Nr.66 - Brugerundersøgelse vedrørende madservice 2017

Sagsnr.: 17/18130

 

Beslutningstema

Orientering om den gennemførte brugerundersøgelse i 2017 vedrørende madservice til hjemmeboende ældre og handicappede.

Sagsfremstilling og økonomi

 Fredensborg Kommune tilbyder madservice til hjemmeboende ældre og handicappede.


Maden leveres 2 gange om ugen som køle – vakuum mad som borgerne selv opvarmer. Der er valgmulighed mellem forskellige menuer og der er frit valg imellem to madleverandører: Lystholm Madservice og det Danske MADHUS.


I juni 2017 er der registeret 120 borgere, der modtager mad fra Lystholm Madservice og 77 borgere, der modtager mad fra Det Danske MADHUS.


Der er i juni 2017 foretaget en tilfredshedsundersøgelsen via et anonymt spørgeskema i papirform, der er uddelt og afhentet (i en lukket kuvert) af chaufføren, der også leverer maden.


Der er uddelt spørgeskemaer til alle 197 borgere og svarprocenten i undersøgelsen er samlet 53,3 % og fordeler sig således:leverandør

Antal uddelte spørgeskemaer

Antal besvarede

spørgeskemaer

svarprocent


Lystholm Madservice


120


73


60,8 %


Det danske MADHUS


 77


32


41,6 %


Den gennemsnitlige svarprocent er over 50 og svarer til andre lignende undersøgelser vedrørende madservice (se note 1).


Det samlede resultater af undersøgelsen fremgår af skema 1 i vedhæftede bilag.


82 pct. af borgerene er meget tilfredse eller tilfredse, når det drejer sig om et gennemsnit af de 3 spørgsmål indenfor: variation, valgmuligheder og sovsens smag.


Udviklingspotentialet ligger indenfor produkterne kød og grøntsager, samt madens udseende. Når det drejer sig om hvorvidt kødet er mørt og nemt at tygge, så er 71 pct. meget tilfredse eller tilfredse. For så vidt angår grøntsagerne ligger tilfredsheden på 68 pct.


Med hensyn til madens udseende og om den er indbydende anrettet, så er der en tilfredshed på 86 pct.


Der er bred enighed blandt borgerne om, at portionernes har en passende størrelse, idet tilfredsheden ligger på 88 pct. Når det drejer sig om levering af maden i det aftalte tidsrum, så er tilfredsheden svarende til 91 pct..


Med hensyn til om der leveres den mad, der er bestilt, så er 81 pct. i gennemsnit tilfredse.


For så vidt angår muligheden for at få kontakt til køkkenet, er tilfredsheden på 67 pct., mens 87 pct. tilfredshed med chaufførens hjælpsomhed og venlighed.


Borgerene har haft mulighed for at skrive kommentarer, samt ønsker til nye retter, de ses i vedhæftede bilag 2.


Der er jf. det vedlagte bilag overordnet set ikke den store forskel på tilfredsheden mellem de to leverandører. Mens den private leverandør scorer lidt højere på nogle parametre, scorer den kommunale leverandør højere på andre parametre.


Besvarelserne viser, som det fremgår, generelt stor tilfredshed med maden, men rummer som nævnt også opmærksomhedspunkter. Gennemsnitligt for alle svarene er antallet af besvarelser i kategorien ”ikke tilfredse” på under 5 pct. Resultaterne vil blive anvendt af begge leverandører i den løbende kvalitetsudvikling af maden – både der, hvor der kan ske forbedringer og der hvor det nuværende høje niveau skal fastholdes.


Note 1


https://www.hillerod.dk/media/260865/2015_-rapport_brugerundersoegelsen-2.pdf


http://patientoplevelser.dk/undersoegelser/patienters-oplevelser-maden

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At udvalget drøfter brugerundersøgelsens resultater.

At planerne for opfølgning hos de to leverandører tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Undersøgelsen taget til efterretning. Udvalget ser frem til, at der arbejdes videre med konklusionerne.