Nr.71 - Orientering om ny organisering af handicapområdet

Beslutningstema

Med baggrund i de vedvarende styringsudfordringer på det specialiserede handicapområde er det direktionens vurdering, at der er behov for en organisatorisk og ledelsesmæssig styrkelse af området.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen foreslår derfor, at Handicap og Socialpsykiatrien inklusive tre tilhørende institutioner samt Byvejen (det samlede politikområde 14, jf. dog nedenfor) pr. 1. november 2017 flyttes organisatorisk til Center for Børn og Familier som omdøbes til ”Center for Familier og Handicap” under ledelse af centerchef Susanne Lyngsø og souschef Meta Fuglsang og med Lina Thieden som referencedirektør. Den politiske forankring af fagområderne fastholdes som i dag, jf. delegationsplanen. Dvs. at centret både vil servicere Børne og Skoleudvalget, Social og Seniorudvalget og Handicaprådet.


Organisationsændringen sker for at styrke og samordne området for kommunens mest udsatte borgere, der med ændringen samles i et center dækkende over børn og voksne med handicap, socialpsykiatrien samt udsatte børn og familier. Organisationsændringen har tre overordnede formål.


1.    Styrke den økonomiske og ledelsesmæssige nærhed til området og sikre en øget faglig robusthed, stærkere sagsbehandlerkompetencer og bedre muligheder for faglig udvikling.

2.    Reducere faglige snitfladeudfordringer mellem udsatte børn og børn med handicap samt socialpsykiatrien

3.    Styrke borgernes retssikkerhed på området gennem blandt andet øget systematik, stærkere kompetencer og mere ensartethed i sagsbehandlingen.


De specialiserede socialområder har haft stor bevågenhed de senere år, hvor kombinationen af et udgiftsmæssigt pres, faldende budgetter og stor styringsmæssig kompleksitet har udfordret området. På handicapområdet har der samtidig været en relativt stor personaleomsætning og rekrutteringsvanskeligheder og det er ikke lykkedes, at komme i mål med de politiske ambitioner for området.


Medio 2017 er området inde i en positiv udvikling med opnået fuld bemanding, herunder på ledelsessiden. Det er imidlertid vurderingen, at en fastholdelse og fortsættelse af den positive udvikling i højere grad vil kunne sikres ved den nye organisatoriske forankring. Det nye center vil have et målrettet ledelsesmæssigt fokus på de udsatte borgere og deres familier, sikre en større sammenhæng i sagsbehandlingen for flere borgere og centret vil få en samlet personalemæssig og økonomisk robusthed, der kan sikre det fornødne kompetenceløft og fortsat udvikling og implementering af nye faglige metoder og systematik i sagsbehandlingen.


Ny organisering

Organiseringen medfører at det samlede politikområde 14 flytter til det nye Center for Familier og Handicap. Flytningen omfatter dermed:


Socialpsykiatrien på Byvejen: 15 årsværk, bruttodriftsbudget 7,8 mio. kr.

Granbohus: 104 årsværk, bruttodriftsbudget 75,6 mio. kr.

Lindegården: 69 årsværk, bruttodriftsbudget 36,7 mio. kr.

Specialbørnehaven Karlebo: 10 årsværk bruttodriftsbudget 5,3 mio. kr.


Det korrigerede nettodriftsbudget på politiområde 14 udgør i 2017 ca. 315 mio. kr.


Hertil kommer rådhusdelen med i alt 18 medarbejdere (14 sagsbehandlere, 3 administrative medarbejdere og 1 konsulent). På Konto 6 flyttes i alt udgifter for xx mio. kr.


Flytningen gælder ikke hjælpemiddelområdet, der ved organisationsændringen flyttes til politikområde 13 og forbliver dermed forankret i Center for Ældre og Omsorg.


Det nuværende politikområde 13 fastholdes i det nuværende Center, der omdøbes til Center for Ældre og Omsorg. Centret ledes af centerchef Hans Bækvang med Mads Toftegaard som ansvarlig direktør.


De to centerchefer fremlægger en fleksibel og smidig samarbejdsmodel, der skal minimere de nye snitflader mellem træning, rehabilitering, visitation, hjælpemidler og ældrepleje på den ene side og handicapområdet på den anden side.

 

Fysiske forhold

Fysisk sidder det nuværende Center for Børn og Familier og handicapteamet i dag i samme del af huset, men på hver sin etage. Med den organisatoriske flytning skal der tages stilling til placeringen, som eventuelt kan være fastholdelse af de nuværende lokaler. I det nye Center for Familier og Handicap kan der være behov for interne rokeringer for at sikre størst mulig synergi ved den nye organisering.


 

Tidsplan

·         8. august. Beslutning om ny organisering i direktionen

·         8-11. august. Orientering af ledelsen af de to centre

·         28. august: Mundtlig orientering af påtænkte ændringer i ØU

·         Primo september Orientering af øvrige relevante ledere og medarbejder om ny organisering og vilkårsændringer.

·         Primo september. Offentliggørelse af ny organisering

·         Medio september. Behandling i Rådhusudvalg samt områdeudvalg for ældre og handicap

·         1. november. Ny organisering træder i kraft.


I perioden september-oktober skal der ske en endelig af klaring af de budgetmæssige og praktiske konsekvenser af organisationsændringen. Konsulenter fra CØLI, CEIS samt Politik og Organisation bidrager hertil.

Beslutning i Områdeudvalg for Ældre og Handicap den 11-09-2017

Områdeudvalget finder, at den nye organisering giver god mening og tager i øvrigt organisationsændringen til efterretning.


Udvalget drøftede kort betydningen for områdeudvalgets sammensætning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Orientering om ny administrativ organisering taget til efterretning.