TILLADELSE | LANDOMRÅDET

Opdateret: 19. juli 2019;

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø og fjernelse af skyggende træer omkring sø på Kongevejen 78, 3480 Fredensborg.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kan klage direkte via Klageportalen inden klagefristens udløb, du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen og på: Naevneneshus.dk

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.