Folkeoplysningsudvalget er et brugerudvalg for det folkeoplysende område og arbejder for at styrke fritidslivet i Fredensborg Kommune. 

Folkeoplysningsudvalget høres i politiske sager, der vedrører fritidslivet i Fredensborg Kommune, herunder: 

  • Fremtidige forslag til og ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik
  • Kommunens budget til folkeoplysningsområdet 
  • Kommunens tilskudsregler til folkeoplysningsområdet

Byrådet har udpeget følgende 7 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget
Bo Hilsted (A)                                         
Kristian Hegaard (B)                      
Jesper Tvilde (C)
Lis Grete Møller (F)
Freja Brabæk Kristensen (O)
Thomas Elgaard (V)
Sarah Christensen (Ø)

 

Signe Buch - Aftenskoleforeningen
Ebba Anker Nielsen - Kulturelt Samråd
Alice Kiander – Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Lars La Cour - Idrætsrådet

 

Møde i Folkeoplysningsudvalget begynder kl. 17:00
Tirsdag 27. februar

Øvrige mødedatoer 2018 kommer

 

Du kan få træffe- og taletid på Folkeoplysningsudvalget møder.

Kontakt administrationen senest to hverdage før mødet på kultur@fredensborg.dk

 

Formål
Fritidsforum er et brugerudvalg for det folkeoplysende område i Fredensborg Kommune. Fritidsforum arbejder for at styrke fritidsli-vet i kommunen. Fritidsforum skal udstikke visioner og komme med forslag til handlinger og indsatser på det folkeoplysende område og fungere som talerør for alle fritidsbrugere i Fredensborg Kommune.


Organisering
Fritidsforum nedsættes med én repræsentant fra hver godkendt paraplyorganisation på det folkeoplysende område. Repræsentanten fra hver paraplyorganisation skal være demokratisk valgt. Den til enhver tid siddende formand er født medlem, men kan videregive repræsentationen i Fritidsforum til et andet demokratisk valgt medlem.

For hver repræsentant fra paraplyorganisationerne kan udpeges en stedfortræder. Desuden sidder to repræsentanter fra det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under, jf. styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune. Udvalgsformanden er født medlem, medens det andet medlem udpeges af udvalget. Udvalget kan endvidere udpege en personlig stedfortræder for hver af de to politiske repræsentanter.

De politiske repræsentanter og deres eventuelle stedfortrædere vælges for en fireårig periode, der følger byrådets valgperiode. Udpegning til Fritidsforum finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Til de medlemmer af Fritidsforum, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter i forbindelse med deltagelse i Fritidsforums fire ordinære møder. Takster jf. den kommunale styrelseslov §16a, stk. 2.

Fritidsforum vælger selv formand og næstformand og kan fastsætte sin forretningsorden. Formanden for Fritidsforum forbereder, indkalder og leder møderne i Fritidsforum i samarbejde med administrationen.

Administrationen har sekretariatsfunktion og deltager med den nødvendige bemanding.

Kompetencer
Kompetencen på det folkeoplysende område tilfalder det politiske udvalg jf. den gældende styrelsesvedtægt.

Fritidsforum er et hørings- og dialogorgan, som tillægges udtaleret i relevante, principielle sager hovedsagelig af folkeoplysende karakter og som vedrører paraplyorganisationernes medlemsforeninger og arbejde. Yderligere skal Fritidsforum jf. folkeoplysningsloven høres om forslag til og ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget på folkeoplysningsområdet og kommunens tilskudsregler.

Herudover kan Fritidsforum komme med forslag og ønsker til det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune ved at indgive forslag til dagsordenerne til Fritidsforums møder. Fritidsforum kan afgive udtalelse om sager, der behandles i det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under. Fritidsforum har derimod ikke kompetence til selv at rejse sager i det politiske udvalg.

Fritidsforum forvalter ikke puljemidler eller tilskud.

Møder
Fritidsforum holder fire ordinære møder årligt. Møderne aftales for ét år ad gangen.

Yderligere møder kan afholdes, hvis formanden eller et flertal af medlemmerne i Fritidsforum ønsker det. Fritidsforum kan desuden nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper under Fritidsforum.

Administrationen varetager udsendelse af dagsordener til de ordinære møder. Fritidsforums medlemmer opfordres til at rejse forslag til punkter til dagsordenen. Fristen for indsendelse af forslag til dagsordenen til ordinære møder er tre uger før mødet.

Dagsorden sendes til godkendelse hos formanden for Fritidsforum to uger før et møde. Dagsorden udsendes senest fire hverdage før mødet.

Formanden kan med mindst en uges varsel indkalde medlemmerne til møder udenfor den aftalte møderække. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Formanden sørger for, at der udarbejdes et referat fra hvert møde. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan ethvert medlem forlange at få sin afvigende mening med i referatet og medsendt Fritidsforums udtalelser.

Fritidsforum inviteres til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget. Her har Fritidsforum mulighed for at gøre sine interesser gældende over for formanden, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

Yderligere møder, herunder med andre politiske udvalg af relevans for paraplyorganisationerne i Fritidsforum, kan komme i stand efter nærmere aftale.
 
Arrangementer og aktiviteter
Der afholdes to årlige debatmøder mellem Fritidsforum, foreningerne, aftenskolerne, de selvorganiserede fritidsbrugere og det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

Der afholdes desuden en årlig konference eller temadag, hvor Fritidsforum og kommunen inviterer fritidsbrugere og samtlige foreninger.

Konferencen/temadagen afholdes, såfremt budgettet muliggør det.
Forslag til dagsordenen til disse arrangementer formuleres af Fritidsforum og administrationen i fællesskab og godkendes af det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under. Fritidsforum er medunderskriver på invitationerne, der udsendes til foreningerne, aftenskolerne og de selvorganiserede fritidsbrugere. Der tildeles ligeledes Fritidsforum en aktiv rolle ved forberedelsen og gennemførelsen af disse arrangementer.

Kommunen ønsker at udbyde kurser for frivillige ledere og trænere med indhold af relevans for alle fritidsbrugere. Indholdet udarbejdes i samarbejde mellem administrationen og Fritidsforum og godkendes af det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under. Kurserne afholdes i det omfang budgettet muliggør det.

Fritidsbrugernes mulighed for at søge indflydelse
1) Administrationen informerer foreningerne, aftenskolerne og selvorganiserede fritidsbrugere i kommunen om Fritidsforum.

2) Administrationen informerer foreningerne i kommunen om paraplyorganisationernes eksistens og deres rolle i det folkeoplysende arbejde i kommunen, herunder i Fritidsforum. Paraplyorganisationerne er foreningernes stemme i Fritidsforum. Ønsker foreningerne direkte indflydelse på det folkelysende arbejde i Fredensborg Kommune, bør foreningerne derfor være medlem af en af de relevante paraplyorganisationer.

3) Fritidsforum forpligter sig til at lytte til ytringer fra kommunens fritidsbrugere, herunder også de selvorganiserede fritidsbrugere. Fritidsbrugere tildeles træffe- og taletid på Fritidsforums møder som et fast punkt på Fritidsforums dagsordener. For at få tildelt træffe- og taletid, skal fritidsbrugerne kontakte administrationen senest to hverdage før mødet. Fritidsbrugerne har desuden mulighed for at give deres holdninger til kende via e-mail (fritidsforum@fredensborg.dk ) eller Facebook-siden www.facebook.com/fritidsforumfredensborg

4) Administrationen informerer fritidsbrugerne om deres mulighed for at søge indflydelse. Administrationen varetager desuden vedligeholdelsen af kommunikationskanalerne og videregiver fritidsbrugernes ønsker til Fritidsforum.