Nr.18 - Besøg i Fredericia og Vejle kommuner maj 2017

Sagsnr.: 17/4838

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

For at opnå et bredere perspektiv for mulighederne på handicapområdet og som inspiration, skal Social- og Seniorudvalget drøfte og præcisere indhold for besøg til Fredericia og Vejle Kommuner i maj måned.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udfordringerne omkring stigende udgifter på handicapområdet og diverse indsatser på området, som ikke har givet den forventede effekt på målopfyldelse, ønsker Social- og Seniorudvalget et bredere perspektiv på mulighederne. Besøgene vil både have fokus på den administrative praksis og den politiske styring.


Formålet med besøgene er ud over at blive inspireret at få viden om konkrete initiativer samt få indblik i de processer, de enkelte kommuner har gennemlevet for at føre indsatserne ud i livet.


Besøg i Fredericia Kommune:

Fredericia Kommune har som en lang række af landets øvrige kommuner været udfordret på at overholde budgettet. Fredericia Kommune har siden 2014 arbejdet målrettet med at forandre området med et stærkt fokus på økonomien. Med indsatserne er lykkedes at få afdelingens økonomi vendt. Der er styr på økonomien, og nu mulighed for en gennemgribende udvikling af organisationen, som medfører en helt ny måde at møde borgeren på. 


Besøget i Fredericia Kommune søges tilrettelagt således, at der vil blive mulighed for at få dels en administrativ gennemgang af Fredericias Kommunes indsats med fokus på både proces og konkrete initiativer, dels en drøftelse med en af Fredericia Kommunes byrådsmedlemmer om det politiske ejerskab til processen og hvad det kræver af politisk styrring at komme igennem en sådan omvæltning. Ved besøget vil det være muligt at få indblik i, hvordan der er arbejdet med fagligheden på området, hvordan arbejdsdelingen er mellem fagudvalg og administration og høre, hvordan der er arbejdet med borgerens retssikkerhed.


Besøg i Vejle Kommune:

I KL’s seneste opgørelse ses det, at Vejle Kommune har landets 8. laveste udgifter på handicapområdet målt pr. indbygger samtidig med at det er den kommune, der har oplevet størst fald i udgifterne fra 2015-2016.


Besøget i Vejle Kommune søges ligeledes tilrettelagt således, at der vil blive mulighed for at få både et politisk og administrativt indblik i området. Besøget vil have fokus på de overordnede styringsprincipper, konkrete metoder, ledelsespraksis, kompetenceudvikling samt arbejdet med kvalitetsstandarder og oplevet borgertilfreds.


Også i Vejle planlægges efter en drøftelse med en af Vejles Kommunes byrådsmedlemmer om det politiske ejerskab til området og hvad det kræver af politisk rammesætning og styring for at komme igennem med den politik, Vejle Kommune har på området.


Deltagelse af øvrige kommuner i Nordsjælland:

De øvrige 7 Nordsjællandske kommuner er orienteret om besøgene til Fredericia og Vejle Kommune med en invitation til Socialudvalgene om at deltage.


Økonomi:

Besøgene er planlagt til den 9. maj 2017 i forbindelse med KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10. og 11. maj i Ålborg, hvorfor der udover forplejning forventes minimale udgifter hermed.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget drøftet og præciserer indhold af besøgene til Fredericia og Vejle Kommuner planlagt til den 9. maj 2017.
  2. At udvalgsmedlemmerne tilkendegiver deres deltagelse i besøgene.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Udvalget tilslutter sig det foreslåede program.