Nr.81 - Værdighedspuljen - indsatser 2018

Sagsnr.: 17/1831

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal beslutte hvilke indsatser, der skal arbejdes med i 2018 for at understøtte værdighedspolitikken. Der orienteres samtidigt om status på indsatser for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Partierne bag finansloven 2016 blev enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Der er afsat 1 mia. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af dette. Værdighedspuljemidler fortsætter til 2019 med. Derefter overgår midlerne til bloktilskud.

 

Fredensborg kommune har fået tilsagn om værdighedspuljemidler i 2016 og 2017 på hhv. 7.416.000 kr. og 7.632.000 kr. Midlerne for 2018 udgør 7.956.000. Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

 

Indsatserne skal samlet bidrage til en mere værdig ældrepleje. Indsatserne styrker samlet tanken om, at alle borgere ønsker at klare sig selv, i det omfang de kan og derved bevare størst mulig selvbestemmelse. Samt at alle borgere er individuelle med individuelle behov. Det forudsætter høj faglighed af kommunes medarbejdere for at imødekomme dette og derfor er kompetenceløft af kommunens medarbejdere indeholdt i flere af indsatserne.

Flere projekter er iværksat for at styrke fællesskab og undgå ensomhed. Yderligere er projekter med træning som fokus iværksat for at styrke borgerens mulighed for at kunne klare sig selv mest muligt.

Indenfor flere indsatser er midler brugt til opnormering af medarbejdere.

 

Der foreslås at hovedparten af 2017 indsatserne fortsætter på nær to. Der er dertil ønske om to nye indsatser i 2018. Dette er tænkt for at skabe kontinuitet i den værdige ældrepleje.

Nedenfor forlægges en status for 2017 indsatserne samt forslag til indsatser for 2018.

 

Livskvalitet

Viden om demens har ved afholdelse af informationsaftner, især målrettet til pårørende til borger med demens, være medvirkende til at støtte og hjælpe pårørende trods demens. Der har til alle arrangementer været stort fremmøde og stor tilfredshed. Da denne indsats har været prioriteret både for 2016 og 2017, forslås at indsatsen sættes på pause i 2018, men kan genoptages igen i 2019 (endelig beslutning herom vil skulle tages næste år).

 

Den rette træning til borgere med gigt er træning og undervisning efter GLA:D principperne (GLA:D = Godt Liv med Artrose i Danmark). Midler har været anvendt til lønudgift til fysioterapeut samt til kompetenceudvikling. Terapeuten har gennemført afklarende samtaler hvor individuelle målsætninger for borgeren er lavet. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet. Borgerne har været meget tilfredse og har opnået gode resultater.

Der foreslås at indsatsen fortsætter, da det er yderst fagligt relevant som forebyggende tilbud og vil kunne udskyde evt. lægebesøg eller operationer for borgere med gigt. I 2018 vil der arbejdes med målrettet visitering af de særlig sårbare ældre til dette tilbud. Med de afsatte midler vil der kunne afvikles ca. 5 hold af 10-12 borgere. Budget for 2018 130.000 kr.

 

Borgere er individuelle og har brug for individuelle indsatser. Udgangspunktet for denne indsats er derfor, at der tages afsæt i borgerens behov og ønsker. For at sikre dette er der afholdt dialogmøder med borgere og pårørende. Der er ændret i organisationen, således at der er ekstra ressourcer tæt på plejen. Derudover arbejdes på implementering af virtuel hjemmepleje. Fredensborg hjemmepleje har netop indgået aftale med et Hollandsk firma (FocusCura) omkring et ½ årlig pilot projekt med virtuel hjemmepleje, hvor vi kan bruge/afprøve deres videoløsning. I den forbindelse er der indkøbt IPADs der skal udlånes til borgerne. Der forventes at kunne starte op på afprøvning af dette i ultimo oktober 2017. Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2018 for at fortsætte arbejdet med dialogmøder og implementeringen af virtuel hjemmepleje. Budget for 2018 824.000kr.

 

Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder. Denne indsats har især fokus på beboere med demens i svær grad på Asmundshøj. Der kræves helt særlige vilkår for demente beboere på Asmundshøj, hvor 8 svært demente beboere har deres liv og dagligdag. Beboerne med svær demens er særligt udsatte og har behov for tæt observation og støtte i hele døgnet. Dette kræver en tilstrækkelig bemanding døgnet rundt med høj faglighed og særligt kendskab til beboerne. Indsatsen har især fokus på nattetimerne. Indsatsen har medført optimeret mulighed for pleje i nattetimerne. Der vil for 2018 være fortsat behov for dette fokus, hvorfor indsatsen anbefales fortsat i 2018. Budget for 2018 515.000kr.

 

Selvbestemmelse

Sikker færden giver aktive muligheder. Indsatsen dækker løn til ekstra ressourcer til den faldforebyggende funktion. Den faldforebyggende funktion har ca. 200 borgere igennem faldforebyggende udredning årligt. Der er stor borgertilfredshed med tilbuddet og ligeledes stor effekt som sikrer, at borgerene får en mere sikker færden.

Det anbefales at dette arbejde fortsætter i 2018. Budget for 2018 463.500kr.

 

Plads til flere borgere der har brug for døgnrehabilitering har til sigte at give øget mulighed for at flere borgere kan komme på et midlertidigt døgnophold. Midler til denne indsats har betydet, at 4 ekstra pladser er åbnet på Pilebo. Der lægges op til at indsatsen fortsættes i 2018.

I 2017 blev en af de fire pladser benyttet til aflastning af demente borgere, hvor ægtefæller til hjemmeboende demente kunne aflastes.

Demensaflastningspladsen har været tæt booket gennem hele 2017. Øvrige pladser har været varieret besat. For at sikre fuldt udnyttelse af alle pladser foreslås, at en plads bruges til at akutfunktionen vil kunne visitere til en plads til borgere som er indlæggelsestruet.

Akutfunktionen vil have god gavn af den ekstra handlemulighed med en plads på Pilebo for at kunne forebygge indlæggelser.

De sidste to pladser bruges fortsat til borgere i overgangen mellem hospital og hjemmet. Budget for 2018 1.751.000kr.

 

Midlertidige hjælpemidler.

Der indstilles til en ny indsats vedrørende indkøb af midlertidige hjælpemidler. Der er ønske fra kommunes faldforebyggende funktion og ergoterapeuterne i Træning som hjælp, at der indkøbes bestemte hjælpemidler som kan benyttes midlertidig af borgere i disse forløb. Med et lokalt depot af midlertidige hjælpemidler vil terapeuterne hurtigt kunne sætte i gang med træning. Derudover vil det give mulighed for afprøvning af forskellige hjælpemidler og dermed vurdere om det er relevant i forhold til den enkelte borgers problemstilling. Samlet vil dette give borgerne mulighed for hurtigere at øge sin funktionsevne og derved bevare/genvinde selvbestemmelse, til at kunne færdes trygt og sikkert i dagligdagsaktiviteter.

Budget for 2018 100.000kr.

 

Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Hurtig kompetent sygepleje for ældre borgere har til formål at kvalitetsudvikle hjemmesygeplejen. Dette er sket ved bl.a. indkøb af web-baseret opslagsværk PPS, hvilket understøtter en ensartet og høj faglig sygepleje. Yderligere er der tilført ekstra sygeplejeressourcer samt indkøbt udstyr ifht. akutfunktionen.

Fredensborg har siden 1. juni 2017 haft akutfunktion.

Der har til dags dato været ca. 300 besøg i akutfunktionen. Halvdelen af henvendelserne kommer fra hjemmeplejen selv, den anden halvdel har været fra 112, 1813, egen læge eller hospital, politi og private leverandøre. Akutfunktionen er bemandet døgnet rundt i alle ugens dage af kompetente sygeplejersker med mange års erfaring. Der er igangsat kompetenceudvikling og planlægges fortsat ved øget behov og nye opgaver.

Det anbefales at indsatsen videreføres i 2018. Budget for 2018 1.600.000kr.

 

Kom godt hjem fra hospitalet har som indsats medført ekstra ressourcer til visitationen i form af ansættelse af en koordinerende forløbsvisitator. Dette har medført tættere samarbejde med hospital ved udskrivelser. Yderligere optimeret brugen af de midlertidige døgnpladser i form af ugentlige tværfaglige møder på Pilebo om borgerens videre plan.

Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2018. Budget for 2018 515.000kr.

 

Bleer der passer og kun når der er behov. Indsatsen har gives ekstra ressourcer til inkontinens-sygelejersker, som står for udredning og vurdering af inkontinens hjælpemidler. Dette har givet en optimering af, at borgerne får de rette bleer og kun når det er nødvendigt. Yderligere er der indkøbt elektronisk ble, som for nuværende fungerer på plejecentrene. Samlet er det med til at forebygge urinvejsinfektioner. Indsatsen anbefales videreført i 2018. Budget for 2018 400.000kr

 

Kompleks sygepleje på plejecentrene. Der indstilles til denne nye indsats, som skal styrke sygeplejefaglige ressourcer på kommunes plejecentre.På baggrund af tilsynsrapporter på plejecentrene vurderes det, at der er et behov for denne indsats. Der er en stigende kompleksitet i beboerenes pleje og behandlingsbehov, som betyder at vi skal kunne behandle komplekse sygeplejeopgaver, forebygge forværring og undgå unødige ind- og genindlæggelser. Dette kræver et højt fagligt niveau af personale. Midlerne skal anvendes til opnormering af sygeplejersker på plejecentrene. Der afsættes 900.000 kr., som fordeles på kommunes 5 plejecentre ud fra de enkelte centres størrelse.

 

Faste plejehjemslæger

Der blev indgået aftaler om fast lægetilknytning til alle kommunens 5 plejecentre primo 2017. Ordningen var finansieret af statslige opstartsmidler.

Ordningen er en stor succes både i forhold til lægebetjeningen af beboerne, men også i forhold til den sundhedsfaglige rådgivning til plejehjemspersonalet. Ordningen ønskes fortsat, men nu for midler fra værdighedspuljen.

 

Mad og ernæring

Øget valgfrihed på mad for plejehjemsbeboere har gives beboere på plejecentre mulighed for ekstra valg af retter. Der har været afsat personaletimer til at tale med beboerne om ønsker og mulighed for valg af forskellige menuer. Det forventes at dette udvidede valg af ekstra menuer kan holdes indenfor køkkenernes nuværende budget, hvorfor der lægges op til at indsats ikke fortsætter.

 

Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre har til formål at etablere spisefælleskaber. Dette skal støtte sårbare ældre til at forebygge utilsigtet vægttab ved at skabe sociale relationer omkring et varmt måltid.

Projekt spisefællesskaber har givet gode resultater ved fint fremmøde i dagcentrene. Der er tanker om udvidelse med en ekstra dag på dagcentrene. Indsatsen foreslås at fortsætte i 2018. Budget for 2018 250.000 kr.

Derudover ønskes iværksat et lignende forsøg målrettet hjemmeplejemodtagere. Forsøget tænkes iværksat i ét bysamfund. Der afsættes 50.000 til dette forsøg.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At de foreslåede indsatser for 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Den administrative indstilling vedtaget med følgende justeringer:

  • Bevillingen til spisefællesskaber fastsættes til 200.000 kr.
  • Der igangsættes ikke forsøg i hjemmeplejen med spisefællesskaber.
  • Bevillingen til gigthandleplan forhøjes med 100.000 kr. til i alt 230.000 kr.