Nr.16 - Fredensborg By som blindevenlig by

Sagsnr.: 17/1819

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til samarbejde med Blindecenter Bredegaard og Living IT-Lab om etablering af Blinfo systemet i Fredensborg by.

Sagsfremstilling og økonomi

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp (A) og regionsmedlem Thomas Bak (V) henvendte sig i november 2016 til kommunen med henblik på, at få kommunens støtte til udbredelse af et nyt kommunikationssystem til blinde i Fredensborg by.

 

På baggrund af henvendelsen besøgte handicaprådets formand og administrationen den. 9. december Blindecenter Bredegaard til en præsentation af Blinfo systemet, som Bredegaard, som det første bosted i verden, har etableret.

Kort fortalt er Blinfo et kommunikationsredskab, hvor man ved at ophænge små sendere (beacons) kan sende en række informationer til en app på telefonen. Blinfo blev officielt taget i brug i maj 2016 og er allerede nu ved at brede sig til andre bosteder og institutioner, bl.a. Malmø Stads Bibliotek, hvor man vil anvende de ”talende skilte” som en udvidet service til synshandicappede.

 

Blindecenter Bredegaards beboere færdes alle i Fredensborg by og bruger dets tilbud, ligesom de også foretager en del indkøb i Fredensborgs butikker. På den baggrund har Bredegaard fået en stor viden om synshandicappedes behov, i forhold til information og mobility. I 2016 har mobility instruktører fra Bredegaard samarbejdet med Fredensborg Kommunes Tilgængelighedskoordinator og udvekslet erfaringer om dilemmaer omkring tilgængelighed i by.

 

I mange situationer må Blindecenter Bredegaards medarbejdere guide beboerne på ture, fordi beboerne ikke selv kan orientere sig geografisk. Ved at opsætte beacons i Fredensborg by, vil beboerne på Blindecenter Bredegaard i langt højere grad kunne færdes selvstændigt i byen uden ledsagelse. Det samme gør sig gældende for de synshandicappede borgere, som dagligt møder på arbejde på Bredegaard og som har brug for at blive orienteret om f.eks. ændringer i afgangstider, eller akut vejarbejde.

 

Det er tanken i projektet, at inddrage handelsforeningen, som vil kunne give informationer fra butikkerne, som synshandicappede borgere ellers er afskåret fra.  Ifølge Bredegaard har Fredericia By planer om, at inddække byen med et beacon system, men har indtil videre ikke kunnet finde finansiering, eller et system der kan tilfredsstille deres behov. Bredegaards vurdering er endvidere, at ingen andre byer i verden endnu etableret et beacon informationssystem. Fredensborg har derfor mulighed for, at blive den første, eller blandt de første, og dermed også muligheden for, at bruge etableringen af et Blinfo system aktivt i markedsføring af by/kommune.

 

Projektet:

I et samarbejde med Fredensborg kommune, Blindecenter Bredegaard og Living IT-Lab, etableres der i Fredensborg by, et offentligt informationssystem i byrummet til blinde, svagt synede og andre målgrupper med læsevanskeligheder.

 

Informationsnetværket opbygges omkring Blinfo systemet.  Projektet omfatter informationer om følgende områder i byen.

  • Transport: Orientering om afgangstider, ruteændringer ved tog- og busdestinationer.
  • Information om ruter til kulturelle seværdigheder.
  • Kultur: Ved de kulturelle steder kan der gives information, om det aktuelle steds seværdigheder og deres placering.
  • Slotsparken vil kunne inddrages og ruter og informationer vil kunne guide brugeren af Blinfo.
  • Handel. Butikker vil kunne give information om tilbud ,når brugeren passerer deres Blinfo beacon.
  • Sikkerhed. Ved opgravninger i byen, eller anden spærring af gå ruter, kan der gives information så uheld forebygges.
  • Turisme: Informationer vil kunne gives til turister på APP der kan downloades inden besøg i Fredensborg by.
  • Sundhed og social: Ud for de enkelte tilbud kan gives information om bl.a. åbningstider og henvisninger.

Et væsentligt element i implementeringen af informationssystemet vil være brugerinddragelse, hvor brugernes oplysninger om informationsbehov vil påvirke hvor beacons for nuværende skal prioriteres.

 

Såfremt projektet fremmes, vil der blive etableret en projektgruppe med repræsentanter fra Fredensborg kommune, Handicaprådet, superbrugere fra Bredegaard samt Living IT-Lab. Projektgruppens opgave vil være, at afdække behovene for informationer og de arenaer i byen der skal inddrages samt etablere og implementere Blinfo systemet.

 

Efter etablering af Blinfo systemet vil der være behov for drift og service i form af batteriskift og udskiftning af beacons. Denne driftsfunktion vil kunne etableres i et samarbejde med Blindecenter Bredegaard, for Fredensborg borgere med et synshandicap og som er omfattet af Service Lovens § 103. Skønnet vil der kunne etableres en til to beskyttede arbejdspladser. 

 

Den anslåede pris til etablering af hele Blinfo - systemet er betinget af antallet af beacons der skal opsættes.

 

Det anbefales, at der i første omfang igangsættes et pilotprojekt med opsætning af ca. 80 beacons i foråret 2017 i den centrale Fredensborg by. Anslået pris hertil vil være 195.000 ex. moms. Efterfølgende drift anslås til 30.000 kr. årligt.

 

Med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet vil kunne tages stilling til en udbredelse af systemet til en større del af byen. Omkostningerne hertil vil alt efter ambitionsniveau være væsentlig højere end til pilotprojektet. Det er imidlertid administrationens vurdering, at der med afsæt i et fungerende Blinfo system i en mindre del af byen, vil være gode muligheder for at kunne rejse eksterne fondsmidler til projektet – ikke mindst hvis Fredensborg by er blandt de første byer i verden med et sådant system.

Bevilling

Såfremt at Social- og Seniorudvalget følger Handicaprådets anbefaling om at projektet imødekommes, skal der findes finansiering til udgiften på den anslåede pris på 195.000 ex. moms i etablering. Herefter anslået til 30.000 kr. årligt.

Ovenstående skal findes indenfor udvalgets rammer.

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

  1. At Handicaprådet drøfter sagen og kommer med en anbefaling til Social og Seniorudvalget.

Beslutning i Handicaprådet den 26-01-2017

Handicaprådet anbefaler at Social- og seniorudvalget arbejder videre med projektet, og at en del af finansieringen kan dækkes af tilskud fra tilgængelighedspuljen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Udvalget stiller sig positive over for initiativet, men har med de nuværende budgetudfordringer ikke mulighed for at prioritere forslaget økonomisk. Udvalget anbefaler, at Handicapråd og Bredegaard sammen arbejder på at realisere projektet inden for rammerne af tilgængelighedspulje og fundraising.

Udvalget anbefaler at kommunens fundraiser arbejder på sagen sammen med Handicaprådet og Bredegaard.