Indhold

Her kan du finde fakta om Kommunal- og Regionalvalget 2017 tirsdag den 21. november.

Kl. 12 var stemmeprocenten 22,67 mod 19,51 i 2013,  men umiddelbar sammenligning er ikke mulig, da valget er startet kl 8 i år mod kl. 9 i 2013. Kl. 13 i 2013 var den 23,61.

Se mere om Kommunal- og Regionalvalget 2017 på

Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside
KL - Kommunernes Landsforening 

Read about the municipal elections in your own language. Use the Google Translate button at the top of this site.

Har du ikke modtaget dit valgkort med posten, er du stadig velkommen til at stemme. 

Du skal blot tage gyldig legitimation med - det kan være sundhedskort, kørekort eller pas. 

A. Socialdemokratiet

Thomas Lykke Pedersen, Humlebæk

Per Frost Henriksen, Fredensborg

Hans Nissen, Humlebæk

Rasmus Østrup Møller, Humlebæk

Carsten Nielsen, Humlebæk

Ergin Özer, Kokkedal

Pia Bødtker, Nivå

Bo Hilsted, Humlebæk

Benn Gandløse Vestergaard, Nivå

Charlotte Sander, Fredensborg

Suzan Daoud, Kokkedal

Vivian Johnsen, Kokkedal

Louise Mehnke, Kokkedal

Dorte Beyer, Kokkedal

Frederik Ingemann, Humlebæk

Lars Sandt, Kokkedal

Dorthe Lisemose, Fredensborg

Dorte Skriver, Karlebo

Cømert Sonsuz, Nivå

Stig Langvad, Kokkedal

Christian Spure Hansen, Nivå

Poul Juul, Fredensborg
 

B. Radikale Venstre

1. Lars Simonsen

2. Kristian Hegaard

3. Bettina Bové

4. Marianne Bredgaard Karlsson

5. Tonny Lacomble Nielsen

6. Cecilie Trier Andersen

7. Mo Iskandar

8. Jens Thorup Jensen

9. Thomas Bruun Olsen

10. Henrik Øvlisen
 

C. Det Konservative Folkeparti

Thomas von Jessen

Ulla Hardy-Hansen

Christian de Jonquiéres

René Nørbjerg

Jesper Tvilde

Henrik Littau Mærsk

Hans Jørgen Jensen

Janet Chemnitz
 

D. Nye Borgerlige

1. Jens Beck Madsen

2. Steen Løfstrøm
 

F. SF – Socialistisk Folkeparti

Hanne Berg

Ole Bergmann

Torben Forskov

Henriette Brandt Pedersen

Bent Sonne

Lis Grete Møller
 

H. Borgernes Stemme

Hossein Armandi

Michael Huusom

Anders Korsgaard

Els Duyvejonck

Jonas Armandi

Heidi Lysen
 

I. Liberal Alliance

Helle Abild

Knud Løkke Rasmussen

Nicholas Just

Charlotte Bie

Jakob Krogmann

Niels Westy

Tomas Villum Jensen

Mathias Bering

Mikkel Herforth

Morten Tranborg
 

O. Dansk Folkeparti

Flemming Rømer

Kenneth Hillestrøm

Jørgen S. Elleboe

Kim E. Jensen

Freja Brabæk Kristensen

Annie Albrecht

Ole Steen Larsen
 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Lars Søndergaard

Tinne Borch Jacobsen

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Carsten Wulff

Lars Egedal

Mie Stattau

Preben Goth

Carsten Bo Nielsen

Charlotte Kirkegaard

Claus Hassing

Bayram Kart

Jette Hansen

Vagn Koch Jensen

Ole Grøndahl Schou

Max Hansen
 

Ø. Enhedslisten, De Rød-Grønne

1. Bjørn Svensson

2. Amin Marji

3. Peter Heidensleben

4. Sussi Jensen

5. Sarah Christensen
 

Å. Alternativet

1. Carl Emil Falbe Hansen, Nivå

2. Birte Vestergaard, Kokkedal

Der er indgået 3 valgforbund mellem kandidatlisterne

1. A. Socialdemokratiet, H. Borgernes Stemme og O. Dansk Folkeparti

2. B. Radikale Venstre, F. SF – Socialistisk Folkeparti, Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne og Å. Alternativet

3. C. Det Konservative Folkeparti, D. Nye Borgerlige, I. Liberal Alliance og  V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Fredensborg-hallen 
Kastanievej 18
3480 Fredensborg

Endrupskolens hal
Endrupvej 32
3480 Fredensborg

Humlebæk Skole 
Baunebjergvej 401
3050 Humlebæk

Humlebæk-hallen
Humlebæk Strandvej 99
3050 Humlebæk

Egedalshallen
Holmegårdsvej 3
2980 Kokkedal

Karlebo Kro
Karlebovej 10
2980 Kokkedal

NKK-hallen
Niverødvej 38
2990 Nivå

Nivå Skole Nord
Mariehøj 501
2990 Nivå

Kommunens valgsteder er handicapvenlige og har handicapparkeringsplads tæt på indgang samt handicap stemmebokse m.m.

Senest torsdag den 16. november 2017 skal man have modtaget sit valgkort.

Hvis dette ikke er sket, eller der er fejl på valgkortet skal man henvende sig til Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B eller på telefon nr. 72 56 50 00.

Valgfrit stemmebord
Når du ankommer til valgstedet, er du ikke tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af.

Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre!

 

Regler for ophængning af valgplakater på vejareal
Reglerne findes i vejlovens §§ 84 og 85 for valgplakater på offentlige veje og privatvejslovens §§ 66 a-b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder. 

Ved kommunalvalget den 21. november 2017 må der ophænges valgplakater lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 til onsdag den 29. november 2017 kl. 24.00.

Hvad er en valgplakat? 
Vejlovgivningen definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. 

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen. 

Det kræver ikke forudgående tilladelse 
Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer. 

Hvornår må valgplakater ophænges? 
Fra lørdag den 28. oktober kl 12:00 og fjernes senest onsdag den 29. november kl. 00:00

Hvor må valgplakater ophænges? 
Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater (pind eller spyd).

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må kun ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen – altså ikke på vejtræer m.m.

Kommunen udarbejder kort der viser offentlige veje og private fællesveje.

Se kortudsnit herunder 
Fredensborg
Humlebæk
Nivå
Kokkedal

Hvor må valgplakater ikke ophænges? 

- På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, 

- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 

- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 

- på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - hvis der er færdselstavler på fx en lysmast må den derfor ikke bruges til ophængning,

- på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 

- nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, denne regel medfører, at valgplakater ikke må opsættes ud over kørebanearealet (asfaltkant) fx på vejbroer,

- lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 

- højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, 

- på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Endvidere fremgår det af reglerne, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. Disse forhold bør partierne derfor generelt have opmærksomhed på, ligesom almindelig hensyntagen til andre partiers og kandidaters plakatophængning.

Ikke ophængning uden for vejarealet
De regler der er beskrevet oven for gælder kun for plakatophængning på vejarealer (vejmatriklen).

Uden for vejarealerne gælder det generelt, at der kun kan ske ophængning med tilladelse fra den pågældende grundejer.

Det gælder også arealer, som er almindeligt offentligt tilgængelige uden at være vejareal, som fx kommunens skoler – her gives der dog ikke tilladelse til ophængning.

Nedtagning af valgplakater 
Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. 

Vejbestyrelsen kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 2-4, og som ikke indeholder de krævede kontakt-oplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres. 

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.