Nr.79 - Klagestatistik ældreområdet aug 2016 - sep. 2017

Sagsnr.: 17/2135

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om klagestatistik på ældreområdet i de seneste 12 måneder.

Sagsfremstilling og økonomi


Der føres statistik over antallet af indkomne klager til administrationen og/eller til byrådet. I perioden august 2016 til september 2017 er der modtaget i alt 17 klager, der er behandlet administrativt. Hertil kommer 6 klager, der er behandlet af ankestyrelsen.

 

Knap 1.700 af kommunens ældre borgere modtager hjælp fra kommunen enten hjemme eller på kommunens plejecentre. Samlet gennemfører hjemmeplejen mere end 100.000 besøg årligt. Hertil kommer genoptræning, sygepleje mv. Generelt set er antallet af klager således meget beskedent i forhold til den samlede indsats i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem.

 

Formålet med at indsamle og bearbejde klagerne er at drage læring heraf, således at servicen over for borgerne kan forbedres yderligere.

 

De modtagne klager omhandler i oversigtsform:

 

·         2 klager over plejehjem, med ønske om at flytte til andet plejecenter. Begge borgere tilbudt andet plejecenter.

·         2 klager over manglende aflastning i eget hjem. Borgeren tilbudt ophold på daghjem som alternativ.

·         2 klager over sagsbehandlingen af ansøgning om hjælpemidler. Borgerne tilbudt fornyet behandling af ansøgning.

·         3 klager over hjemmeplejens indsats. Løst i dialog mellem borger og hjemmeplejeleder.

·         5 klager over manglende rengøring i juli måned. Serviceniveauet er fastsat  i. kommunens kvalitetsstandard.

·         1 klage over afslag på omsorgstandpleje. Afslag er fastholdt.

·         1 klage over afslag på aflastningsophold på Pilebo. Afslag fastholdes da borger kan klare sig i eget hjem.

·         1 klage over ophør af afløsning i eget hjem og tilbud om aflastning på daghjem. Sagen under fornyet behandling.

 

Som led i arbejdet med at kvalificere plejen og afdække borgere og pårørendes forventninger til kommunen sker en løbende dialog i det daglige møde mellem borgere, pårørende og kommunen. Endvidere afholder hjemmeplejen dialogmøde med brugerne årligt, senest i Humlebæk i juni måned. Plejecentrene afholder beboermøder og brugerpårørenderåds møder.

I perioden har der været 6 klager, der har været afgjort af Ankestyrelsen, 3 sager vedrørende ansøgning om ældrebolig, 1 sag om ansøgning til plejebolig og 2 ansøgninger om praktisk hjælp i hjemmet. Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i alle 6 sager.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget roser det lave klageniveau og ser det som udtryk for generel tilfredshed med de ansattes arbejde.


Udvalget ønsker at fastholde fokus på en tæt dialog mellem kommune/personale og brugere/pårørende og ser i den forbindelse dialogmøderne med bruger/pårørende som et godt redskab.