13-11-2017 kl. 17:30
Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Afbud

Ingen

Nr.86 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Ingen mødt til træffetid.

Nr.87 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Dagsorden godkendt.

Nr.88 - Udvalgets besøg på Øresundshjemmet

Sagsnr.: 17/24740

 

Beslutningstema

Program for udvalgets besøg på Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget afholder en del af udvalgets møder på institutionerne under udvalgets ressort.

Den 13. november afholdes mødet på pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk.

Program:


17:30

Orientering om Øresundshjemmets virksomhed og aktuelle udvikling ved centerleder Rikke Kirkeby


Kort rundvisning på Øresundshjemmet18:00 Ordinært udvalgsmøde starter

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalget takkede for en god orientering og rundvisning.

Nr.89 - Forebyggelsesrådet - Beretning 2017 og Status 2014-2017

Sagsnr.: 17/1183

 

Beslutningstema

Orientering om Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens beretning for 2017 samt status for arbejdet 2014-2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har udarbejdet en status over Forebyggelsesrådets arbejde i perioden 2014-2017 samt Beretning for 2017.


På mødet vil Forebyggelsesrådets formand fremlægge rådets resultater og give Rådets anbefalinger til det videre arbejde og den fremadrettede organisering af Forebyggelsesrådet. Byrådet har med budgettet for 2018-2021 besluttet at videreføre Forebyggelsesrådet for de kommende fire år. Drøftelserne i Social og Seniorudvalget med afsæt i Forebyggelsesrådets resultater de første 4 år vil danne grundlag for et eventuelt justeret kommissorium og sammensætning til godkendelse på det nye Social- og Seniorudvalg primo 2018. Her vil det nye Seniorråd og nye Handicapråd også have konstitueret sig.


I ”Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen 2014-2017 – Status oktober 2017” ses en oversigt over hvilke områder Forebyggelsesrådet har arbejdet med i perioden samt hvordan, der er arbejdet med det enkelte område, og hvilken plan der er for det fremadrettede arbejde inden for det enkelte område.


Status dokumentet omhandler følgende områder:

 • Årsberetninger mv.
 • Fysisk aktivitet
 • 5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen
 • Forebyggelse og mental sundhed, mad og ernæring
 • Kronisk sygdom og forebyggende indsats
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Ældre og medicinforbrug
 • Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

Status 2014-2017 er vedlagt som bilag.


Beretning 2017 omhandler:

 • Gigthandlingsplan og GLA:D projekt
 • Mad og Ernæring
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Kronisk sygdom og forebyggende indsats
 • Ældre og medicinbrug
 • Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

Beretning 2017 er vedhæftet som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
 2. At administrationen med afsæt i drøftelserne udarbejder udkast til eventuelt justeret kommissorium og rådssammensætning til godkendelse i det nye Social og Seniorudvalg primo 2018.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalget udtrykte stor ros til Forebyggelsesrådets arbejde. Udvalget tog årsrapporten til efterretning.

Nr.90 - Status på nyt plejecenter i Humlebæk

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Orientering om status på plejecenterbyggeriet i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab blev på Byrådets møde den 30. januar 2017 valgt til at stå for opførelse af et nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk. Dette sker i samarbejde med Cowi, Årstiderne Arkitekter, ARCHI-MED og Domea. Sidstnævnte skal ligeledes stå for den efterfølgende drift af centret.

 

Der blev afholdt brugerworkshop 28. april 2017, hvor brugerne blev præsenteret for skitseforslaget og kom med input til dette. Byggeprojektet blev derefter præsenteret ved et officielt arrangement på Humlebæk bibliotek den 29. maj 2017.

 

Dispositionsforslaget foreligger nu og vil blive præsenteret på udvalgsmødet.

 

De væsentligste ændringer fra det oprindelige forslag er tilføjelsen af en lægeklinik jf. budgetforlig 2018 samt en kælder til teknik og omklædningsfaciliteter.

 

Budgettet holder sig fortsat inden for den vedtagne økonomiske ramme og

Byrådet godkendte skema A ansøgningen samt salg af arealet til Humlebæk Boligselskab den 25. september 2017

 

Næste fase i byggeriets proces bliver udarbejdelsen af et projektforslag, hvor bl.a. de mere detaljerede konstruktions-, materiale- og installationsvalg skal på plads. Dette forventes godkendt primo januar 2018.

 

Forbindelsesvejen er blevet lidt forsinket og forventes færdiggjort foråret 2018. Det påvirker dog ikke tidsplanen for plejecenterbyggeriet idet byggestart først forventes fra efteråret 2018.

 

I budgetforliget for 2018-2021 er endvidere afsat midler til en bussluse, således at der kan sikres god offentlig transport til og fra centret.

 

Tidsplan for den videre proces er følgende:

 

Tidsplan

Aktivitet

November 2017 – April 2018

Projektering

Maj – August 2018

Entrepriseudbud

August – September 2018

Skema B

Oktober 2018 – December 2019

Byggeperiode

Januar 2020

Aflevering

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.91 - Ny prognose for plejeboligbehovet og orientering om aktuel venteliste til plejebolig og ældrebolig

Sagsnr.: 17/12009

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af ny prognose for plejeboligbehovet samt orientering om aktuelle ventelister til plejebolig og ældrebolig pr. 1.10.2017

Sagsfremstilling og økonomi


Prognose for plejeboligbehov


Administrationen har med afsæt i en prognosemodel udarbejdet til kommunerne af KL udarbejdet en ny prognose for udviklingen i behovet for plejeboliger de kommende år. Plejeboligprognosen er grundigt beskrevet i bilag.


Prognosen tager afsæt i de aktuelle ventelister, den seneste befolkningsprognose for kommunen samt en antagelse om, at den sunde aldring, der har fundet sted i perioden fra 2010-2015 fortsætter med uforandret hastighed i kommende år. Den sunde aldring betyder, at behovet for plejebolig ved en given alder er faldende over tid.


Med udgangspunkt i kommunens nuværende plejeboliger og færdiggørelsen af det nye plejecenter i Humlebæk primo 2020 peger prognosen på, at plejeboliggarantien – bortset fra nogle få måneder i 2. halvår 2019 - vil kunne overholdes i perioden frem til og med 2027, hvor der vil være behov for endnu et plejecenter.


Det forventes at der i 2020 og 2021 vil være behov for at sælge plejeboligpladser i de nye plejecenter til andre kommuner, idet der forventes op til 20 ledige plejeboliger, hvis prognosen holder. Det er normalt ved nybyggeri, at der i en opstartsperiode kan være behov for at sælge pladser til andre kommuner. Ved opstarten af Louiselund i Hørsholm Kommune, købte vi midlertidigt pladser der. Eventuelt tomme boliger vil være en økonomisk udfordring for kommunen.


Der er allerede i kommunens langsigtede investeringsprogram taget højde for behovet for endnu et nyt plejecenter i kommunen i 2027. I perioden 2023-2027 opspares 15 mio. kr. årligt svarende til i alt 75 mio. kr. til finansiering heraf.Aktuelle ventelister

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger

Aktuelt er der 14 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf er de seks borgere fra andre kommuner. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 10 borger på en plejehjemsplads og der er således tale om en stigning på 4 borgere.


Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.


Ældreboliger

Aktuelt er der 14 borgere på venteliste til en ældrebolig. Af disse borgere er 8 fra Fredensborg Kommune og 6 fra anden kommune. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede der 15 borgere på en ældrebolig.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.92 - Fredensborg og Humlebæks Fælleslegat 2017

Sagsnr.: 17/18351

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal, i henhold til fundatsen for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang, godkende indstillingen til uddeling af legatportioner á 1.500 kr. i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Der er i år midler til uddeling af 3 legatportioner á 1.500 kr.

Udbetalingen vil finde sted primo december 2017.

Legatportionerne fordeles ud fra følgende kriterier:

 

 • Tildeles familier der er økonomisk trængte, med hjemmeboende børn under 18 år
 • Ligelig fordeling mellem de to bysamfund (Humlebæk og Fredensborg)
 • Ikke tilsigtet afskrivning af gæld

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fundats for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

 

Ansøgerne får efterfølgende skriftlig besked, om deres ansøgning er imødekommet eller ej.

Indstilling

At de 3 ansøgere hver tildeles en legatportion på 1.500 kr.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Indstillingen godkendt.

Bilag

Nr.93 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsfremstilling og økonomi
December

 • Kvalitetsstandarder 2018
 • Økonomisk status Handicap
 • Økonomisk status Ældreområde
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

 

 

Januar

 

 • Status på indsatsen fra Træning og Rehabilitering
 • Introduktion til udvalgets fagområder
 • Godkendelse af kommissorium for Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Orienteringen taget til efterretning.


Udvalget ønsker sag vedrørende lægedækningen i kommunen på et af de kommende møder.

Nr.94 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalgsformanden orienterede om:

 • Status for afvikling af Seniorrådsvalget

Administrationen orienterede om:

 • Aktuel sag vedr. omsorgstandpleje
 • Hjemmeplejens anvendelse af klik-låse