16-01-2017 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.1 - Træffetid

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Ingen mødt

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Dagsorden godkendt

Nr.3 - Lokalt frivilligcharter for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/17667

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der er udarbejdet et forslag til et lokalt frivilligcharter for Fredensborg Kommune.


Udvalget skal godkende frivilligcharteret. 

Sagsfremstilling og økonomi

I 2013 blev det nationale ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige” lanceret. Charteret er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en lang række forskellige aktører; ministerier, fagforeninger, frivillige organisationer og råd samt kommuner KL og Danske Regioner.


På udvalgsmødet den 17. marts 2014 besluttede Social- og Seniorudvalget at arbejde videre med et lokalt frivilligcharter for Fredensborg Kommune. Udvalget er løbende orienteret om status på dette arbejde.


Formål og afgrænsning

Det lokale frivilligcharter for Fredensborg Kommune beskriver de grundlæggende værdier og spilleregler for et ligeværdigt samarbejde. Formålet er helt enkelt, at gøre det lettere at blive og være frivillig i Fredensborg Kommune.


Det er visionen, at frivilligcharteret vil fungere som et dynamisk værktøj til at skabe engagerede fællesskaber mellem den frivillige verden og kommunen. Se bilag 1.


Det var oprindeligt tanken, at det lokale frivilligcharter skulle omfatte hele det frivillige område. Dette viste sig at være for stor en opgave. Der er nu udarbejdet et forslag til et lokalt frivilligcharter for Fredensborg Kommune, som afgrænser sig til det sociale og humanitære område.


Organisering og proces

Forslaget til det lokale frivilligcharter er udarbejdet af en projektgruppe bestående af tre frivillige repræsentanter og tre medarbejdere fra administrationen, der alle har erfaring i samarbejde med frivillige inden for det sociale og humanitære område.


Projektledelsen er delt mellem en repræsentant for de frivillige og en ansat. Begge har sæde i styregruppen, hvor bestyrelsesformanden for Frivilligcenter Fredensborg og en ledelsesrepræsentant fra administrationen også sidder.


I processen med udarbejdelsen af det lokale frivilligcharter har projektgruppen taget udgangspunkt i forskning og erfaringer fra andre kommuner samt inddraget frivillige i kommunen til sparring.


Lancering af frivilligcharter

Det lokale frivilligcharter vil blive lanceret i forbindelse med Frivillig Dag 2017 lørdag den 6. maj 2017.


Frivillig Dag 2017 er et arrangement til fejring af de frivillige inden for det sociale og humanitære område, som borgmester Thomas Lykke Pedersen er initiativtager til.


Markedsføring

I 2016 fik projektgruppen bevilliget 5.000 kr. af § 18-midlerne til udarbejdelse af det lokale frivilligcharter.


Støttemidlerne er anvendt i forbindelse med workshop på Frivilligcenter Fredensborg til inddragelse af frivillige fra det sociale og humanitære område samt til dækning af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af fælles logo og layout af pjece. 


Det er planen, at der skal trykkes 500 stk. af det lokale frivilligcharter til distribution i organisationens interne og eksterne enheder samt via Frivilligcenter Fredensborg. Det lokale frivilligcharter skal desuden kunne downloades fra kommunens og Frivilligcenter Fredensborgs hjemmesider.


Derudover arbejder projektgruppen med et Frivilligbevis med frivilligcharterets logo og værdier påtryk. Frivilligbeviset skal placeres, så det sidder synligt for borgere og medarbejdere rundt omkring på de kommunale interne og eksterne enheder, hvor man samarbejder med frivillige.


Projektgruppen arbejder ligeledes med tanken om et synligt tegn på frivillighed fx en badge med frivilligchartrets logo og ordet Frivillig, som den frivillige kan vælge at bære i forbindelse med den frivillige indsats.


Økonomi

I forhold til den fremadrettede markedsføring af frivilligcharteret er der ikke afsat penge indenfor budgettet.


Under forudsætning af, at der er restmidler tilbage ved restfordelingen, søger projektgruppen om, at der reserveres 10.000 kr. til markedsføring. Restmidlerne i Puljen til Frivilligt Socialt Arbejde fordeles på møde i Social- og Seniorudvalget den 6. juni 2017.


Ifølge kriterierne for tildeling af § 18-midler kan der søges om støtte til aktiviteter der: 

 • Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger og/eller kommunen.
 • Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde.
 • Trykning af foldere og større arrangementer.

Udarbejdelse af det lokale frivilligcharter og aktiviteter i forbindelse med markedsføringen opfylder ovenstående kriterier.


Intern orientering

Når Social- og Seniorudvalget har godkendt det lokale frivilligcharter, vil det blive fremlagt HovedMed til orientering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Det lokale frivilligcharter lanceres i forbindelse med Frivillig Dag 2017, som afholdes lørdag d. 6. maj 2017 kl. 09.30-13.00 på Fredensborg Rådhus.  


Arrangementet er åbent for alle frivillige i kommunen, og det annonceres i den lokale presse. Der er plads til 150 deltagere, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.


Der udsendes invitationer til alle foreninger, som har tilknytning til det frivillige sociale område, herunder de lokale kirker samt kommunale institutioner, der samarbejder med frivillige inden for det sociale og humanitære område.

Indstilling

 1. At det lokale frivilligcharter godkendes.
 2. At der reserveres 10.000 kr. af restmidlerne i Puljen til Frivilligt Socialt Arbejde til markedsføring af det lokale frivilligcharter under forudsætning af, at der er overskydende midler tilbage i puljen.   

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Indstillingerne godkendt.

Nr.4 - Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/36688

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje-og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.

 

Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.

 

Plejeboliger

Aktuelt er der 10 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 5 fra egen kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.

 

Ved sidste orienteringssag ventede 27 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 10 borgere på ventelisten. Det er et fald på 17 borgere.

 

Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.

 

Ældreboliger

Aktuelt er der 20 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 15 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i en anden kommune.

 

Ved sidste orienteringssag ventede 11 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 20 borgere på ventelisten. Det er en stigning på 9 borgere.

 

Aktuelt er vi i gang med udfasning af plejehjemspladser på plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Vi har 7 borgere ud af tidligere 10 mulige, der fortsat bor på plejecenter Louiselund, i Hørsholm.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.5 - Specialkørsel med HB busser

Sagsnr.: 15/32442

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Opfølgning på møde med forældre til børn der transporteres med HB busser

Sagsfremstilling og økonomi

På Social- og Seniorudvalgets møde i december 2016 var der foretræde af forældre til handicappede børn, der transporteres af HB busser.

 

På baggrund af dette ønskede udvalget en fornyet vurdering af HB bussers opfyldelse af kontrakten, herunder chaufførernes uddannelse og rettidighed samt indhentelse af erfaringer fra Helsingør kommune.

 

Movia er forelagt spørgsmålene og er fremkommet med  følgende redegørelse:

Der er for nærværende ingen kommuner som har bedt Movia om at opsige kontrakter med Handicapbefordringen A/S, eller andre operatører.

 

Efter en svær start på specielt Karlebo Specialbørnehave i 2015, er det vores vurdering, at Handicapbefordringen A/S nu leverer i henhold til indgåede aftaler og kontrakter.

 

Vurderingen underbygges af, at vi de seneste måneder konstaterer at der er et meget lille antal forældre- eller dagtilbudshenvendelser omkring kørslen. Henvendelser som Handicapbefordringen A/S agerer på.

Vi har registreret at henvendelserne handler om afhentningstid/manglende besked samt en enkelt fra [lederen af børnehaven] som i august har skrevet til os om bespænding.

 

Vi har indhentet rutelister og rettidighedsrapporter og kan konstatere at de planlagte ruter er i overensstemmelse med kontrakten og kommunens serviceniveau, samt at rettidigheden ligger indenfor de rammer som er angivet i kontrakten.

 

Vi gennemfører jævnligt kontrolbesøg på vognparken – herunder konstateres hvorvidt chaufføren har uddannelsesbevis for gennemført kursus i Befordring af Bevægelseshæmmede (BAB) som er en AMU uddannelse vi stiller krav om skal være gennemført for at kunne udføre kørsel for FlexRute.

 

Vi følger hele tiden udviklingen på kørslen med de forskellige operatører, og agerer på de borgerhenvendelser som kommer.

 

På baggrund af ovenstående finder administrationen at der fortsat bør følges

tæt op på levering af ydelsen, men at der fortsat ikke er grundlag for kontraktmæssige skridt.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat at følge

kørslen tæt.

Nr.6 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Februar


 • Udviklingen i visiterede timer og borgerbehov på ældreområdet
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder botilbud og dagtilbud
 • Brugerundersøgelse madtilbud til ældre

Marts    Besøg på benediktehjemmet


 • Ny Masterplan for handicapområdet
 • Indsatsen for borgere med demens
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Forsøg med skærmbesøg i hjemmeplejen


April


 • Status på de forebyggende besøg (75+ årige)
 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder STU
 • Status projekter under værdighedspuljen


Maj  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)


 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Status nyt plejecenter

Juni

 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder børneområdet
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde


August  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


September

 • Status handicap forv. 2017

Oktober

 • Status nyt plejecenter


November   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


December

 • Status handicap forv. 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.7 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Sag nr 9: ’ Byggeri af nyt plejecenter - udfordringer i byggeriet”

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Sagen udsat til ekstraordinært møde 23. januar.

Nr.8 - Orienteringspunkter

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

.