Nr.46 - Restfordeling af § 18 midler

Sagsnr.: 17/2854

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2017 er der afsat 1.114.000 kr. i puljen til frivilligt socialt arbejde. Heraf prioriteres 0,04 mio. kr. til den fælleskommunale § 18 pulje.


I forbindelse med hoveduddelingen 1. oktober 2016 blev der bevilliget 1.051.341 kr. i alt fordelt på i alt 35 foreninger.


Efter udbetaling var der således et restbeløb på cirka 22.000 kr. tilbage i puljen til anden uddelingsrunde. Restbeløbet er imidlertid akkumuleret til 225.515 kr. Restbeløbet består af uforbrugte midler, som foreningerne har betalt tilbage samt overførte puljemidler fra 2016.


Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2017 er der indkommet fire ansøgninger. Ansøgningerne beløber sig til i alt 91.815 kr.  Beløbet er inkl. 10.000 kr. til Seniorkredsen Mergeltoften, som ved en fejl fik udbetalt 16.000 kr. ved hoveduddelingen, og ikke de 26.000 kr., som var blevet bevilget.


Ydermere er der medregnet 10.000 kr. til markedsføring af Frivilligcharteret i overensstemmelse med udvalgets beslutning på mødet den 16. januar 2017, sag nr. 16/17667. Forudsætningen for at afsætte midler til markedsføring af Frivilligcharteret var, at der ville være overskydende midler tilbage i puljen, hvilket der har vist sig at være.

 

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.


 Tabel 1:Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2017


Samlet budget for § 18 pulje i 2017

1.114.000 kr.

Bevilling ved hoveduddeling - disponeret

1.059.822 kr.

Den fælleskommunale § 18 pulje - disponeret

    40.000 kr.

Restbeløb til bevilling i 2. uddelingsrunde. Beløbet er inkl.10.000 kr. til Seniorkredsen Mergeltoften, som ved en fejl fik udbetalt 16.000 kr. ved hoveduddelingen, og ikke de 26.000 kr., som var blevet bevilget.

  225.515. kr.


Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.


Administrationen indstiller, at to af ansøgningerne modtager støtte til en del af de ansøgte aktiviteter, mens to af ansøgningerne indstilles til afslag.


Der har været holdt tildelingsmøde i det tværkommunale udvalg vedr. § 18 midler den 23. maj 2017. Samtlige midler i puljen blev uddelt i  enstemmighed.


De foreninger, der bevilliges § 18 midler, vil få tilskuddet udbetalt i juli 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Elektroniske bilag

1)    Restfordeling af § 18 midler 2017

Indstilling

  1. At administrationens indstillinger følges.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Den administrative indstilling vedtaget.