Nr.67 - Status klippekortordning på plejecenterne

Sagsnr.: 17/4425

 

Beslutningstema

Orientering om status på klippekortsordningen på Fredensborg kommunes plejecentre 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg kommune indførte pr. 01-04-17 klippekortsordning på alle kommunens plejecentre. Midler til dette er søgt fra Sundheds- og Ældreministeriet, som er fordelt efter bloktilskudsnøglen for alle landets kommuner.


Fredensborg kommunes tilskud udgør knap 2,7 mio. kr. i 2017 og det sammen i 2018.


Formålet med klippekortsordningen er, at kunne tilbyde en halv times ekstra hjælp om ugen til alle beboere på Fredensborg kommunes plejecentre. Beboerne bestemmer selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til.

Klippekort skal bruges til opgaver, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Klippekort kan enten benytte ved en halv time om ugen eller samles sammen til max 6 timer samlet.


For at sikre at alle beboere og pårørende er informeret om klippekortsordningen, er der udleveret informationspjece til alle beboere om ordningen. Denne er individuelt gennemgået med beboerne, i det omfang der har været muligt. Pårørende er inddraget i planlægning og ønsker. Der er ligeledes hængt opslag op på informationstavler i centrene, informeret om ordningen på beboer-pårørenderåd og i beboerblad.


Klippekort er blevet brugt til mange forskellige aktiviteter. Overordnet har beboerne oftest benyttet ordningen til forskellige sociale aktiviteter. Dette er både aktiviteter i fællesskab med andre beboere eller aktiviteter alene med et personale. Klippekort er bl.a. brugt til følgende fællesaktiviteter: sang- musikarrangement, ture til kirker, ture i lokalområdet, tur til dyrehaven m.m. Klippekort som er givet én til én, har været aktiviteter som gåture, samtaler, gennemgang af f.eks. gamle billeder m.m. Enkelte har ønsket ekstra praktisk hjælp, som rengøring eller oprydning.


Fremadrettet vil beboeren kunne bruge klip på gymnastik. Træning og Rehabilitering vil tilbyde gymnastik på de enkelte plejecentre, som er tilpasset den enkelte beboeres funktionsniveau. Der har været stor interesse herfor.


Udførelsen og administrationen af klippekortsordningen er tilrettelagt forskelligt i hvert center. Enkelte centre har ansat en medarbejder, der både udfører og administrerer klippekortsordningen. Andre har ansat en medarbejder, som erstatter faste medarbejder, som så varetager klippekortydelsen for den enkelte beboer.


Fredensborg kommune har samlet 14.404 klip at forbruge i 2017. Der er forbrugt omkring 6000 klip pr. 31. juli.


Årsagen til at forbruget ikke er større på nuværende tidspunkt, er at ordningen først startede pr. 1. april og der til den enkelte beboere er afsat klip gældende fra 1. januar. Yderligere må der påregnes en opstartsfase inden ordningen er helt implementeret.

I tilfælde af at ikke alle midler bruges i 2017, kan der søges om overførelse af disse til 2018.


Ordningen har fået meget positive tilbagemeldinger. Beboerne er glade for muligheden for de særlige aktiviteter der ligger udover eksisterende pleje. Personalet på centrene har oplevet en god dialog med beboere og pårørende om hvad der er bedst for den enkelte beboer. Yderligere giver det medarbejderne en stor tilfredshed at kunne tilbyde særlige stunder til deres beboere.

Kompetence

Social- og seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Orienteringen taget til efterretning.