Nr.72 - Orientering om udviklingsprojekt i 2018 i samarbejde med Elsass Instituttet

Sagsnr.: 17/15197

 

Beslutningstema

Orientering om udviklingsprojekt i 2018 i samarbejde med Elsass Instituttet

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg kommune og Elsass Fonden forventer at indgå samarbejde omkring et udviklingsprojekt i 2018 på tværs af centre i Fredensborg Kommune. Fonden samarbejder med andre kommuner om tilsvarende projekt.

 

Elsass Fonden

Elsass Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med Cerebral Parese (CP), deres familier og pårørende. Det sker på forskellig vis fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte. Elsass Fonden blev etableret i 1975 ved en gavedisposition fra Helene Elsass, der selv havde CP.

 

Tværorganisatorisk udviklingsprojekt

Baggrunden for at indgå i projektet er at styrke den organisatoriske kvalitet i det tværfaglige arbejde i kommunen hos børn med CP og børn med handicap generelt.

 

Udviklingsprojektet består af efteruddannelse for en tværfaglig medarbejdergruppe i Fredensborg kommune, der arbejder med børn med CP i alderen 0-12 år. Samtidig med medarbejdernes kompetenceudviklingsforløb vil også børn med CP og deres forældre tilbydes et forløb hos Elsass Fonden.

 

Projektet består således af to parallelle forløb, der har barnet med CP som fælles akse:

·         et forløb for barn og familie, hvor målet er empowerment af familien

·         et forløb for fagfolk, hvor målet er kompetenceudvikling

 

 

 Målgruppen for projektet er:

·         Fagfolk, der arbejder med børn med CP, herunder ergoterapeuter,

fysioterapeuter, pædagoger, specialpædagoger, social- og sundsassistenter, folkeskolelærere, sundhedsplejersker, psykologer, sagsbehandlere, sagsbehandlende ergoterapeuter m.m.

I Fredensborg Kommune vil medarbejderne repræsentere skoleområdet, dagtilbud, PPR, sundhedsplejen, Børnehandicap – herunder Træning, Karlebo Specialbørnehave og Granbohus.

·         Forældre til børn med CP eller observeret CP i alderen 0-12 år

·         Børn med CP eller observeret CP i alderen 0-12 år

 

Det overordnede formål med projektet er at skabe større sammenhæng og øget kvalitet i indsatsen for børn med CP, herunder:

1)    at der, gennem fokus på øget vidensniveau og implementering af ny viden i praksis, skabes øget kvalitet og sammenhæng i fagfolks indsats til børn med CP

2)    At medarbejderne oplever et øget og forbedret samarbejde på tværs af afdelinger internt i kommunen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere

3)    at sikre børn med CP og deres familier en kvalificeret indsats tidligst muligt, baseret på nyeste viden.

4)    at børn med CP opnår bedst muligt aktivitetsniveau og Control Over Own Live (COOL). Herunder optimal funktionsevne samt bedre livskvalitet med mulighed for selvforsørgelse i voksenlivet.


Fredensborg Kommune forventer at ca. 25 børn med forældre samt 50-60 medarbejdere vil få glæde af forløbet.


Hovedparten af udgifterne til udviklingsprojektet finansieres af Elsass Fonden, både i forhold til medarbejdere og barn/forældre.


Fredensborg Kommune afholder udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre på de 2 temadage samt udgifterne til medarbejdernes løn samt kørsel til Elsass Instituttet i Charlottenlund.


For forældrene gælder, at forløbet udover de 2 temadage indeholder et forløb på en uge: God start ophold (børn op til 5 år) og Camp-ophold (børn 5+ årige). Forældrene afholder selv udgifterne i forbindelse med ferie til dette.

For medarbejderne afholdes der 3 temadage og 3 workshops på Elsass Instituttet. Herudover skal medarbejderne deltage i ét af de 3 eksperimentarier, som afholdes i kommunen. Mellem hver workshop og temadag gennemføres individuelle prøvehandlinger i praksis.

 

Projektet forventes at løbe fra marts til november måned 2018. Tidspunktet for projektet er tilrettelagt ud fra, at der er et forholdsvis stort forberedelsesarbejde i forhold til at få informeret og tilmeldt børnene og deres familier.

 

Projektet afsluttes med en evaluering af både børn/familier samt medarbejderes udbytte af forløbet og en plan for fastholdelse af viden samt samarbejde og koordinering mellem centrene i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ser frem til samarbejdet med Elsass Instituttet.