Nr.70 - Evaluering frikommuneforsøg vederlagsfri fysioterapi 2017

Sagsnr.: 15/10213

 

Beslutningstema

Center for Ældre og Handicap i Fredensborg Kommune påbegyndte frikommuneforsøget, vederlagsfri fysioterapi i januar 2014.

Forsøget er afsluttet 1.juli 2017 og sagen er til orientering om forsøgets resultater.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Frikommuneforsøget indenfor vederlagsfri fysioterapi har vist gode økonomiske og kvalitetsmæssige resultater.


Formålet med forsøget har været at styrke kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi, at målrette indsatsen og sikre sammenhæng i tilbuddene på træningsområdet. Derudover har formålet været, at styrke den direkte dialog mellem kommunen, de praktiserende læger og fysioterapeuter, samt styrkelse af kommunens myndighedsansvar med henblik på at opnå større mulighed for økonomistyring.


Målgruppen har været praktiserende læger i kommunen, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, samt praktiserende fysioterapeuter, der behandler borgere med bopæl i Fredensborg kommune, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi.


Borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi er enten svært fysisk handicappet eller har en funktionsnedsættelse, som følge af en progredierende kronisk sygdom. Derudover kræves det, at borgeren har en kronisk sygdom inden for en bestemt diagnose gruppe.


Den vederlagsfri fysioterapi udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter, der har tilsluttet sig overenskomst og dermed har et ydernummer. Kommunerne kan desuden vælge at udbyde vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgeren har frit valg.Fredensborg Kommune har i forsøgsperioden valgt at udbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere, der bor på kommunale plejecentre eller handicapinstitutioner.


Selve projektet

Under temaet ”en mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelses indsats” godkendte Sundheds og Forebyggelsesministeriet i 2013 et samarbejdsforsøg vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Fredensborg Kommune har deltaget sammen med 6 andre kommuner. Projektet har været i gang fra 1.januar 2014 til d. 1.juli 2017. Med baggrund i frikommuneloven er der foretaget en administrativ sagsbehandling af lægehenvisninger og undtagelsesredegørelser.


Frikommuneforsøget er evalueret dels ved BDO evalueringsrapport i 2016 og dels med kommunens egen rapport i 2017.

 

 

Resultater / indhentet gevinst


  • Der er gennemført en administrativ sagsbehandling af 288 henvisninger og 232 undtagelsesredegørelser. Der ses en forbedret kvalitet, således at borgerens diagnose, fysiske funktionsnedsættelse og træningsplan er beskrevet.
  • Ingen borgere har i forsøgsperioden kontaktet kommunen og udtrykt utilfredshed med forsøget og eventuelle virkninger heraf.
  • Der er afholdt dialogmøder med de praktiserende læger og fysioterapeuter, hvor samarbejdsprocedurer er blevet gennemgået og diskuteret.
  • I forbindelse med evalueringen i 2016 er der foretaget interview af både læger og fysioterapeuter og det konkluderes, at forsøget har øget hyppigheden og forbedret kvaliteten af kommunikationen mellem læger, fysioterapeuter og kommune.
  • Der er i forsøgsperioden afholdt møder med regionskontoret, hvor emnet har været dialog omkring afregningsproceduren. Det har medført en bedre kontrol af undtagelsesredegørelserne og en tilbagebetaling til kommunen af for meget udbetalt honorar.
  • Der er 24 borgere, der bor på kommunalt plejecenter eller handicap institution og som har valgt kommunal vederlagsfri fysioterapi. Det svarer til 60 pct. af de der har fået bevilliget vederlagsfri fysioterapi. De kommunale medarbejdere oplever, at det nye tilbud letter samarbejdet og er med til at inddrage fysioterapien i borgerens hverdag og dermed skabe sammenhæng.
  • Der ses et fald i udgifterne i forsøgsperioden (skema 1) og med den største reduktion på 10 pct. i årene fra 2013 til 2014. I 2015 og 2016 har kommunen, på trods af honorarstigninger, holdt det samme udgiftsniveau. Det er ikke muligt, at pege på en direkte sammenhæng imellem forsøget og den samlede lavere udgift. I modsætning til den generelle udgiftsstigning på landsplan, formodes det, at opmærksomheden omkring frikommuneforsøget været medvirkende årsag til ændring af forbruget.

 


          Skema 1

samlet pris til privat praktiserende fysioterapeuter – vederlagsfri fysioterapi  • På trods af BDO’s evalueringsrapport i 2016, der anbefalede, at kommunerne fremadrettet fik lov til at følge frikommuneloven, altså at stille krav til de alment praktiserende læger om at videregive oplysninger om henvisning til vederlagsfri fysioterapi, så har frikommuneforsøget ikke medført en lovændring.

Det må dog formodes, at forsøgets resultater har inspireret Danske Fysioterapeuter til at udgive et temanummer i maj 2017 som oplæg til de kommende overenskomstforhandlinger. Her fremhæves Fredensborg Kommunes tilbud til borgere på plejecenter og der stilles forslag om en kommunal forløbskoordinator ved komplicerede borgersager (se bilag).

Retsgrundlag

Sundhedsloven og frikommuneloven

Indstilling

At sagen tages til orientering.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Indstillingen tiltrædes.