Nr.68 - Status på Frikommuneforsøg II og godkendelse af frikommunevedtægt

Sagsnr.: 16/31575

 

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på Frikommuneforsøg II samt godkende Fredensborg Kommunes frikommunevedtægt.


Orienteringen og indstillingen til frikommunevedtægten behandles forud for byrådsmødet den 25. september 2017 i de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Som del af frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” fik Fredensborg Kommune, af det daværende Social- og Indenrigsministerium, d. 10. oktober 2016, mulighed for at få fritagelse for lovgivning på et afgrænset forsøgsområde. Forsøgsperioden løber frem til sommeren 2020.

 

Hensigten med frikommuneforsøget ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” er, at der udvikles bedre tværgående indsatser, som sikrer mere kvalitet for udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunerne.

 

Organisering og samarbejde i frikommunenetværket

For at nå målet arbejder frikommunenetværket sammen om at skabe en ny tværgående sagsbehandling for de borgere i kommunerne, som har komplekse problemstillinger og er udfordret på flere forskellige livsområder. Det kan være borgere, som udover at have stået udenfor arbejdsmarkedet igennem længere tid, også kæmper med psykiske problemer, misbrug og helbredsmæssige udfordringer. Det betyder, at denne gruppe borgere har behov for en ekstra intensiv og helhedsorienteret indsats. 

 

Frikommunerne har delt sig op i tre klynger, som beskæftiger sig med målgrupperne voksne, unge eller familier med særlige komplekse problemer. Fredensborg Kommune samarbejder med Allerød, Furesø og Helsingør i voksenklyngen.

 

Paragraffritagelse og godkendelsen af frikommunevedtægten

Ministeriet har godkendt størstedelen af frikommunenetværkets ansøgninger om paragraffritagelser. Det betyder, at kommunerne kan samle alle borgerens handleplaner i én samlet handleplan, som er udgangspunktet for en tværgående, helhedsorienteret indsats. Endvidere får kommunerne lov til at tilrettelægge borgerens individuelle jobrettede forløb, så det tilrettes borgerens aktuelle behov og kompetencer. Paragraffritagelserne er godkendt af Folketinget og trådte officielt i kraft 1. juli 2017.

 

Byrådet i Fredensborg Kommune skal godkende en frikommunevedtægt, der beskriver frikommuneprojektet specifikt for Fredensborg Kommune, dets målgruppe og lovhjemmel. Vedtægten gøres offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med projektets administrative ikrafttræden 1. oktober 2017. Administrationens udkast til denne frikommunevedtægt ses i bilag 2.


Forsøg med borgere i ressourceforløb i Fredensborg Kommune

Målgruppen for frikommuneforsøget i Fredensborg Kommune er udvalgt på baggrund af en KL’s rapport fra 2016 om kommunernes erfaringer med ressourceforløb. Rapporten peger på, at kun tre procent af borgerne, som har gennemgået et ressourceforløb fra 2013-2016 er kommet i ordinær beskæftigelse. Rapporten beskriver de gennemgående problematikker, som kommunerne oplever med borgere i ressourceforløb. Der peges på, at manglende tværgående samarbejde, manglende tilbud og motivation hos borgerne er de største barrierer for, at borgere i ressourceforløb når deres mål og kommer tættere på arbejdsmarkedet. Center for Job og Uddannelse har bidraget med data til KLs undersøgelse og kan genkende rapportens konklusioner.

 

Med frikommuneforsøget vil Center for Ældre og Handicap og Center for Job og Uddannelse gå sammen om at styrke indsatsen for borgere i ressourceforløb. Målet er, at borgerene skal opleve:

 

·       Et bedre koordineret sagsforløb

·       En mere sammenhængende indsats

·       Øget indflydelse på eget forløb

 

Det er målet, at den styrkede indsats vil betyde, at borgere, som er i ressourceforløb i Fredensborg Kommune, bliver hurtigere afklaret og dermed kommer hurtigere i gang med de støtteforanstaltninger, som på sigt skal hjælpe borgeren i beskæftigelse. Dermed er der potentiale for på kort sigt at løfte kvaliteten og intensivere indsatsen overfor forsøgets målgruppe. På længere sigt er det forventningen at udgifterne til denne målgruppe sænkes, hvis det lykkes at forkorte den tid, hvor borgeren modtager understøttelsesydelser og indsatser fra kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Sagen forelægges Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget til orientering og anbefaling af Byrådets beslutning om frikommunevedtægten.


Byrådet har endelig kompetence for så vidt angår sagens indstillingspunkt 2.

Indstilling

  1. At fagudvalg og Byråd tager orienteringen til efterretning.
  2. At Byrådet godkender frikommunevedtægten.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-09-2017

Orienteringen tages til efterretning med anbefaling om at Byrådet godkender frikommunevedtægten.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Orienteringen tages til efterretning med anbefaling om at Byrådet godkender frikommunevedtægten.