Nr.98 - Økonomisk status på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutningstema

Forelæggelse af økonomisk status på Politikområde 13, med henblik på videre drøftelse af finansiering af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk status og prognose for 2017 på ældreområdet

Politikområde 13 er opdelt i det rammestyrede område med 100 pct. overførselsadgang, det rammestyrede område med 5 pct. overførselsadgang og det indsatsstyrede område. Fra og med 2018 vil politikområde 13 bestå af et rammestyret område med 100 pct. overførselsadgang og et rammestyret område med 3 pct. overførselsadgang. Det indsatsstyrede område vil således fremover ikke eksistere, og udgifterne herunder vil være underlagt en overførselsadgang på 3 pct. Herudover, vil den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) få sit eget politikområde.


Overordnet ser det forventede forbrug i 2017 på Politikområde 13 ud som i nedenstående tabel.

 

 

Forbrug pr. 31.10.2017

Korrigeret budget

Forventet forbrug pr. 31.12.2017

Mer-/mindre-forbrug

Forbrugs-%

Rammestyret 100 pct.

0,7

4,7

0,1

4,6

1.9%

Rammestyret 3 pct.

228,1

267,9

275,0

-7,1

102.6%

Indsatsstyret  (Rammestyret 3 pct. fra 2018)

107,7

168,9

167,0

1,9

98.9%

- heraf kommunal medfinansiering (PO19 fra 2018)

92

152

145

7,3

95.2%

+ er lig med mindreforbrug, - er lig med merforbrug


Rammestyret 100 pct.

Det rammestyrede område med 100 pct. overførselsadgang består hovedsageligt af projekter som er finansieret af puljemidler modtaget fra ministeriet. Heraf kan nævnes Værdighedspuljen og Klippekortsordningen for plejecentre som de største. Disse midler er således bundne og kan ikke anvendes øvrige steder. Forventningen i 2017 er, at der på område vil være et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Af de større afvigelser, vedrører 2,0 mio. kr. Værdighedspuljen, mens 1,5 mio. kr. vedrører Klippekortsordningen. Dette skyldes at flere projekter er kommet senere igang end forventet

Der vil ansøges om, at få disse midler overført til 2018 hos ministeriet.


Rammestyret 5 pct.
Dette område består af plejecentrene, Fredensborg hjemmepleje, dagcentrene, træningsenheden, forebyggelse og udvikling, visitationsenheden, social- og sundhedselever og centrale fællesudgifter. Forventningen i 2017 er, at området tilsammen vil ende med et merforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 102,6 pct.

Det er særligt Fredensborg Hjemmepleje som er udfordret, med et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. Dette skyldes dels en negativ overførsel for 2016 på 3,2 mio., højt sygefravær i særligt to hjemmeplejegrupper med deraf følgende højt vikarforbrug, samt faldende visiterede timer.

Hjemmeplejen afregnes pr. visiteret time og afregningspriserne i Fredensborg ligger ca. 10 pct. under nabokommunerne. Afregningspriserne er administrativt fastsat ud fra sidste års regnskab, justeret for en effektivisering på 2 pct. pga. højt forbrug i 2016. Det gør det vanskeligt for hjemmeplejen at overholde budgettet.


Herudover forventes der et merforbrug på flere af plejecentrene. Egelunden forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., Mergeltoften forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens Benediktehjemmet og Øresundshjemmet forventer et merforbrug på omkring 0,3 mio. kr.


Modsatrettet, forventes der blandt andet et mindreforbrug på social- og sundhedselever på ca. 1 mio. kr., et mindreforbrug på visitationsenheden på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på centrale fællesudgifter.


Totalt set forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. på det rammestyrede område med 3 pct. overførselsadgang.


Der blev samlet set overført et merforbrug på 8,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 på det rammestyrede område med 5 pct. overførselsadgang. Hvis overførslen til 2016 holdes udenfor, så ville dette område således kunne holde udgifterne indenfor budgetrammen. Det har med andre ord alene været muligt at indhente 1 mio. kr. ud af de 8,1 mio. kr. i 2017, hvilket udfordrer området. Uden nye tiltag med betydning for serviceniveauet er det heller ikke forventningen at ældreområdet kan indhente det overførte merforbrug i 2018. Merforbruget på de 7,1 mio. kr. ligger inden for rammen af overførselsreglerne.


Indsatstyret (rammestyret 3 pct. med overførslerne til 2018)

Det indsatsstyrede område består af Kommunal Medfinansiering til sygehusene (KMF), køb og salg af mellemkommunale pladser, vederlagsfri fysioterapi, plejevederlag til pårørende og statsrefusioner.

 

Forventningen ved årets udgang er, at den del af det indsatstyrede område, som forbliver på Politikområde 13, vil have et merforbrug på 5,4 mio. kr. Forbrugsprocenten svarer til 132,5 pct., hvilket er over de 3 pct. Det er hovedsageligt køb og salg af pladser der genererer et merforbrug, hvor forventningen er en vækst i køb af plejehjemspladser i andre kommuner vil give et merforbrug på 5,7 mio. kr. Udgifterne til køb af pladser overstiger budgettet med 4 mio. kr., mens kommunen får færre indtægter end budgetteret på salg af plejehjemspladser, hvilket svarer til et merforbrug på 1,7 mio. kr. Herudover forventes der et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, hvor kommunens frikommunestatus ophørte i juni måned. Modsatrettet, forventes udgifterne til Færdigbehandlede, Hospice og Specialiseret ambulant genoptræning at ligge lavere end budgetteret, svarende til et mindreforbrug på 1 mio. kr.

 

Den del af KMF, der får sit eget politikområde i 2018, er styret af en prognosemodel der bliver opdateret månedligt på baggrund af den faktiske aktivitetsafregning. Prognosemodellen viser et forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Det bemærkes her, at hvis de seneste måneders tendenser fortsætter, vil det forventede mindreforbrug vedr. KMF være endnu højere ved årets udgang, end hvad prognosemodellen viser.
Herudover bemærkes det, at Politikområde 19 også vil bestå af de dele af KMF som i dag ligger på Politikområde 14. Det drejer sig om Psykiatri stationær og Psykiatri ambulant, hvor der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

 

En del af det forventede mindreforbrug på KMF forventes at skulle tilbagebetales til staten i 2018. På nuværende tidspunkt, kendes der til en efterregulering på ca. 2 mio. kr., som skal tilbagebetales, da Genoptræning under indlæggelse er bortfaldet. Herudover, forventes der, at differencen mellem den indtægt, der er modtaget gennem bloktilskuddet (153 mio. kr. i alt i 2017) og det faktiske forbrug på KMF i 2017, skal betales tilbage til staten. Pt. er det totale forventede forbrug på KMF 151,8 mio. kr. (145,2 mio. kr. på PO13 og 6,7 mio. kr. på PO14). På nuværende tidspunkt, er forventningen således, at minimum 3,2 mio. kr. skal tilbagebetales, men omfanget er endnu usikkert.

 

Opfølgning på budgetrevisionen pr. 30.06.2017

I forhold til seneste budgetrevision er det forventede forbrug på det rammestyrede område med 5 pct. overførselsadgang faldet med 1 mio. kr., mens det indsatstyrede område der ikke vedrører KMF, er steget med 1 mio. kr., således at det forventede forbrug på det fremtidige rammestyrede område med 3 pct. overførselsadgang på Politikområde 13 er uændret ift. budgetrevisionen pr. 30.06.2017.


Forslag til håndtering af de samlede økonomiske udfordringer i 2017 på udvalgets område

På udvalgets dagsorden er to sager med økonomisk status for hhv. handicap og socialpsykiatri samt ældre og sundhed. Den samlede budgetmæssige udfordring er medtaget i sagen om økonomisk status på handicapområdet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  • At orienteringen om økonomisk status tages til efterretning.
  • At de bevillingsmæssige konsekvenser for 2017 medtages ved budgetrevisionen 30/11
  • At håndteringen af de økonomiske udfordringer i 2018 og frem afventer drøftelser i Social og Seniorudvalget i det nye år af forslag til at nedbringe udgifterne på udvalgets område.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Den administrative indstilling godkendt.


Udvalget ønsker en ny status på sygefraværet, når sagen fremlægges på ny.