Som borger, forening eller virksomhed kan du få foretræde og møde et politisk udvalg. 
Læs om dine muligheder herunder.

Regler for træffetid forud for møder i fagudvalg

1. Formålet med disse regler for foretræde er at høre borgernes synspunkter på en sag eller en problemstilling og få en kort dialog herom med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område og skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.  

2. Forud for det første ordinære udvalgsmøde i hvert kvartal er der mulighed for foretræde for fagudvalget. 

3. Enhver borger, erhvervsdrivende, grupper af borgere eller erhvervsdrivende i Fredensborg Kommune kan få foretræde for udvalget. 

4. Af hensyn til planlægningen af træffetiden skal de, der ønsker at få foretræde, have meldt deres foretræde og emne gennem tidsbestillingen senest kl. 12 seks hverdage før mødet.

Emnet kan både vedrøre en sag, som er optaget på dagsordenen for det efterfølgende møde i fagudvalget, eller det kan være af almen interesse inden for udvalgets fagområde. 

5. Den samlede tid for foretræderne kan højst være på tilsammen 1 time.  

6. Der afsættes som udgangspunkt 15 min pr. foretræde. Hvis der er mange anmodninger om foretræde, kan der være afsat kortere tid.

7. Ved fremmødet redegør den foretrædende for sin sag. Udvalgsmedlemmerne kan efterfølgende stille opklarende spørgsmål eller komme med kommentarer, men der kan ikke forventes nogen stillingstagen fra udvalget under foretrædet.

8. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Udvalgsformanden afgør tvivlsspørgsmål om forståelsen af dette reglement, ligesom han vurderer, hvornår foretrædet er afsluttet. 

9. Udvalgsformanden afviser spørgsmål, der indeholder angreb på personer, eller hvis besvarelse vil indebære, at fortrolige forhold røbes. 

10. Dialogen med de faglige organisationer sker i hovedtræk via MED-systemet

Fagudvalg og dage omfattet af ovenstående 2020

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
2. oktober kl. 17.00
28. november kl. 17.00

Infrastruktur- og Teknikudvalget
11. september kl. 17.30
3. december kl. 17.30

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
3. september kl. 17.30
4. november kl. 17.30

Børne- og Skoleudvalget
19. august kl. 17.15
11. november kl. 17.15

Fritids- og Idrætsudvalget
Torsdag den 5. september kl. 17.00
Onsdag den 6. november kl. 17.00

Social- og Seniorudvalget
Mandag den 9. september kl. 17.00
Mandag den 11. november kl. 18.00

Kulturudvalget
Tirsdag den 10. september kl. 17.00
Tirsdag den 12. november kl. 17.00

 

 

Som borger, forening eller virksomhed kan du også få foretræde til en sag der er på dagsordenen. 
Læs om den mulighed herunder.

Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen for et møde i de politiske fagudvalg, kan få foretræde for udvalget.

Derudover kan udvalgsformanden give tilsagn om møde.

Dette skal fremgå af dagsordenen til udvalgsmødet.

Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal en borger mv., der ønsker foretræde for et udvalg, anmelde dette til Center for Politik og Organisation på politik@fredensborg.dk senest 2 hverdage forud for mødet.

Sådan foregår mødet 
Udvalgsformanden vurderer, eventuelt efter en dialog med den borger mv., der har ønsket foretræde, om foretrædet er relevant.

Foretræde ledes af udvalgsformanden, der vurderer, hvornår foretrædet er afsluttet.

De foretrædende må alene redegøre for deres sag overfor udvalget, ikke stille spørgsmål til det. Når de har fremført deres sag, kan formanden lade udvalgsmedlemmerne stille opklarende spørgsmål til de foretrædende. Egentlige forhandlinger om sagen må altså ikke finde sted.

Af hensyn til det efterfølgende udvalgsmøde kan et foretræde højst være på 10 minutter.

I tilfælde af, at der er flere forskellige foretræder, skal udvalgsmødet dog starte senest en halv time efter planlagt mødetid.

Dialogen med de faglige organisationer sker via MED-systemet.