Nr.78 - Godkendelse af boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021

Sagsnr.: 17/20044

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Nivå Nu 2018-2021

 

Der skal endvidere tages stilling til en udgiftsneutral omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej. Herved bliver kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseret.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i december 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Nivå Nu boligsocial helhedsplan for perioden 2018 – 2021. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Nivåhøj I-III og Nivårød III-IV i Nivå fortsat har behov for en boligsocial indsats.

 

Helhedsplanens parter er Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab/KAB og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra Landbyggefondens regulativ for boligsociale helhedsplaner. Regulativet har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan og til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

 

Læsevejledning

Der er vedhæftet 10 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 2). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

 

Synkronisering af helhedsplanerne

I dag løber Fredensborg Kommunes to boligsociale helhedsplaner et år forskudt af hinanden. Landsbyggefonden ønsker, at de to helhedsplaner synkroniseres. Administrationen anbefaler sammen med de involverede boligorganisationer også en synkronisering, for at tilgodese ny organisering med fælles bestyrelse. En synkronisering af helhedsplanerne vil ligeledes betyde, at såvel den administrative som politiske behandling af en evt. forlængelse af helhedsplanerne gøres lettere. Konkret betyder det, at Kokkedal på Vej forlænges med ½ år, fra 4 til 4,5 år og Nivå Nu derfor blot løber 3,5 år.

Økonomisk er det udgiftsneutralt, hvor en en øget kommunal medfinansiering til Kokkedal på Vej (cirka 550.000 kr.), modsvares af en reduceret kommunal medfinansiering til Nivå Nu (cirka 550.000 kr. – svarende til ½ års kommunal medfinansiering i 2021)

 

Elementer i helhedsplanen for Nivå Nu

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefondens koncept for boligsociale helhedsplaner.

 

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1) forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Nivå. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokale mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

 

 2. Budget

Der er udarbejdet et budget (bilag 2) over den samlede indsats’ forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

 

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

 

Budget for Nivå NU 2018-2021   - i 1.000 kr.

Samlede udgifter

16.250

LBF

11.375

Boligorganisationer

1.625

Fredensborg Kommune

3.250

 

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2018-2021 – i  t. kr.

Samlet medfinansiering                  

3.250

Lokaler, husleje Nivåhøj 55A

875

 

 

Medarbejdertimer i alt

2.375

Mødedeltagelse

82

Medarbejderressourcer, Tryghed og trivsel

35

Medarbejderressourcer, Kriminalpræventiv indsats

252

Medarbejderressourcer, Uddannelse og beskæftigelse

1.838

Medarbejderressourcer, Forebyggelse og forældreansvar

168

 

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler (bilag 3-6), der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder ’Tryghed og trivsel’, ’Kriminalpræventiv indsats’, ’Uddannelse og job’ og ’Forebyggelse og forældreansvar’.

 

Aktiviteter ’Tryghed og trivsel’

-     Beboerrådgivning

-     Naboskabsaktiviteter

-     Læringsaktiviteter

-     Udvikling i lokalområdet

 

Aktiviteter ’Kriminalpræventiv indsats’

-     Fritidsaktiviteter og brobygning

-     Kitchenstars

 

Aktiviteter ’Uddannelse og job’

-     Læring i nye rammer

-     Fritidsjobindsats

-     Særlig uddannelsesindsats for unge

 

Aktiviteter ’Forebyggelse og forældreansvar’

-     Sundhedscafé

-     Brobyg mellem institution og forældre

-     Forældrekursus

-     Individuel familievejledning

 

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernedrift.

 

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og job samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering (bilag 7).

 

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan (bilag 8) som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

 

6. Kommissorium for bestyrelse
For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen (bilag 9-10). Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

 

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

 

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune

Teamleder Familie og Handicap

Centerchef Job og Uddannelse

Centerchef Læring, Fritid og Sundhed

Direktør deltager efter behov

Boligforeningen 3B

Chef for boligsociale indsatser

Direktør deltager efter behov

Boligkontoret Danmark

Forretningsfører

Boligforeningen VIBO

Boligsocial chef

Direktør deltager efter behov

KAB

Kundechef

 

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

 

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.”

                                                    

2017

 

September/oktober

Godkendelse i boligorganisationer

 

14. september

Godkendelse i Udvalget for Byrum og

Boligsocial indsats

 

2. oktober

Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

 

2. oktober

Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og

Erhvervsudvalget

 

4. oktober

Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget

 

23. oktober

Godkendelse i ØK

 

30. oktober

Godkendelse i Byråd

 

31. oktober

Indsendelse til Landsbyggefonden mhp.

endelig godkendelse

 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernedrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

 

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

 

Slutteligt anbefaler administrationen, at kommunens to boligsociale helhedsplaner synkroniseres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Nivå Nu 2018-2021.
  2. At Byrådet godkender omdisponering af kommunal medfinansiering fra Nivå Nu til Kokkedal på Vej, med henblik på synkronisering af helhedsplanerne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 14-09-2017

Udvalget anbefaler at Byrådet godkender administrationens indstillinger. Udvalget opfordrer samtidig fagudvalgene til at drøfte de punkter i planen, der er relevante for de enkelte fagudvalg.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.


Fritids– og Idrætsudvalget er enige om at fokusere på aktiviteter i forhold til børn i 2.-6. klasse for at understøtte, at der sker en positiv udvikling i antallet af børn og unge, der er aktive i foreningslivet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Udvalget anbefaler administrationens indstilling 1 og 2.


Udvalget konstaterer at der i den aktuelle proces kan fremsættes supplerende bemærkninger.