Nr.99 - Hoveduddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde 2018

Sagsnr.: 17/18314

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2018 er der afsat 1.143.000 kr. i puljen til § 18 midler. Heraf prioriteres 41.000 kr. til den fælleskommunale § 18 pulje. Der er således 1.102.000 kr. tilbage til fordeling.


Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober er der indkommet i alt 28 ansøgninger. Det er syv ansøgninger færre end i 2016. Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra  6.950 til 120.00 kr., og det samlede ansøgte beløb udgør 1.312.317 kr.


Frivilligdag 2018

På Frivilligdagen den 6. maj 2017 blev der givet udtryk for, at fejring af de frivillige i Fredensborg Kommune fremover bør være en årlig tilbagevendende begivenhed. Udgifterne til Frivilligdagen i år, som beløb sig til ca. 24.000 kr., blev dækket af overførte uforbrugte midler fra regnskab 2016.


De frivillige organisationer og Frivilligcentret anbefaler, at der også afholdes en fejring af de frivillige i 2018. Administrationen har på den baggrund valgt at indstille 25.000 kr. ud af den samlede pulje for 2018 til afholdelse af en Frivilligdag i 2018.


Tabel 1: Budget 2018Puljen til frivilligt socialt arbejde 2018


   1.143.000 kr.


Fratrukket tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje

     - 41.000 kr.


Reserveret Frivilligdag 2018

     - 25.000 kr.


Restbeløb til fordeling


   1.077.000 kr.


Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og behandlet dem i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Kriterier mv. fremgår af bilag 1.


Administrationens bemærkninger

Ansøgninger vedrørende ældre og pensionister

Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet otte ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 582.000 kr. Det er 31.000 kr. mere end halvdelen af puljen, som udgør 551.000 kr.


Administrationen har derfor reduceret de indstillede beløb vedrørende  ansøgningerne målrettet ældre forholdsmæssigt, således at det samlede indstillede beløb svarer til halvdelen af puljen.


Øvrige ansøgninger

Der er indkommet 20 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.

 

Af de 20 ansøgninger er der én forening, som har fremsendt mangelfuldt ansøgningsmateriale. På trods af rykkere fra administrationen er foreningen ikke vendt tilbage med uddybende materiale. Ansøgningen er medtaget som nr. 27 i oversigten, men på grund af de mangelfulde oplysninger er den ikke yderligere behandlet, og  derfor ikke indstillet til at modtage støtte.


Det er administrationens vurdering, at fire af øvrige ansøgninger ikke  opfylder puljens kriterier, og de pågældende ansøgninger er derfor  ikke indstillet til at modtage støtte.


De resterende 15 ansøgninger, der lever op til kriterierne  beløber sig til i alt 559.405 kr. Administrationen indstiller, at de imødekommes med et beløb, der er reduceret ca. 10 pct. i forhold til det ansøgte tilskud. Undtaget er Flygtningevenner Fredensborg, som har indgået en samarbejdsaftale med kommunen om løsning af bestemte opgaver samt Red Barnet, idet sidstnævnte søger om tilskud til en nyskabende aktivitet.


Administrationen gør opmærksom på, at reduktionen er mindre end forrige år, hvor den lå på 25 pct. Dette skyldes, at der modtaget færre ansøgninger.


Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper


 

Målgruppe

 Ansøgt beløb

 

Indstillet beløb


Ældre og pensionister

Samlet ansøgte beløb


    582.500 kr.551.000 kr.


Børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt. Samlet ansøgte beløb (1)
    629.817 kr.

  515.705 kr.


Beløb i alt[1]


 1.212.317 kr.


1.066.705 kr.


Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.


De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2017. Restpuljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2018.


[1] Samlet ansøgt beløb og samlet indstillet beløb er eksklusiv ansøgning nr. 27, og det af administrationen indstillede beløb på 25.000 kr. til afholdelse af Frivilligdag 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune

Indstilling

1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Den administrative indstilling godkendt.