Indhold

Her kan du finde fakta om Kommunal- og Regionalvalget 2017 tirsdag den 21. november.

Se mere om Kommunal- og Regionalvalget 2017 på

Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside
KL - Kommunernes Landsforening 

For at kunne stemme og for at kunne stille op som kandidat til byrådet:

• Skal man være fyldt 18 år på valgdagen

• Have fast bopæl i kommunen, og herudover enten: 

• Være dansk statsborger

• Eller være statsborger i et EU-land, Island eller Norge

• Eller uden afbrydelse have haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen

Valgloven siger

Følgende personer kan uanset overstående ikke stemme eller stille op som kandidat i byrådet jf. valgloven:

• Hvis din opholdstilladelse efter udlændingeloven er bortfaldet, men du ikke kan udsendes af landet.

• Hvis du har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven men du ikke kan udsendes af landet. 

• Hvis du er udlænding og udvist ved endelig dom eller udvist ved endelig administrativ afgørelse.

• Hvis du som udlænding indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner. 

Ønsker du tilsendt formular til anmeldelse af kandidatliste, valg- og/eller listebund mm., eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Center for Politik og Organisation, Birgit Lyskov på telefon 72 56 52 42 eller på politik@fredensborg.dk 

 

Kandidater
De, som ønsker at stille op til valget, skal udfylde en kandidatliste. En kandidatliste behøver kun at indeholde et navn og må højst indeholde 31 navne. 
Det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må højst udgøre 35 navne. 
En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvor den pågældende selv er opført som kandidat. 

Partier uden for byrådet
Kandidatlister fra partier, som ikke sidder i byrådet nu, skal indlevere kandidatliste underskrevet af mindst 25 stillere og højst 50 stillere.

Kandidatlister, som ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra mindst 25 stillere, kan fra tirsdag den 19. september og til og med tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12:00 indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen personligt i Center for Politik og Organisation, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Partier i byrådet
Kandidatlister, der ved sidste kommunalvalg blev repræsenteret i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdag den 19. september 2017, kan som noget nyt blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, som ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan fra tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september 2017 kl 12:00 indlevere kandidatliste til valgbestyrelsen personligt i Center for Politik og Organisation, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Anmeldelse af liste- og/eller valgforbund
Anmeldelse af liste-og/eller valgforbund skal indleveres senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12:00 til valgbestyrelsen personligt i Center for Politik og Organisation, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

 

Fra tirsdag den 10. oktober kan du brevstemme på Fredensborg Rådhus, Borgerservice samt på Nivå, Fredensborg og Humlebæk Bibliotek. 

Åbningstider
Borgerservice, Fredensborg Rådhus
Mandag 08:30 – 17:30
Tirsdag - torsdag 08:30 – 13:00

Nivå Bibliotek
Mandag-torsdag 12:00-18:00
Fredag 15:00-18:00 
Lørdag 10:00-13:00. 
Der vil dog være lukket for brevstemme lørdag den 14. oktober grundet vælgerarrangement. 

Fredensborg  og Humlebæk Bibliotek
Mandag -torsdag 12:00 -17:00
Lørdag 10:00-13:00

Undgå kø – bestil tid hjemmefra
På fredensborg.dk kan du bestille tid til at brevstemme på Rådhuset. På den måde kommer du til med det samme. Husk at medbringe legitimation. Man kan afgive brevstemme i alle landets kommuner.

Udvidet åbningstid i de sidste uger inden valget hvor du kan brevstemme

Borgerservice, Fredensborg Rådhus
Uge 44: (Mandag den 30. oktober – lørdag den 4. november)
Mandag 08:30 – 17:30
Tirsdag - torsdag 08:30 – 13:00
Lørdag 10:00-12:00

Uge 45: (Mandag den 6. november – lørdag den 11. november)
Mandag 08:30 – 17:30
Tirsdag - torsdag 08:30 – 13:00
Lørdag 10:00-12:00

Uge 46: (Mandag den 13. november – fredag den 17. november)
Mandag – torsdag 08:30-17:30
Fredag 08:30-16:00 (Sidste dag)

Nivå Bibliotek
Uge 45: (Mandag den 6. november – lørdag den 11. november)
Mandag 12:00-18:00
Tirsdag 12:00-19:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag 15:00-18:00 
Lørdag 10:00-13:00

Uge 46: (Mandag den 13. november – torsdag den 16. november)
Mandag 12:00-18:00
Tirsdag 12:00-19:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag lukket 
Lørdag lukket

Humlebæk og Fredensborg Bibliotek
Uge 45: (Mandag den 6. november – lørdag den 11. november)
Mandag 12:00-19:00
Tirsdag 12:00-17:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-17:00
Fredag lukket 
Lørdag 10:00-13:00

Uge 46: (Mandag den 13. november – torsdag den 16. november)
Mandag 12:00-19:00
Tirsdag 12:00-17:00
Onsdag 12:00-19:00
Torsdag 12:00-17:00
Fredag lukket 
Lørdag lukket

Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan afgive deres stemme i hjemmet.

Ansøgning om dette kan ske fra tirsdag den 24. oktober 2017.

Ansøgningsskemaet til at stemme i hjemmet kan hentes her eller ved henvendelse til Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal eller på telefon 72 56 50 00 eller mail borgerservice@fredensborg.dk

Borgerservice skal have den udfyldte blanket senest mandag den 13. november 2017 kl. 12.

 

Ældre og gangbesværede vælgere tilbydes gratis transport til og fra afstemningsstedet på valgdagen.

Kørsel kan bestilles ved henvendelse på hverdage fra kl. 09 -13 til Dorte Wissum på telefon 72 56 24 34.

Dette kan ske fra tirsdag den 24. oktober 2017 og sidste frist er mandag den 13. november 2017 kl. 12.

 

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet valgsted.
 

Ansøgning om dette kan ske fra tirsdag den 24. oktober 2017 til og med mandag den 13. november 2017 kl. 12.

 Ansøgning kan ske på mail til borgerservice@fredensborg.dk eller på telefon 72 56 50 00. 

 

Fredensborg-hallen 
Kastanievej 18
3480 Fredensborg

Endrupskolens hal
Endrupvej 32
3480 Fredensborg

Humlebæk Skole 
Gl. Strandvej 130B
3050 Humlebæk

Humlebæk-hallen
Humlebæk Strandvej 99
3050 Humlebæk

Egedalshallen
Holmegårdsvej 3
2980 Kokkedal

Karlebo Kro
Karlebovej 10
2980 Kokkedal

NKK-hallen
Niverødvej 38
2990 Nivå

Nivå Skole Nord
Mariehøj 501
2990 Nivå

Kommunens valgsteder er handicapvenlige og har handicapparkeringsplads tæt på indgang samt handicap stemmebokse m.m.

Senest torsdag den 16. november 2017 skal man have modtaget sit valgkort.

Hvis dette ikke er sket, eller der er fejl på valgkortet skal man henvende sig til Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B eller på telefon nr. 72 56 50 00.

Valgfrit stemmebord
Når du ankommer til valgstedet, er du ikke tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af.

Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre!

 

Regler for ophængning af valgplakater på vejareal
Reglerne findes i vejlovens §§ 84 og 85 for valgplakater på offentlige veje og privatvejslovens §§ 66 a-b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder. 

Ved kommunalvalget den 21. november 2017 må der ophænges valgplakater lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 til onsdag den 29. november 2017 kl. 24.00.

Hvad er en valgplakat? 
Vejlovgivningen definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. 

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen. 

Det kræver ikke forudgående tilladelse 
Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer. 

Hvornår må valgplakater ophænges? 
Fra lørdag den 28. oktober kl 12:00 og fjernes senest onsdag den 29. november kl. 00:00

Hvor må valgplakater ophænges? 
Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater (pind eller spyd).

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må kun ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen – altså ikke på vejtræer m.m.

Kommunen udarbejder kort der viser offentlige veje og private fællesveje.

Hvor må valgplakater ikke ophænges? 

- På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, 

- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 

- i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 

- på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr - hvis der er færdselstavler på fx en lysmast må den derfor ikke bruges til ophængning,

- på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 

- nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, denne regel medfører, at valgplakater ikke må opsættes ud over kørebanearealet (asfaltkant) fx på vejbroer,

- lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 

- højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, 

- på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 

Endvidere fremgår det af reglerne, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. Disse forhold bør partierne derfor generelt have opmærksomhed på, ligesom almindelig hensyntagen til andre partiers og kandidaters plakatophængning.

Ikke ophængning uden for vejarealet
De regler der er beskrevet oven for gælder kun for plakatophængning på vejarealer (vejmatriklen).

Uden for vejarealerne gælder det generelt, at der kun kan ske ophængning med tilladelse fra den pågældende grundejer.

Det gælder også arealer, som er almindeligt offentligt tilgængelige uden at være vejareal, som fx kommunens skoler – her gives der dog ikke tilladelse til ophængning.

Nedtagning af valgplakater 
Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejbestyrelsen har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. 

Vejbestyrelsen kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 2-4, og som ikke indeholder de krævede kontakt-oplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres. 

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.