social og Seniorudvalget, men kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg, som en del af arbejdet.
 
Høringsret
Forebyggelsesrådet er ikke selvstændig høringspart. Denne ret tilkommer Seniorrådet og Handicaprådet, jf. den sociale retssikkerhedslov. Byrådet kan dog anmode Forebyggelsesrådet om en udtalelse i en konkret sag.

Medlemmer
Rådet består af syv medlemmer.
1. To medlemmer udpeget af Seniorrådet
2. To medlemmer udpeget af Ældre Sagen
3. Et medlem fra Danske Handicaporganisationer
4. En medarbejder fra kommunens dagcenter
5. Et medlem fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)
6. Et medlem fra Center for Ældre og Handicap (patientrettet forebyggelse)
7. Centerchef/souschef fra Center for Ældre og Handicap

Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra Seniorråd og Ældre Sagen.

Formanden vælges for en to årig periode.

Sekretariatsbetjening
Betjeningen af rådet varetages af Center for Kultur, Idræt og Sundhed, men er ledelsesmæssigt forankret i Center for Ældre og Handicap.

Rådet ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.