09-10-2017 kl. 17:30
Pleje- og aktivitetscenter Egelunden

Medlemmer

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Afbud

Hans Nissen (A)

Nr.75 - Træffetid

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Træffetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Seniorrådet havde bedt om foretræde i sag nr. 80 og 81 og deltager ved formand Finn Kamper Jørgensen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Finn Kamper Jørgensen redegjorde for Seniorrådets synspunkter.

Nr.76 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Dagsorden godkendt.

Nr.77 - Udvalgets besøg på Egelunden

Sagsnr.: 17/7825

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Program for udvalgets besøg på pleje-og aktivitetscenter Egelunden

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget afholder en del af udvalgets møder på udvalgets institutioner.


Den 9. oktober afholdes mødet på pleje- og aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal.


Program:


17:30

Orientering om hjemmeplejens virksomhed og aktuelle udvikling, ved hjemmeplejeleder Merete Becker


Der blev i september 2016 etableret en selvstændig hjemmeplejeenhed med en samlende hjemmeplejeleder og en gruppeleder for hvert bysamfund og aften – natplejen

 

Formålet var at skabe større fokus på det nære sundhedsvæsen og et enklere samspil med sygehuse.

 

Den nye organisering havde samtidig til formål at skabe større sikkerhed for et ensartet serviceniveau i hjemmeplejen samt sætte fokus på faglig kvalitetsudvikling ved at fokusere på hvert speciale
Orientering om Egelundens virksomhed og aktuelle udvikling ved centerleder Berit Vikmann18:00 Ordinært udvalgsmøde starter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget tog de to inspirerende orienteringer om arbejdet i hjemmeplejen og plejen på Egelunden til efterretning.


Udvalget udtrykte stor anerkendelse af arbejdet og de mange engagerede ansatte i både  hjemmepleje og på Egelunden og bakker op om de mange initiativer der er i gang begge steder. I hjemmeplejen gælder det ikke mindst arbejdet med så vidt muligt at sikre at det er kendte ansigter, der kommer i de ældres hjem og inddragelsen af borgerne på bruger-pårørende møder i bysamfundene.

Nr.78 - Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021

Sagsnr.: 17/20044

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Nivå Nu 2018-2021

 

Der skal endvidere tages stilling til en udgiftsneutral omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej. Herved bliver kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseret.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i december 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Nivå Nu boligsocial helhedsplan for perioden 2018 – 2021. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Nivåhøj I-III og Nivårød III-IV i Nivå fortsat har behov for en boligsocial indsats.

 

Helhedsplanens parter er Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab/KAB og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra Landbyggefondens regulativ for boligsociale helhedsplaner. Regulativet har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan og til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

 

Læsevejledning

Der er vedhæftet 10 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 2). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

 

Synkronisering af helhedsplanerne

I dag løber Fredensborg Kommunes to boligsociale helhedsplaner et år forskudt af hinanden. Landsbyggefonden ønsker, at de to helhedsplaner synkroniseres. Administrationen anbefaler sammen med de involverede boligorganisationer også en synkronisering, for at tilgodese ny organisering med fælles bestyrelse. En synkronisering af helhedsplanerne vil ligeledes betyde, at såvel den administrative som politiske behandling af en evt. forlængelse af helhedsplanerne gøres lettere. Konkret betyder det, at Kokkedal på Vej forlænges med ½ år, fra 4 til 4,5 år og Nivå Nu derfor blot løber 3,5 år.

Økonomisk er det udgiftsneutralt, hvor en en øget kommunal medfinansiering til Kokkedal på Vej (cirka 550.000 kr.), modsvares af en reduceret kommunal medfinansiering til Nivå Nu (cirka 550.000 kr. – svarende til ½ års kommunal medfinansiering i 2021)

 

Elementer i helhedsplanen for Nivå Nu

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefondens koncept for boligsociale helhedsplaner.

 

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1) forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Nivå. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokale mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

 

 2. Budget

Der er udarbejdet et budget (bilag 2) over den samlede indsats’ forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

 

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

 

Budget for Nivå NU 2018-2021   - i 1.000 kr.

Samlede udgifter

16.250

LBF

11.375

Boligorganisationer

1.625

Fredensborg Kommune

3.250

 

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2018-2021 – i  t. kr.

Samlet medfinansiering                  

3.250

Lokaler, husleje Nivåhøj 55A

875

 

 

Medarbejdertimer i alt

2.375

Mødedeltagelse

82

Medarbejderressourcer, Tryghed og trivsel

35

Medarbejderressourcer, Kriminalpræventiv indsats

252

Medarbejderressourcer, Uddannelse og beskæftigelse

1.838

Medarbejderressourcer, Forebyggelse og forældreansvar

168

 

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler (bilag 3-6), der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder ’Tryghed og trivsel’, ’Kriminalpræventiv indsats’, ’Uddannelse og job’ og ’Forebyggelse og forældreansvar’.

 

Aktiviteter ’Tryghed og trivsel’

-     Beboerrådgivning

-     Naboskabsaktiviteter

-     Læringsaktiviteter

-     Udvikling i lokalområdet

 

Aktiviteter ’Kriminalpræventiv indsats’

-     Fritidsaktiviteter og brobygning

-     Kitchenstars

 

Aktiviteter ’Uddannelse og job’

-     Læring i nye rammer

-     Fritidsjobindsats

-     Særlig uddannelsesindsats for unge

 

Aktiviteter ’Forebyggelse og forældreansvar’

-     Sundhedscafé

-     Brobyg mellem institution og forældre

-     Forældrekursus

-     Individuel familievejledning

 

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernedrift.

 

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og job samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering (bilag 7).

 

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan (bilag 8) som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

 

6. Kommissorium for bestyrelse
For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen (bilag 9-10). Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

 

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

 

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune

Teamleder Familie og Handicap

Centerchef Job og Uddannelse

Centerchef Læring, Fritid og Sundhed

Direktør deltager efter behov

Boligforeningen 3B

Chef for boligsociale indsatser

Direktør deltager efter behov

Boligkontoret Danmark

Forretningsfører

Boligforeningen VIBO

Boligsocial chef

Direktør deltager efter behov

KAB

Kundechef

 

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

 

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.”

                                                    

2017

 

September/oktober

Godkendelse i boligorganisationer

 

14. september

Godkendelse i Udvalget for Byrum og

Boligsocial indsats

 

2. oktober

Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 

2. oktober

Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og

Erhvervsudvalget

 

4. oktober

Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

 

23. oktober

Godkendelse i ØK

 

30. oktober

Godkendelse i Byråd

 

31. oktober

Indsendelse til Landsbyggefonden mhp.

endelig godkendelse

 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernedrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

 

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

 

Slutteligt anbefaler administrationen, at kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021.
 2. At Byrådet godkender omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej, med henblik på synkronisering af helhedsplanerne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 14-09-2017

Udvalget anbefaler at Byrådet godkender administrationens indstillinger. Udvalget opfordrer samtidig fagudvalgene til at drøfte de punkter i planen, der er relevante for de enkelte fagudvalg.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.


Fritids– og Idrætsudvalget er enige om at fokusere på aktiviteter i forhold til børn i 2.-6. klasse for at understøtte, at der sker en positiv udvikling i antallet af børn og unge, der er aktive i foreningslivet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget anbefaler administrationens indstilling 1 og 2.


Udvalget konstaterer at der i den aktuelle proces kan fremsættes supplerende bemærkninger.

Nr.79 - Klagestatistik ældreområdet aug 2016 - sep. 2017

Sagsnr.: 17/2135

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om klagestatistik på ældreområdet i de seneste 12 måneder.

Sagsfremstilling og økonomi


Der føres statistik over antallet af indkomne klager til administrationen og/eller til byrådet. I perioden august 2016 til september 2017 er der modtaget i alt 17 klager, der er behandlet administrativt. Hertil kommer 6 klager, der er behandlet af ankestyrelsen.

 

Knap 1.700 af kommunens ældre borgere modtager hjælp fra kommunen enten hjemme eller på kommunens plejecentre. Samlet gennemfører hjemmeplejen mere end 100.000 besøg årligt. Hertil kommer genoptræning, sygepleje mv. Generelt set er antallet af klager således meget beskedent i forhold til den samlede indsats i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem.

 

Formålet med at indsamle og bearbejde klagerne er at drage læring heraf, således at servicen over for borgerne kan forbedres yderligere.

 

De modtagne klager omhandler i oversigtsform:

 

·         2 klager over plejehjem, med ønske om at flytte til andet plejecenter. Begge borgere tilbudt andet plejecenter.

·         2 klager over manglende aflastning i eget hjem. Borgeren tilbudt ophold på daghjem som alternativ.

·         2 klager over sagsbehandlingen af ansøgning om hjælpemidler. Borgerne tilbudt fornyet behandling af ansøgning.

·         3 klager over hjemmeplejens indsats. Løst i dialog mellem borger og hjemmeplejeleder.

·         5 klager over manglende rengøring i juli måned. Serviceniveauet er fastsat  i. kommunens kvalitetsstandard.

·         1 klage over afslag på omsorgstandpleje. Afslag er fastholdt.

·         1 klage over afslag på aflastningsophold på Pilebo. Afslag fastholdes da borger kan klare sig i eget hjem.

·         1 klage over ophør af afløsning i eget hjem og tilbud om aflastning på daghjem. Sagen under fornyet behandling.

 

Som led i arbejdet med at kvalificere plejen og afdække borgere og pårørendes forventninger til kommunen sker en løbende dialog i det daglige møde mellem borgere, pårørende og kommunen. Endvidere afholder hjemmeplejen dialogmøde med brugerne årligt, senest i Humlebæk i juni måned. Plejecentrene afholder beboermøder og brugerpårørenderåds møder.

I perioden har der været 6 klager, der har været afgjort af Ankestyrelsen, 3 sager vedrørende ansøgning om ældrebolig, 1 sag om ansøgning til plejebolig og 2 ansøgninger om praktisk hjælp i hjemmet. Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i alle 6 sager.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget roser det lave klageniveau og ser det som udtryk for generel tilfredshed med de ansattes arbejde.


Udvalget ønsker at fastholde fokus på en tæt dialog mellem kommune/personale og brugere/pårørende og ser i den forbindelse dialogmøderne med bruger/pårørende som et godt redskab.

Nr.80 - Status på implementering af indsatser for den nationale handleplan for den ældre medicinske patient

Sagsnr.: 16/29676

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om status på implementering af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Sagsfremstilling og økonomi

Der blev ved Finansloven for 2016 prioriteret 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter 300 mio. kr. årligt til ” Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient ”. (bilag)

Handleplanen beskriver 8 indsatsområder, der skal sikre den ældre medicinske patient højere kvalitet og øget sammenhæng på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Der er særlig fokus på at styrke indsatsen før og efter sygehusindlæggelsen.

Indsatsområderne er:


1.    Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

2.    Styrkede kommunale akutfunktioner

3.    Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

4.    Styrket indsats mod overbelægning

5.    Flere udegående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

6.    En indsats der hænger mere sammen

7.    Bedre styr på medicinen

8.    Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

De tre første indsatser omhandler direkte den kommunale praksis i forhold til den ældre medicinske patient. Fredensborg kommune har iværksat flere indsatser til de første tre indsatsområder, men også initiativer der berører de andre indsatsområder.

Nedenfor beskrives Fredensborg kommunes indsatser der er iværksat, samt de indsatser, der er under udvikling.


1. Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

Fredensborg har siden 2015 arbejdet med et digitalt system til tidlig opsporing. Dette bruges dagligt af medarbejderne i hjemmeplejen, således at de på PDA/smartphones kan registrere ændringer hos borgerne. Ændringerne kan være udtryk for et faldende funktionstab eller begyndende sygdom. Ændringerne gennemgås på triagemøder, hvor der drøftes tværfagligt hvilke tiltag der skal sættes i værk, for at sikre at borgeren ikke indlægges unødigt samt hvilke initiativer der skal iværksættes for at borgerne kan genvinde tabte funktioner.


Via værdighedspuljen er der afsat midler til faldforebyggende funktion. Den faldforebyggende terapeut møder borgere, der har mistet funktionsniveau og er i risiko for fald. Borgerne, der gennemgår et faldforebyggende forløb, oplever at få en mere sikker færden. Borgere til denne indsats henvises fra personer/personale, der møder borgeren i hverdagen og netop oplever at borgerne har mistet funktioner/gangfunktion. Dette medfører tidlig indsats på at forebygge yderligere funktionstab samt risiko for unødig indlæggelse pga. fald.


Der er i økonomiaftalerne mellem regioner, kommuner og Regeringen besluttet at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Fredensborg er med i landsdelsprogrammet i hovedstadsregionen. Der er indgået aftale om en fælles anskaffelse af en telemedicinsk it-løsning. Konkret foregår det ved at borgeren med KOL, bliver udstyret med digitalt måleapparat i hjemmet. De værdier, der her måles vurderes af sygeplejerske og/eller læge. Målingerne kan være med til tidligt at opspore evt. forværring i deres KOL, for dermed hurtigt at kunne sætte ind og evt. forbygge en indlæggelse. Telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere understøtter grundprincipperne i Det Nære Sundhedsvæsen – den helhedsorienterende indsats tæt på borgerne med fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.


2. Styrkede kommunale akutfunktioner

Fredensborg hjemmepleje har siden 1.juni 2017 haft akutfunktion.

Der har til dags dato været ca. 300 besøg i akutfunktionen.

Halvdelen af henvendelser er kommet fra hjemmeplejen selv, hvor den anden halvdel har været fra 112, 1813, egen læge eller hospital, politi og private leverandører.

Hyppigste årsager til tilknytning til akutfunktionen er: fald, almen dårlig tilstand, urinvejsproblemer, smerter, sårpleje, sonder, forværring af kronisk tilstand, vejtrækningsbesvær, obstipation, problemer med medicin og udredning og planlægning af pleje og behandling. Funktionen fungerer som medspiller i rollen som tovholder for borgerne i sundhedsvæsnet, og har et godt samarbejde med læger og hospitaler. Hjemmeplejens øvrige sygeplejersker bruger akutfunktionen til second opinion og helhedsvurdering af borgerne.

Derudover gør akutfunktionen meget ud af at have fokus på tidlig opsporing, så hurtig intervention kan forekomme, opfølgning på pleje og behandlingstiltag samt mere ensartet brug af triage i kommunen. Akutfunktionen er bemandet hele døgnet alle ugens dage af kompetente sygeplejersker med mange års erfaring. Kompetenceudvikling er igangsat og planlægges fortsat ved nye opgaver.


3. Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

Med midler fra værdighedspuljen er der iværksat undervisningsforløb i palliation. Forløbene er både for SSH, SSA og sygeplejerskerne. Undervisningen skal give kompetenceløft af medarbejderne, der har med døende at gøre. I undervisningen lægges der vægt på pleje- og behandlingsmuligheder i primærsektor samt forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.


Fredensborg kommune er sammen med 7 andre kommuner i Klynge Nord gået sammen om et fælles uddannelses forløb for nyansatte sygeplejersker i primær sektor. Formålet er at sikre at nyansatte sygeplejersker, har de rette kompetencer ifht. de særlige opgaver inden for primær sektor. Målet er, at sygeplejerskerne opnår viden og forståelse for de strukturelle rammer, der er i det nære sundhedsvæsen. Samt at de får indsigt i egen rolle og kan anvende og udnytte de muligheder, ressourcer og samarbejdspartnere der er i primær sektor.


Fredensborg kommune har pr. 01-01-17 fået fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre. Lægen yder med fast interval sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger på det plejecenter, hvor lægen er fast tilknyttet. Den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan fx være i form af deltagelse i tværfaglige konferencer eller ”tavlemøder”, hvor problemstillinger eller faglige emner drøftes. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring. Den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan både være generel, fx om medicinhåndtering, og konkret i forhold oplevede problemstillinger på plejecentret. Dette tiltag er med til at give beborene, en tryghed i at lægen kommer fast på plejecentret, yderligere giver det personalet et kompetenceløft.


4. Styrket indsats mod overbelægning

I kraft af værdighedspuljen er visitationen opnormeret med en koordinerende forløbsvisitator, der har fokus på de ældre borgere der snarligt skal udskrives. Formålet er at understøtte hurtigst muligt hjemtagning, når borgerene er færdigbehandlet, samt sikre at det er borgere med størst behov, der visiteres til midlertidig døgnplads. Yderligere er der i kraft af værdighedspuljen åbnet 4 ekstra pladser i 2016. Dette er med til at sikre hjemtagning af færdigbehandlede borgere.


5. Flere udegående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almenpraksis er en regional opgave

Denne indsats omhandler primært regionernes arbejde i udbredelse af udgående sygehusfunktioner, som skal forbedre specialistrådgivning for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis. Fredensborg kommune har et godt samarbejde med Følge-hjem ordningen, hvor hospitalspersonale følger særlig udsatte borgere hjem og sikrer en god overlevering til det kommunale sundhedspersonale.

Yderligere benytter Fredensborg kommune Sår-portalen, hvor kommunes hjemmesygeplejersker samarbejder tæt med Bispebjerg-, Herlev- og Hillerød sårafdeling. Hjemmesygeplejerskerne kan ved hjælp af billeder og tekst beskrive sårproblemer, som afdelingerne med deres specialistviden kan vejlede hjemmesygeplejen i videre behandling.

 

6. En indsats der hænger mere sammen

I 2016 indgik Fredensborg kommune i projekt ”Tværsektoriel stuegang”. Projektet er under satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. I projektet indgår Nordsjællands hospital og de 8 kommuner i optageområdet. Projektet løber i perioden 2016-2019. Formålet med projektet er at understøtte velkoordinerede og sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra hospital til kommunal midlertidig døgnplads. Der vil i projektet blive afprøvet forskellige modeller for en tværsektoriel stuegang, hvor borger, pårørende, udgående hospitalsteam (læge, sygeplejersker, farmaceut, bioanalytiker ) og personale på Pilebo, vil lægge en fælles fremadrettet behandlingsplan. Projektet lægger også op til kompetenceløft af sygeplejersker.


7. Bedre styr på medicinen

Denne indsats lægger primært op til initiativer i regionerne. Fredensborg kommune benytter Fælles medicinkort, som er med til at styrke kommunikationen omkring en patient medicinering på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.

Opmærksomheden omkring medicin vil ligeledes blive styrket af kompetenceløftet af hjemmesygeplejen jf. indsats 3.


8. Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

Implementering af hjemmemonitorering af KOL-patienter.

(se under indsats 1)

Kompetence

Social- og seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget tager orienteringen til efterretning og betoner vigtigheden af, at de ældre patienter oplever god kvalitet og sammenhængende patientforløb. Det gælder ikke mindst ved kroniske sygdomme og den patientrettede forebyggelse, så det så vidt muligt sikres, at ældre kan klare sig selv.

Nr.81 - Værdighedspuljen - indsatser 2018

Sagsnr.: 17/1831

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal beslutte hvilke indsatser, der skal arbejdes med i 2018 for at understøtte værdighedspolitikken. Der orienteres samtidigt om status på indsatser for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Partierne bag finansloven 2016 blev enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Der er afsat 1 mia. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af dette. Værdighedspuljemidler fortsætter til 2019 med. Derefter overgår midlerne til bloktilskud.

 

Fredensborg kommune har fået tilsagn om værdighedspuljemidler i 2016 og 2017 på hhv. 7.416.000 kr. og 7.632.000 kr. Midlerne for 2018 udgør 7.956.000. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

 

Indsatserne skal samlet bidrage til en mere værdig ældrepleje. Indsatserne styrker samlet tanken om, at alle borgere ønsker at klare sig selv, i det omfang de kan og derved bevare størst mulig selvbestemmelse. Samt at alle borgere er individuelle med individuelle behov. Det forudsætter høj faglighed af kommunes medarbejdere for at imødekomme dette og derfor er kompetenceløft af kommunens medarbejdere indeholdt i flere af indsatserne.

Flere projekter er iværksat for at styrke fællesskab og undgå ensomhed. Yderligere er projekter med træning som fokus iværksat for at styrke borgerens mulighed for at kunne klare sig selv mest muligt.

Indenfor flere indsatser er midler brugt til opnormering af medarbejdere.

 

Der foreslås at hovedparten af 2017 indsatserne fortsætter på nær to. Der er dertil ønske om to nye indsatser i 2018. Dette er tænkt for at skabe kontinuitet i den værdige ældrepleje.

Nedenfor forlægges en status for 2017 indsatserne samt forslag til indsatser for 2018.

 

Livskvalitet

Viden om demens har ved afholdelse af informationsaftner, især målrettet til pårørende til borger med demens, være medvirkende til at støtte og hjælpe pårørende trods demens. Der har til alle arrangementer været stort fremmøde og stor tilfredshed. Da denne indsats har været prioriteret både for 2016 og 2017, forslås at indsatsen sættes på pause i 2018, men kan genoptages igen i 2019 (endelig beslutning herom vil skulle tages næste år).

 

Den rette træning til borgere med gigt er træning og undervisning efter GLA:D principperne (GLA:D = Godt Liv med Artrose i Danmark). Midler har været anvendt til lønudgift til fysioterapeut samt til kompetenceudvikling. Terapeuten har gennemført afklarende samtaler hvor individuelle målsætninger for borgeren er lavet. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet. Borgerne har været meget tilfredse og har opnået gode resultater.

Der foreslås at indsatsen fortsætter, da det er yderst fagligt relevant som forebyggende tilbud og vil kunne udskyde evt. lægebesøg eller operationer for borgere med gigt. I 2018 vil der arbejdes med målrettet visitering af de særlig sårbare ældre til dette tilbud. Med de afsatte midler vil der kunne afvikles ca. 5 hold af 10-12 borgere. Budget for 2018 130.000 kr.

 

Borgere er individuelle og har brug for individuelle indsatser. Udgangspunktet for denne indsats er derfor, at der tages afsæt i borgerens behov og ønsker. For at sikre dette er der afholdt dialogmøder med borgere og pårørende. Der er ændret i organisationen, således at der er ekstra ressourcer tæt på plejen. Derudover arbejdes på implementering af virtuel hjemmepleje. Fredensborg hjemmepleje har netop indgået aftale med et Hollandsk firma (FocusCura) omkring et ½ årlig pilot projekt med virtuel hjemmepleje, hvor vi kan bruge/afprøve deres videoløsning. I den forbindelse er der indkøbt IPADs der skal udlånes til borgerne. Der forventes at kunne starte op på afprøvning af dette i ultimo oktober 2017. Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2018 for at fortsætte arbejdet med dialogmøder og implementeringen af virtuel hjemmepleje. Budget for 2018 824.000kr.

 

Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder. Denne indsats har især fokus på beboere med demens i svær grad på Asmundshøj. Der kræves helt særlige vilkår for demente beboere på Asmundshøj, hvor 8 svært demente beboere har deres liv og dagligdag. Beboerne med svær demens er særligt udsatte og har behov for tæt observation og støtte i hele døgnet. Dette kræver en tilstrækkelig bemanding døgnet rundt med høj faglighed og særligt kendskab til beboerne. Indsatsen har især fokus på nattetimerne. Indsatsen har medført optimeret mulighed for pleje i nattetimerne. Der vil for 2018 være fortsat behov for dette fokus, hvorfor indsatsen anbefales fortsat i 2018. Budget for 2018 515.000kr.

 

Selvbestemmelse

Sikker færden giver aktive muligheder. Indsatsen dækker løn til ekstra ressourcer til den faldforebyggende funktion. Den faldforebyggende funktion har ca. 200 borgere igennem faldforebyggende udredning årligt. Der er stor borgertilfredshed med tilbuddet og ligeledes stor effekt som sikrer, at borgerene får en mere sikker færden.

Det anbefales at dette arbejde fortsætter i 2018. Budget for 2018 463.500kr.

 

Plads til flere borgere der har brug for døgnrehabilitering har til sigte at give øget mulighed for at flere borgere kan komme på et midlertidigt døgnophold. Midler til denne indsats har betydet, at 4 ekstra pladser er åbnet på Pilebo. Der lægges op til at indsatsen fortsættes i 2018.

I 2017 blev en af de fire pladser benyttet til aflastning af demente borgere, hvor ægtefæller til hjemmeboende demente kunne aflastes.

Demensaflastningspladsen har været tæt booket gennem hele 2017. Øvrige pladser har været varieret besat. For at sikre fuldt udnyttelse af alle pladser foreslås, at en plads bruges til at akutfunktionen vil kunne visitere til en plads til borgere som er indlæggelsestruet.

Akutfunktionen vil have god gavn af den ekstra handlemulighed med en plads på Pilebo for at kunne forebygge indlæggelser.

De sidste to pladser bruges fortsat til borgere i overgangen mellem hospital og hjemmet. Budget for 2018 1.751.000kr.

 

Midlertidige hjælpemidler.

Der indstilles til en ny indsats vedrørende indkøb af midlertidige hjælpemidler. Der er ønske fra kommunes faldforebyggende funktion og ergoterapeuterne i Træning som hjælp, at der indkøbes bestemte hjælpemidler som kan benyttes midlertidig af borgere i disse forløb. Med et lokalt depot af midlertidige hjælpemidler vil terapeuterne hurtigt kunne sætte i gang med træning. Derudover vil det give mulighed for afprøvning af forskellige hjælpemidler og dermed vurdere om det er relevant i forhold til den enkelte borgers problemstilling. Samlet vil dette give borgerne mulighed for hurtigere at øge sin funktionsevne og derved bevare/genvinde selvbestemmelse, til at kunne færdes trygt og sikkert i dagligdagsaktiviteter.

Budget for 2018 100.000kr.

 

Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Hurtig kompetent sygepleje for ældre borgere har til formål at kvalitetsudvikle hjemmesygeplejen. Dette er sket ved bl.a. indkøb af web-baseret opslagsværk PPS, hvilket understøtter en ensartet og høj faglig sygepleje. Yderligere er der tilført ekstra sygeplejeressourcer samt indkøbt udstyr ifht. akutfunktionen.

Fredensborg har siden 1. juni 2017 haft akutfunktion.

Der har til dags dato været ca. 300 besøg i akutfunktionen. Halvdelen af henvendelserne kommer fra hjemmeplejen selv, den anden halvdel har været fra 112, 1813, egen læge eller hospital, politi og private leverandøre. Akutfunktionen er bemandet døgnet rundt i alle ugens dage af kompetente sygeplejersker med mange års erfaring. Der er igangsat kompetenceudvikling og planlægges fortsat ved øget behov og nye opgaver.

Det anbefales at indsatsen videreføres i 2018. Budget for 2018 1.600.000kr.

 

Kom godt hjem fra hospitalet har som indsats medført ekstra ressourcer til visitationen i form af ansættelse af en koordinerende forløbsvisitator. Dette har medført tættere samarbejde med hospital ved udskrivelser. Yderligere optimeret brugen af de midlertidige døgnpladser i form af ugentlige tværfaglige møder på Pilebo om borgerens videre plan.

Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2018. Budget for 2018 515.000kr.

 

Bleer der passer og kun når der er behov. Indsatsen har gives ekstra ressourcer til inkontinens-sygelejersker, som står for udredning og vurdering af inkontinens hjælpemidler. Dette har givet en optimering af, at borgerne får de rette bleer og kun når det er nødvendigt. Yderligere er der indkøbt elektronisk ble, som for nuværende fungerer på plejecentrene. Samlet er det med til at forebygge urinvejsinfektioner. Indsatsen anbefales videreført i 2018. Budget for 2018 400.000kr

 

Kompleks sygepleje på plejecentrene. Der indstilles til denne nye indsats, som skal styrke sygeplejefaglige ressourcer på kommunes plejecentre.På baggrund af tilsynsrapporter på plejecentrene vurderes det, at der er et behov for denne indsats. Der er en stigende kompleksitet i beboerenes pleje og behandlingsbehov, som betyder at vi skal kunne behandle komplekse sygeplejeopgaver, forebygge forværring og undgå unødige ind- og genindlæggelser. Dette kræver et højt fagligt niveau af personale. Midlerne skal anvendes til opnormering af sygeplejersker på plejecentrene. Der afsættes 900.000 kr., som fordeles på kommunes 5 plejecentre ud fra de enkelte centres størrelse.

 

Faste plejehjemslæger

Der blev indgået aftaler om fast lægetilknytning til alle kommunens 5 plejecentre primo 2017. Ordningen var finansieret af statslige opstartsmidler.

Ordningen er en stor succes både i forhold til lægebetjeningen af beboerne, men også i forhold til den sundhedsfaglige rådgivning til plejehjemspersonalet. Ordningen ønskes fortsat, men nu for midler fra værdighedspuljen.

 

Mad og ernæring

Øget valgfrihed på mad for plejehjemsbeboere har gives beboere på plejecentre mulighed for ekstra valg af retter. Der har været afsat personaletimer til at tale med beboerne om ønsker og mulighed for valg af forskellige menuer. Det forventes at dette udvidede valg af ekstra menuer kan holdes indenfor køkkenernes nuværende budget, hvorfor der lægges op til at indsats ikke fortsætter.

 

Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre har til formål at etablere spisefælleskaber. Dette skal støtte sårbare ældre til at forebygge utilsigtet vægttab ved at skabe sociale relationer omkring et varmt måltid.

Projekt spisefællesskaber har givet gode resultater ved fint fremmøde i dagcentrene. Der er tanker om udvidelse med en ekstra dag på dagcentrene. Indsatsen foreslås at fortsætte i 2018. Budget for 2018 250.000 kr.

Derudover ønskes iværksat et lignende forsøg målrettet hjemmeplejemodtagere. Forsøget tænkes iværksat i ét bysamfund. Der afsættes 50.000 til dette forsøg.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At de foreslåede indsatser for 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Den administrative indstilling vedtaget med følgende justeringer:

 • Bevillingen til spisefællesskaber fastsættes til 200.000 kr.
 • Der igangsættes ikke forsøg i hjemmeplejen med spisefællesskaber.
 • Bevillingen til gigthandleplan forhøjes med 100.000 kr. til i alt 230.000 kr.

Nr.82 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Hans Nissen (A)

Sagsfremstilling og økonomi
November  Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Status på handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer
 • Status nyt plejecenter


December

 • Status handicap forventet 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.83 - Orienteringspunkter

Hans Nissen (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

 • Kristian Hegaard orienterede om besøg på Granbohus fra børne- og socialminister Mai Mercado
 • Kristian Hegaard orienterede endvidere om den officielle åbning af AKUT-funktionen tidligere på dagen.
 • Administrationen orienterede om kommunens deltagelse i den af KL og regeringen aftalte kulegravning af ældreområdet som led i regeringens sammenhængsreform.