Nr.41 - Fremlæggelse af opsamling på sparring af handicaprådgiverne

Sagsnr.: 16/29643

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering ved BDO om opsamling på sparringsforløb for handicapprådgiverne

Sagsfremstilling og økonomi

Med det formål at styrke sagsbehandlingen på området for børn og voksne med handicap i Center for Ældre og Handicap, har der i samarbejde med BDO været tilrettelagt et kompetenceudviklingsforløb fra ultimo 2016 til primo 2017.

 

Forløbet har været tilrettelagt som en individuel sparring med rådgiverne i 70 sager, som blev udvalgt ud fra kritierier om kompleksitet og udgiftsniveau.

 

Mens det primære formål med forløbet har været at give medarbejderne på området nogle nye værktøjer i sagsbehandlingen har gennemgangen af 70 sager også givet værdifuld indsigt i, hvor der ledelsesmæssigt skal fokuseres i det fortsatte arbejde med at løfte sagsbehandlingen generelt, herunder i forhold til borgernes retssikkerhed og udgiftspresset på området. BDO peger efter forløbet på en række områder, hvor der bør sættes ind. Anbefalingerne fra BDO ligger i god forlængelse af det fokus der har været i centret det seneste år og de foreslåede konkrete initiativer er indarbejdet i den masterplan, der senest blev gennemgået på udvalgets møde i maj.

 

Konsulent fra BDO Helene Tørsleff vil på mødet gennemgå resultater og anbefalinger fra forløbet. Rapporten fra BDO er vedlagt som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Udvalget

  • tager orienteringen om resultaterne af BDO-sagssparringen til efterretning.
  • noterer sig, at der er vedtaget elementer i masterplanen, der skal sikre kompetenceudvikling og øget systematik i sagsbehandlingen med henblik på at styrke borgernes retsstilling og en indfrielse af de budgetmæssige målsætninger på området.
  • lægger vægt på, at der sikres en implementering af initiativerne til løft af sagsbehandlingen.