Ældres faldulykker i Fredensborg Kommune

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har som første led i en handlingsplan for at forebygge faldulykker blandt ældre foretaget en stikprøveanalyse for at belyse, hvor stort problemet er.

I 4. kvartal 2019 er der gennemført en interviewundersøgelse, hvor ældrebefolkningen opfordredes til at svare på et standardiseret, digitalt spørgeskema. Ud af kommunes ca. 9.500 ældre 65+ årige bidrog 17 % med svar, i alt 1.569 personer.

Opgørelsen viser, at hver tredje ældre 65+ er faldet i løbet af det seneste år – tallet er størst for de 80+ årige, hvor næsten hver anden ældre er faldet.

Med baggrund i 2019-stikprøveundersøgelsen estimeres det, at der i blandt Fredensborg Kommunes ældrebefolkning 65+ på 9.500 personer årligt forekommer omkring 500 knoglebrud, 250 forstuvninger, 530 tilfælde med "slog hovedet" samt 1.100 tilfælde med lettere tilskadekomst.

I undersøgelsen har der været sat fokus på individuelle, helbredsmæssige risikofaktorer hos den ældre samt på omstændigheder ved fald, og hvor faldet fandt sted.

De fleste – 61 % er faldet på et hjemligt område, samlet set er det 45 % der er faldet inden for i hjemmet. Hver fjerde – 26 % - er faldet på et offentligt trafikområde. I 13 % af faldene har der været tale om ujævn belægning på gangsti, fortov mv.

To ud af tre ældre oplyser, at de har kronisk sygdom, tallet er højst hos de 80+ årige. Andre individuelle risikofaktorer for fald omfatter forekomst af svimmelhed. Det findes hos hver sjette ældre.

Byrådet har for 2021 og 2022 bevilget 100.000 kr. hvert år til en intensiveret forebyggelsesindsats.
Det har jo store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser med de alt for mange faldulykker, så der er i vor kommune politisk vilje til at forebygge.