Nr.35 - Orientering om status for værdighedspuljen

Sagsnr.: 16/256

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om status på værdighedspuljen

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg fik i 2016 tilsagn om 7.416.000 kroner til en mere værdig ældrepleje og har i 2017 fået tilsagn om 7.632.000 kroner. Fra 2020 indgår midlerne i bloktilskuddet.

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt overførelse af uforbrugte 2016 midler til 2017 på 2.209.351 kroner.

Begrundelsen for at ikke alle midler blev brugt i 2016, er dels at der kun var et halvt år til at anvende midlerne i 2016. Derudover er en del indsatser projekter, som først er startet op ultimo 2016. Andre indsatser er indkøb og indretning, som først er effektueret slut 2016.

 

Der skal indsendes redegørelse til Sundheds-og Ældreministeriet for foreløbig forbrug af overførte 2016 midler samt foreløbig forbrug af 2017 midler den 1. juni 2017.

 

Indsatserne for 2017 er alle indsatser som videreføres fra 2016. Dette skaber kontinuitet i indsatserne i den værdige ældrepleje. Eneste nye indsats er, målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder.

 

Indsatserne har samlet bidraget til en mere værdig ældrepleje. Indsatserne har samlet styrket tanken om, at alle borgere ønsker at klare sig selv i det omfang de kan og derved bevare størst mulig selvbestemmelse, samt at alle borgere er individuelle med individuelle behov. Det forudsætter høj faglighed af kommunes medarbejdere for at imødekomme dette og derfor er kompetenceløft af kommunens medarbejdere indeholdt i flere af indsatserne.

Flere projekter er iværksat for at styrke fællesskab og undgå ensomhed. Yderligere er projekter med træning som fokus iværksat for at styrke borgerens mulighed for at kunne klare sig selv mest muligt.

Indenfor flere indsatser er midler brugt til opnormering af medarbejdere.

 

Følgende indsatser bliver der arbejdet med for at understøtte en mere værdig ældrepleje.

 

Livskvalitet

Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre:

Her er igangsat et spisefællesskabs projekt i 2016 som fortsætter i 2017, hvor der bl.a. bliver leveret varm mad til Lindehuset og Humlebæk DC

Projektets formål er at motivere ældre i at deltage i fællesskab omkring måltidet og ved de sociale relationer der skabes også at bidrage til at forebygge ensomhed og social isolation.

Flere mandeaktiviteter på dagcentre:

For at inspirere og motivere flere mænd til fælles aktiviteter er der indkøbt forskelligt aktivitetsinventar (billard, dart, petanque) samt afholdt fælles busture.

Viden om demens til pårørende:

For at støtte og hjælpe til at bevare livskvaliteten trods demens, er der afholdt informationsaftner især målrettet pårørende til borgere med demens.

Der har været stort fremmøde ved alle arrangementer. Denne indsats fortsætter i 2017, hvor der er planlagt information arrangementer og foredrag.

Den rette træning til borgere med gigt:

Midler bruges til projekt GLA:D for borger med gigt i hofte og knæ. Formålet er at tilbyde træning, således at borgeren kan leve et godt og aktivt liv trods sygdom. Projektet er startet i 2016 og indsatsen fortsætter i 2017.

Borgere er individuelle og har brug for individuelle indsatser:

Der er i 2016 arbejdet på kvalitetsudvikling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Der er ændret i organiseringen, således at der er ekstra ressourcer tæt på plejen, som arbejder med dette. Akutsygepleje og virtuel hjemmepleje er indsatser, der er arbejdet med i 2016 og der arbejdes videre med i 2017.

Mulighed for at leve som hidtil – også som ryger på, plejecenter:

Midler er brugt til indkøb af luftrensere til plejecentrene.

Oplevelsesgange på plejecentre:

Sikre fysisk rammer for beboere med demens på plejecentre:

For at beboerne på kommunes plejecentre har bedste muligheder for at leve i inspirerende og trygge omgivelser, er der arbejdet med design og indretning af plejecentrene. Dette giver stimulerende inde arealer samt indretning der sikre især demente.

Oplevelser for beboerne på plejecentrene:

Midler herfra er benyttet til forskellige arrangementer på plejecentrene. Der er bl.a. afholdt sang/musik arrangementer.

Hjertestartere:

Der er indkøbt og installeret hjertestartere på kommunes plejecentre.

Når 1 er nok:

Projekt Når 1 er nok, har vist positive resultater ved at med rette hjælpemidler at kunne forflytte sikkert 1 person. Midlerne er brugt til indkøb af rette hjælpemidler samt kompetenceudvikling af medarbejdere.

Hurtig adgang til kompetent sygepleje for vores ældre borgere:

Der er købt web-baseret opslagsværk PPS for sygeplejersker, hvilket understøtter en ensartet og høj faglig sygepleje. Yderligere er der tilført ekstra sygeplejeressourcer. Indsats fortsætter i 2017.

 

Selvbestemmelse

Sikker færden giver aktive muligheder:

Med ønske om at forebygge fald, er der tilført ekstra ressourcer til den faldforebyggende funktion som varetager udredning hos borgere, der er faldtruet. Denne indsats fortætter i 2017.

Forbedret træningsmuligheder på Pilebo og plejecentrene hele døgnet:

Der er indkøbt særlige træningsredskaber, for at give øget mulighed for træning gennem hele døgnet på Pilebo samt kommunens plejecentre.

Plads til flere borgere, der har behov for døgnrehabilitering:

Midler er brugt til optimering af 4 ekstra pladser på Pilebo pr. 01-05-16. Denne indsats forsætter i 2017.

 

Kvalitet, tværfaglighed og i sammenhæng med plejen

Kom godt hjem fra hospitalet:

Med ønske om øget koordinering af borgerforløb ved udskrivelser fra hospital samt optimering af flowet på Pilebo, er der ansat en koordinerende forløbsvisitator. Indsats fortsætter i 2017.

Bleer der passer, og kun når der er behov:

Der er tilført ekstra sygeplejeressourcer til inkontinenssygepleje, som  forestår udredning og vurdering af inkontinens hjælpemidler. Yderligere er der indkøbt særlig elektronisk ble. Indsatsen fortsætter i 2017.

Øget valgfrihed på mad for plejehjemsbeboere:

Plejecentrene har brugt midlerne til øget menuvalg i weekend. Indsatsen fortsætter i 2017.

 

Mad og ernæring

Kvalitetsudvikling af mad til småtspisende:

For at opspore utilsigtet vægttab og kunne sikre den rette mad for borgerne, er midler brugt til ansættelse af klinisk diætist. Der er yderligere afholdt workshops for kompetenceløft af medarbejdere.

Forebyggelse af utilsigtet vægttab hos beboerne på plejecentrene:

Der er indkøbt kørestolsvægte til alle plejecentre samt suppleret med særlig vægt som kan fortage yderligere målinger.

 

En værdig død

Målrettet støtte til borger ved livets afslutning:

Pleje og behandling af den døende skal understøtte, at borgere får en værdig, tryg og sammenhængende pleje med høj faglighed.

For at opnå dette er der iværksat undervisningsdag af alle SSA og SSH, samt teameftermiddag for alle sygeplejersker.

 

 

Indsatserne har udspring i kommunens Ældre- og Værdighedspolitik. Kommunen er forpligtet til at revidere politikken i det første år af en ny valgperiode. Det nye Byråd vil derfor tage stilling til dette i 2018.

Kompetence

Social- og seniorudvalg

Indstilling

Orientering tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017

Orientering taget til efterretning. Udvalget udtrykte anerkendelse af arbejdet med indsatserne, herunder den tilgang der er til en værdig afslutning.