Nr.69 - Det nationale demensrum

Sagsnr.: 17/18259

 

Beslutningstema

Orientering om Det nationale demensrum med henblik på stillingtagen til deltagelse.

Sagsfremstilling og økonomi


Fredensborg kommune har modtaget invitation til at blive en del af ” Det Nationale Demensrum”.


Invitationen kommer fra Demensalliancen. Demensalliancen er at samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, som arbejder for et mere demensvenligt Danmark. (bilag)


Demensalliancen arbejder målrettet efter den nationale demenshandlingsplan 2025 der har tre overordnede mål for demensområdet.

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 2025

En central del af Demensalliancens arbejde er samarbejde med kommuner, om at styrke den lokale demensindsats i et samarbejde mellem organisationer, kommuner og nogle af landets førende eksperter.

Demensalliancen har hidtil haft samarbejde med 17 kommuner. Dette samarbejde bredes nu ud til alle landets kommuner.


Medlemskab og deltagelse i aktiviteter i det nationale demensrum koster et årligt kontingent af 50.000 kr. Kontingentet dækker udgifter til et fælles projektsekretariat, der varetager koordinations- og udviklingsaktiviteter. Medlemskabet giver adgang til deltagelse ved alle aktiviteter med op til 5 personer.


Ved deltagelse i samarbejdet med Demensalliancen vil Fredensborg kommune opnå adgang til et netværk af kommuner og eksperter, inspiration til strategier og konkrete koncepter, adgang til et udviklingsrum for politikere og praktikere i hele landet, adgang til 1-årigt nationalt event for alle demensvenlige kommuner, mulighed for deltagelse på temadage.


Ved deltagelse i samarbejdet får Fredensborg kommune mulighed for at styrke demensindsatsen ved vidensdeling og sparring med andre kommuner, sektorer og faggrupper.

Fredensborg kommune ønsker at skabe de bedste muligheder for et trygt og værdigt liv for borgere med demens. Samt et ønske om at pårørende skal have kompetent støtte og vejledning og hvor personale med nye faglige kompetencer har viden og overskud i mødet med borgere med demens.


Ved deltagelse i samarbejdet anbefales det at flere faggrupper bliver involveret, i forskelligt omfang. Der vil være tale om deltagelse af demenskoordinator, leder og personale fra Fredensborg kommunes demensplejehjem, visitatorer og sygeplejersker.

Der vil være ca. 6 årlige temadage med forskellige emner, samt en årlig national event.


Det er administrationens vurdering, at deltagelse i det nationale demensrum ligger i naturlig forlængelse af det igangværende arbejde i kommunen på området og at udgiften til deltagelse vil kunne holdes inden for de midler, der allerede i dag går til efter- og videreuddannelse af kommunens fagpersoner inden for området.

Kompetence

Social- og seniorudvalg

Indstilling

At Fredensborg Kommune deltager i Det Nationale Demensrum

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Udvalget tiltræder indstillingen.