Nr.64 - Kvalitetsstandard på Servicenlovens §84: Aflastning og afløsning

Sagsnr.: 17/19843

 

Beslutningstema

Stillingtagen til om kommunen skal have en kvalitetsstandard på §84, afløsning og aflastning af pårørende til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har ikke i dag en kvalitetsstandard på §84 vedrørende afløsning og aflastning af pårørende til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen gives til pårørende til borgere over 18 år, som ikke er i stand til at klare sig på egen hånd og som passes hjemme.


Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte om der skal være en kvalitetsstandard på området. Der er allerede i dag en fast ramme om serviceniveauet i visitationen. Med en kvalitetsstandard vil det imidlertid også for borgerne blive tydeliggjort, hvilket serviceniveau de kan forvente.


Kommunens serviceniveau på området blev senest politisk drøftet i forbindelse med udmøntningen af ældrepuljemidler i februar 2014, hvor der blev afsat 460.000 kr. årligt. Formålet med den ekstra bevilling var at supplere servicetilbud om aflastning på daghjem mv. med muligheden for afløsning i eget hjem. Puljemidlerne svarer til ca. 5 gange 4 timers afløsning ugentligt og udmøntes i dag som udgangspunkt i tildeling af midlertidige forløb af 3 måneders varighed.


Visitationen sker efter en konkret, individuel vurdering og i enkelte tilfælde forlænges tilbuddet om afløsning ud over de tre måneder.


I bilag til sagen er vedlagt kvalitetsstandarder fra Hillerød og Syddjurs Kommuner som eksempler på andre kommuners kvalitetsstandarder på området.


En udvidelse af det eksisterende serviceniveau forudsætter at der afsættes flere midler til området og dermed et tilsvarende krav om besparelser andre steder inden for udvalgets område.


Administrationen lægger i første omgang om til at udvalget drøfter behovet for en kvalitetsstandard på området og i givet fald indholdet heri. Jf. de to vedlagte kvalitetsstandarder kan drøftelserne blandt andet omhandle i hvor stort omfang der skal lægges vægt på familiens egne ressourcer, herunder f.eks. muligheden for hjælp fra voksne børn eller nære pårørende og om afløsningen alene gives som omsorg eller kan kombineres med praktisk hjælp i hjemmet.


Såfremt det besluttes at der skal udarbejdes en kvalitetsstandard på området kan denne udarbejdes og godkendes parallelt med godkendelsen af de øvrige standarder for 2018.

Indstilling

  • At det besluttes om der skal udarbejdes en kvalitetsstandard på §84.
  • At standarden i givet fald drøftes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

Udvalget anmoder  administrationen om at komme med et oplæg til en kvalitetsstandard for aflastning og afløsning.