Nr.36 - Orientering om projekt tværsektoriel stuegang

Sagsnr.: 16/26847

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om det fælleskommunale projekt ”Tværsektoriel Stuegang”

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

De 8 kommuner i planlægningsområde Nord (Hørsholm, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov, Allerød, Frederikssund og Fredensborg), Nordsjællands Hospital og almen praksis er med dette projekt gået sammen om at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til et kommunalt midlertidigt ophold efter hospitalsindlæggelse.

Projektets formål er, at udvikle en model for tværsektoriel stuegang og kompetenceudvikling, der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads (KMD). Det skal skabe trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Målgruppen er den ældre medicinske patient over 65 år, som har komplekse sundhedsfaglige udfordringer.

 

Nordsjællands Hospital og Helsingør Kommune er projektejere.

 

Der er to centrale elementer i projektet:

  1. Det mobile stuegangsteam fra hospitalet til kommunernes midlertidige døgnpladser
  2. Kompetenceudvikling af det kommunale fagpersonale

Hvad betyder det for borgerne?

Sundhedsvæsenet er opdelt i specialer og sektorer. Men borgeres forløb går i mange tilfælde på tværs af egen læge, kommune og hospital. Der er i høj grad brug for, at sundhedsvæsenet organisatorisk, fagligt og styringsmæssigt tilpasses borgernes behov. Det kræver, at vi i fællesskab agerer som en sammenhængende enhed, når vi planlægger en indsats for borgeren. Fælles planlægning og ansvar på tværs af sektorerne skal minimere risikoen for, at borgere bliver tabt i sektorovergangene.

Den tværsektorielle stuegang er netop et forsøg på at teame op omkring borgeren, så vi udnytter tværfagligheden og sikrer vidensdeling mellem aktørerne. Det giver mulighed for at lave en fælles behandlingsplan i samarbejde med borgeren.


Den formodede effekt af projektet er, at borgere på de midlertidige døgnpladser vil opleve bedre koordination, og at de mødes af de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Det giver større tryghed i forløbet og kan være med til at forebygge genindlæggelser.

Hvor er vi nu?

Projektet er godt i gang efter ansættelse af to projektledere og etablering af det mobile stuegangsteam. Styregruppe og arbejdsgrupper er nedsat med repræsentanter fra alle 8 kommuner og Nordsjællands Hospital. Derudover er projektet er i gang med at identificere borger- eller pårørenderepræsentanter, der skal inddrages organisatorisk i projektets udformning.

 

Det mobile stuegangsteam varetages af hospitalslæge, bioanalytiker, farmaceut og sygeplejerske. Teamet samarbejder med patientens egen læge og sikrer dermed en fælles behandlingsplan for borgeren. Selve stuegangen kan typisk involvere teamet, sygeplejerske fra KMD-pladsen, borgerens egen læge og evt. pårørende.

Stuegangen udrulles og testes i perioden maj-september i de 8 kommuner. Dvs. at frem til september er en testperiode og fuld udrulning starter herefter.

Uge 18: Helsingør og Hillerød Kommune

Uge 19: Fredensborg Kommune

Uge 22: Halsnæs og Allerød Kommune

Uge 34: Frederikssund Kommune

Uge 36: Hørsholm Kommune

Teamet vil som udgangspunkt komme en fast dag om ugen i hver kommune.

 

Projektet handler også om at kompetenceudvikle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at varetage de komplekse borgeres pleje- og behandlingsbehov. Der er nedsat en arbejdsgruppe for kompetenceudvikling af personalet på KMD. Kompetenceudviklingen forventes at blive en blanding af formelle kurser, systematiske arbejdsgange med fokus på tidlig opsporing, senge-side læring og praktik. Dette skal styrke den systematiske vurdering af borgerne såvel som koordinering og et fælles sprog på tværs af sektorer.

Projektet arbejder med udgangspunkt i den såkaldte forbedringsmodel, hvilket betyder, at der gennem projektperioden vil ske tilpasninger. Små afprøvninger af nye arbejdsgange i praksis skal gøre os klogere på, hvad der virker. De procedurer og arbejdsgange projektet lægger ud med vil derfor ændre sig i takt med erfaringerne.

 

Økonomi

Nordsjællands Hospital og de 8 kommuner har fået bevilliget 12.145.000 kr. til projektet ”Tværsektoriel stuegang – fremtidens tværsektorielle forløb”. Projektmidlerne kommer fra puljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre” som er en del af regeringens aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. Herudover er der er der også en egenfinansiering fordelt mellem de 8 kommuner og Nordsjællands hospital.

·         Projektmidlerne er bl.a. afsat til: Ansættelse af læge, sygeplejerske, bioanalytiker og farmaceut i teamet. Teknologisk udstyr, leasing af bil, sygeplejerske på KMD og kompetenceudvikling.

·         Egenfinansieringen går bl.a. til: Projektledelse, sygeplejerske fra Nordsjællands Hospital, lokale tovholdere i de 8 kommuner, frikøb af medarbejdere til uddannelse og deltagelse af medarbejdere fra de 8 kommuner og hospitalet i arbejdsgrupper og styregrupper.

 

Tidsramme

Projektet løber over de næste 3 år - frem til udgangen af 2019. Der vil løbende blive udarbejdet politiske orienteringer om projektets fremdrift og resultater.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorrådet

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017

Orientering taget til efterretning.