Finn Kamper-Jørgensen, Seniorrådet - formand  finnkamper@gmail.com 

Helle Lassen, Seniorrådet  helle.lassen@yahoo.dk 

Lis Kofoed, Dansk Handicaporganisation jumbo@venlig.dk

Jørgen Simonsen, Ældresagen 3uv@mail.tele.dk

Henrik Nielsen, Ældresagen henrik2980@gmail.com

Anders  Kopping (suppleant)  kopping@tdcadsl.dk

Trine Zørn, Humlebæk Dagcenter  triz@fredensborg.dk

Hans Bækvang, Ældre og Handicap  hbaek@fredensborg.dk 

Charlotte Knudsen, Læring Fritid og Sundhed chkn@fredensborg.dk

Sekretariatsbetjening Center for Ældre og Handicap  fredensborg@fredensborg.dk
att. Udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen

 

Forebyggelsesrådets Beretning 2014-2015

Pjece om fysisk aktivitet forældre

Projektbeskrivelse for GLAD:D-tilbud

Mad og Ernæring
Forebyggelsesrådet holdt inspirationsmøde den 19. januar 2017 om Mad og Ernæring i Fredensborg Kommune

Se program og oplæg her:
Temamøde om mad og ernæring

Introduktion til temamødet: Præsentation af Fredensborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik på ældreområdet samt Projekt vedr. spisefællesskaber på dag- og aktivitetscentre v. Trine Zørn. Se Mad- og Måltidspolitik på ældreområdet her:
Mad og måltidspolitik

Information om hvordan der arbejdes med råvarer, kvalitet og økologi i Fredensborg Kommune samt hvilke kriterier, der skal tages hensyn til – oplæg v. økonoma Margit Schmidt. Se oplægget her

Vigtigheden af indbydende mad i forhold til ældres ernæring i Fredensborg Kommune – oplæg v. økonoma Susanne Nørregaard. Se oplægget her

Præsentation af indsatser i Fredensborg Kommune vedr. ernæring på ældreområdet, baggrund, status og mål – oplæg v. klinisk diætist Pernille Gammelmark og Mette Johansen. Indsatser vedr. ernæring

Kortlægning af kronikerområdet i Fredensborg Kommune
Forebyggelsesrådet blev på mødet den 19.01.17 præsenteret for en kortlægning af, hvordan de eksisterende kommunale tilbud på kronikerområdet anvendes i kommunen.

Tilbud til kronisk syge i Fredensborg Kommune er hovedsagligt forankret i forløbsprogrammer inden for følgende områder jf. Sundhedsaftale 2015-2018 i Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen:

  • KOL
  • Type2diabetes
  • Hjerte-karsygdomme
  • Lænde-ryg
  • Kræft
  • Demens

Oplægget fra leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger og forløbskoordinator Gitte Andersen samt kortlægningen kan ses her:

Forløbsprogrammer for kroniske syge

Kortlægning af tilbud til kroniske syge

Pressemeddelelse 26. oktober 2016
Bedre indsats for ældre med gigt
Mange af de ældre, som lider af gener fra deres slidgigt, kan nu se frem til en bedre indsats fra Fredensborg Kommune. Det sker med afsæt i en handlingsplan udarbejdet af Forebyggelsesrådet på ældreområdet, som byrådet nedsatte for et par år siden – i øvrigt det eneste af sin slags i landet.
 
”Vi vil gradvist opbygge en ny og større indsats for et godt dagligliv for ældre med slidgigt. Vi begynder med kurser for gigtplagede, hvor man træner og lærer øvelser, der modvirker smerter, og hvor man lærer at fungere bedre i dagligdagen”, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen, og fortsætter:
 
”På vegne af udvalget vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, som Forebyggelsesrådet har lagt i først handlingsplanen for at stimulere ældre til mere bevægelse, motion og fysisk aktivitet, og nu i konkretiseringen af det forslag, som går på at udvikle en bedre indsats for ældre med slidgigt over en femårig periode.
 
Vi har netop i Social- og Seniorudvalget godkendt handlingsplanen på gigtområdet og de mange konkrete forslag til indsatser, som skal sikre, at gigten ikke ødelægger dagligdagen for vores ældre borgere i kommunen. Vi går nu i gang med det lange seje træk på dette område og bygger videre på de gode erfaringer, man har flere steder i landet med de såkaldte GLAD-kurser, dvs. Godt Liv med Artrose i Danmark.
 
Målet er at vi kombinerer erfaringer med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til kommunerne om, hvordan vi tilrettelægger en indsats for de mange ældre borgere med kronisk sygdom, så de bedre kan mestre deres sygdom i det daglige og få et bedre liv på trods af sygdommen”, siger Hans Nissen og tilføjer, at der også skal udvikles et godt samarbejde med de praktiserende læger og med sygehusvæsenet, så borgerne kommer til at opleve gode og sammenhængende indsatser, når de får gigt.
 
Kommunens trænings- og rehabiliteringsafdeling indleder den nye indsats med at afprøve GLAD kurser til borgere over 65 med arthrose i hofter og knæ.

 

Fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet

Temamøde med Byrådet november 2015
Finn Kamper.Jørgensens præsentation af handligsplan vedr. fysisk aktivitet

Mental sundhed og trivsel
Forebyggelsesrådet holdt inspirationsmøde den 28. oktober 2015 om Ældres mentale sundhed og trivsel

Se program og oplæg her

Programmet
Velkomst ved Finn Kamper-Jørgensen, formand for Forebyggelsesrådet.

Ældres mentale sundhed og forskellige former for ensomhed og mistrivsel. Oplæg ved Gert Jessen, direktør og faglig konsulent i GJ Consult.

Udfordringer med psykisk mistrivsel blandt ældre set fra lægens bord. Oplæg ved Jesper Lundh, praksiskonsulent og alment praktiserende læge i Nivå.

Kommunens opsøgende indsats, foreløbige erfaringer og udviklingspotentiale i forhold til tidlig opsporing af ensomme ældre. Oplæg ved Sofie Scheibel og Heidi Andersen, opsøgende medarbejdere i Fredensborg Kommune.

Se dagsorden og referat fra Forebyggelsesrådets møder i 2016 og 2017

Referater 2015
28. oktober
1. oktober
17. juni

Referater 2014
8. september
2. juni
8. april


Møder i 2017

Torsdag den 19. januar
Tirsdag den 4. april
Torsdag den 17. august
Onsdag den 25. oktober

 


I forbindelse med budget 2014-2017 har Byrådet vedtaget at etablere et Forebyggelsesråd.

Forebyggelsesrådets primære fokus er ældreområdet. Overordnet ønsker Byrådet at hjælpe de ældre til længst muligt at kunne klare sig selv. Det giver den største livskvalitet.

Forebyggelsesrådet skal rådgive Byrådet i forebyggelsesspørgmål.


Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.

Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker fremkomme med forslag til Byrådet om forebyggelsesindsatser.

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og vejledninger, bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale forebyggelsesindsats, samt stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed.

Forebyggelsesrådet forventes at afholde fire årlige halvdagsmøder. Rådet fastlægger selv sin dagsorden, og oplæg til møderne udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med Forebyggelsesrådets formand. Det forventes ligeledes, at Forebyggelsesrådet mødes med relevante fagudvalg to gange årligt samt afholder et temamøde med Byrådet og andre interessenter om forebyggelse målrettet ældre mindst en gang hvert andet år.

Forebyggelsesrådet kan indbyde særligt sagkyndige til rådets møder, f.eks. tilgængelighedskoordinator, den kommunale praksiskonsulent m.fl.

Der udarbejdes referat fra rådets møder, og én gang årligt forelægges Social- og Seniorudvalget en status for Forebyggelsesrådets arbejde. Rådet indstiller til og refererer til Social og Seniorudvalget, men kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg, som en del af arbejdet.
 
Høringsret
Forebyggelsesrådet er ikke selvstændig høringspart. Denne ret tilkommer Seniorrådet og Handicaprådet, jf. den sociale retssikkerhedslov. Byrådet kan dog anmode Forebyggelsesrådet om en udtalelse i en konkret sag.

Medlemmer
Rådet består af syv medlemmer.
1. To medlemmer udpeget af Seniorrådet
2. To medlemmer udpeget af Ældre Sagen
3. Et medlem fra Danske Handicaporganisationer
4. En medarbejder fra kommunens dagcenter
5. Et medlem fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)
6. Et medlem fra Center for Ældre og Handicap (patientrettet forebyggelse)
7. Centerchef/souschef fra Center for Ældre og Handicap

Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra Seniorråd og Ældre Sagen.

Formanden vælges for en to årig periode.

Sekretariatsbetjening
Betjeningen af rådet varetages af Center for Kultur, Idræt og Sundhed, men er ledelsesmæssigt forankret i Center for Ældre og Handicap.

Rådet ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.