For at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed har vi etableret et dialogforum om vandløb.

Vi benytter bl.a. dialogforummet til at orienterer og diskuterer nye initiativer på vandløbsområder, herunder arbejdet med at implementerer de statslige vandplaner. Vores ønske er, at vi med det nye vandløbsforum inddrager relevante parter i vigtige beslutninger på vandløbsområdet, og får drøftet Miljø- og Klimatilpasningsindsatsen i relation til vandløbene og udveksle synspunkter her om.

Målet er en åben, målrettet og faglig debat.

Implementering af de statslige vandområdeplaner, forbedret spildevandsrensning
i det åbne land, regulativrevision samt klimatilpasning er blot nogle af de tiltag, der i
de kommende år får betydning for såvel de afvandingsmæssige forhold, som for miljøet i og ved vandløbene i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune ønsker at styrke dialogen med interessenterne på vandløbsområdet. Herved sikres et godt erfaringsgrundlag, til brug ved nye tiltag og beslutninger på området.

På denne baggrund blev der i 2012 nedsat et dialogforum om Vandløb, hvis primære formål at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed.

Se kommissorium for Dialogforum om vandløb

Fredensborg Vandløbslav: Erik Nielsen og Søren Hansen

Dansk Ornitologisk Forening (DOF): Birgitte Garde

Danmarks Sportsfiskerforbund (v/ Nive å´s lystefiskerforening): Carsten Ryby

Danmarks Naturfredningsforening (DN): Peder Johansen

Fredensborg Kommune: Morten Riel Sørensen og Karen Tommerup, samt ressourcepersoner efter behov.