Nr.97 - Økonomisk status for Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 17/5342

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved budgetrevisionen 30-11 2017 forventes PO14 – Handicap og socialpsykiatri at melde om et samlet merforbrug for hele området på i alt ca. 9 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret budget. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i det forventede forbrug pr. oktober 2017. I forventningen er forudsat at der ikke er yderligere nettotilgang til området i årets sidste to måneder. Set i lyset af udviklingen årets første 10 måneder kan denne antagelse vise sig at være optimistisk.


Ved seneste budgetrevision pr. 30.6.17 var forventningen at der kunne skabes balance i 2017 under forudsætning af, at der ikke kom yderligere sager til resten af året. Et merforbrug uden nye initiativer på 7,7 mio. kr. skulle nedbringes til 2 mio. kr. gennem initiativer fra masterplanen. De 2 mio. kr. blev dækket ind via en merbevilling. 


Forudsætningerne fra 30.6 budgetrevisionen har ikke holdt. Nye initiativer har alene nedbragt udgifterne med knap 2 mio. kr. og samtidig har området oplevet en fortsat nettotilgang af borgere, således at der nu ventes et merforbrug på handicap og socialpsykiatri for året på de nævnte 9 mio. kr.


Indeværende sag redegør i detaljer for de ændrede forventninger. Sagen er struktureret som følger:


 • Budgetudfordring i 2017 forhold til nuværende budget
 • Vækst i udgifter og aktivitet fra 2016 til 2017
 • Effekt af masterplan-initiativer i 2017 og styring af området
 • Konsekvenser for 2018
 • Samlede økonomiske udfordringer på SSU’s område og håndtering heraf

Budgetudfordring i 2017 i forhold til nuværende budget

Korrigeret budget 2017 for politikområde Handicap og Socialpsykiatri er på 334 mio. kr. Forventet regnskab er 343 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9 mio. kr.


Merforbruget i forhold til korrigeret budget vedrører:

 • Handicap Børn: 1,689 mio. kr. i forventet merforbrug i 2017.
 • Handicap Voksne: 7,213 mio. kr. i forventet merforbrug i 2017.
 • Hjælpemidler: 3,091 mio. kr. i forventet merforbrug i 2017.
 • Socialpsykiatrien Byvejen 0,237 mio. kr. i forventet merforbrug i 2017.

Dette modsvares af et forventet mindreforbrug på to områder

 • KKR-institutioner: 2,182 i forventet mindreforbrug i 2017.
 • Kommunal medfinansiering: 1,021 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2017.
 •  

Netto I alt: 9,027 mio. kr. i forventet merforbrug i 2017.


Den øgede aktivitet og ændringer i udgiftsbehovet kan opgøres på en række forskellige måder. I kommunen anvender vi normalt begrebet ”antal helårspersoner” på de enkelte paragraffer. Hvis en person får hjælp hele året efter 2 paragraffer, så vil personen indgå i opgørelsen som 2 helårspersoner.


I tabellen nedenfor er udviklingen i 2017 opgjort i tilgang og afgang af ”antal helårspersoner”. Hvis en person skifter fra f.eks. støtte efter §107 (midlertidig botilbud) til §85 (bostøtte), så vil personen tælle som både afgang og en tilgang (men med en nettoeffekt på nul). Endvidere er opgjort den økonomiske effekt af hhv. tilgang og afgang på de enkelte paragraffer samt nettoeffekten  heraf. Endelig er særskilt opgjort mer- og mindreudgifter som følge af øgede eller mindskede behov for eksisterende modtagere af hjælp inden for den samme paragraf.


Tilgang og afgang på voksenområdet i 2017

Mio. kr. (2017 priser)

Tilgang/

Dyrere

Afgang/

billigere

Netto-

Tilgang

Helårspersoner voksne (antal)

61

-40

21

  Tilgang/afgang på §’er (mio. kr.)

17,1

-11,4

5,6

  Ændring i behov/takst (mio. kr.)

6,1

-4,5

1,6

Udgifter i alt

23,2

-15,9

7,3


Af tabellen fremgår, at den samlede udgiftsvækst fra 1. januar 2017 er nettovirkningen af ganske store bruttobevægelser.


Da antallet af personer (unikke cpr.nr. der modtager ydelser på området) godt kan adskille sig fra ”antal helårspersoner”, kan det ligeledes give nyttig ledelsesinformation at se på udviklingen i antallet af cpr.nr.


I løbet af 2017 er der på børnehandicap 41 nye personer, der modtager støtte, mens der har været en afgang på 26 personer. Netto en tilvækst på 15 unikke cpr. nr. med en netto-merudgift på området på 5,9 mio. kr. i 2017. Af bruttotilgangen på 41  børn var 26 personer kendt ved budgetrevisionen 30.6, mens yderligere 16 personer er kommet til i 2. halvår.


På voksenhandicap har der målt på cpr.nr. været en nettotilgang på 25 personer og en afgang på 10 personer med en nettomerudgift på kun 0,1 mio. kr. Af bruttotilgangen på 25  voksne var 12 personer kendt ved budgetrevisionen 30.6, mens yderligere 13 personer er kommet til i 2. halvår.Samlet har en tilvæksten i nye borgere målt på cpr. nr. på netto 30 personer (børn og voksne) således bidraget med 6 mio. kr. af stigningen på området i løbet af 2017.


Udgiftsudviklingen på de enkelte områder er detaljeret gennemgået i bilag til sagen.


Primo 2017 var der 269 børn og 541 voksne hvor der ydes hjælp på handicapområdet


Vækst i udgifter og aktivitet fra 2016 til 2017

Med den seneste forventning til regnskab 2017 vil der være en samlet vækst i udgifterne til handicap og socialpsykiatri på knap 7 pct. fra 2016 til 2017 svarende til 22 mio. kr., jf. nedenfor. Ca. halvdelen af udgiftsvæksten kommer som helårseffekt af kendte merudgifter i 2016 mens den anden halvdel af udgiftsvæksten i 2017 er en følge af dels en netto tilgang af nye borgere, dels højere enhedspriser for eksisterende borgere.


Udgiftsudvikling fra 2016 til 2017

Mio. kr. (2017 priser)

R2016

F2017

Vækst

Voksenhandicap

241,6

247,7

6,0

Børnehandicap

38,6

50,3

11,6

KKR, KMF, Hjælpemidler mv.

40,5

45,0

4,5

I alt

320,8

342,9

22,2

Udgiftsvæksten fra 2016 til 2017 har især fundet sted på børneområdet, hvor der har været en stigning på 30 pct. På voksenhandicap er udgifterne steget med 2,5 pct. En enkelt ny sag på børneområdet har med en årlig udgift på ca. 2,5 mio. kr. bidraget stærkt til udgiftsvæksten. Udgiftsvæksten er opgjort netto, dvs. efter indregning af forventet refusion fra staten i de særligt dyre sager.


Effekt af masterplan-initiativer i 2017 og styring af området

I Masterplan 2017 er der arbejdet med en række indsatser, der skal nedbringe udgifterne på handicapområdet.


Ved en opgørelse over effekten af Masterplanen kan der opgøres en samlet besparelse på voksen-handicapområdet på en række indsatser. Den samlede besparelse kan opgøres til 2 mio. kr. med en helårseffekt fra 2018 på ca. 4,1 mio.kr.

 • Fokus på forhandling af takster og steder: 1,0 mio.kr., årseffekt 1,9 mio.kr.
 • Hjemtagelse af alkoholbehandling: 175.000 kr., årseffekt 0,5 mio. kr.
 • Tættere opfølgning på primært botilbudssager: 0,8 mio.kr., årseffekt 1,7 mio.kr.
 • Derudover er der sparet mindre beløb på hjemtagelse af bostøtteopgaver og gennemgang og revisitation af § 100 sager (merudgifter på voksenområdet).

På børnehandicapområdet er der alene opnået en besparelse på 0,2 mio. kr. med en helårsvirkning på ca.0,5 mio. kr.

 • Etablering af internt tilbud til skole-dagbehandling.

Som det fremgår har initiativerne i masterplanen i 2017 ikke givet det forudsatte økonomiske resultat.


Udvalget er tidligere grundigt informeret om styringen på handicapområdet, senest på udvalgets møde i september, hvor de øvrige byråd ligeledes var inviteret til en temadrøftelse om styringen på handicapområdet. For så vidt angår den økonomiske styring, så drøftes alle anbefalinger om nye ydelser i et fagligt visitationsudvalg og iværksættelse af nye tiltag skal godkendes af centerchef, der månedligt får en detaljeret oversigt over økonomien på området.


Der blev givet en status på Initiativerne i masterplanen både på udvalgets temamøde i september og grundigere på udvalgets møde i august.


Konsekvenser for 2018

Merforbruget på 9 mio. kr. i 2017 bliver endnu større i 2018, hvor de nye ydelser, der er iværksat i løbet af 2017, får helårseffekt. Uden yderligere tilgang i løbet af 2018 er der således en helårseffekt på 17 mio. kr. Hertil kommer at budgettet falder med 10 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket  bringer den samlede budgetmæssige udfordring i 2018 op på 27 mio. kr.


Det vil derfor heller ikke være realistisk at nå i mål med budgettet på området i 2018. Administrationen vil senest i foråret 2018 fremlægge forslag til ny masterplan på området og den samlede budgetudfordring for 2018 vil blive kvalificeret frem mod budgetrevisionen 30.6.18. Konsekvenserne for 2019 og frem vil blive medtaget i budgetvurderingen for 2019-2022.


På baggrund af de fortsatte økonomiske udfordringer anbefaler administrationen, at der sættes en analyse i gang af de nye CPR numre der er kommet til og de CPR numre der er gået fra i løbet af 2017. Analysen skal give en indsigt i, hvor til- og afgang kommer fra; om det er personer som kommunen kender i forvejen og eventuelt kommer fra andre dele af de kommunale ydelser, f.eks. fra jobområdet eller specialundervisningsområdet og dermed betyder et udgiftsfald andre steder. Analysen skal også give viden til en bedre prognosticering af udviklingen på området.


Samlede økonomiske udfordringer på SSU’s område

På udvalgets dagsorden er to sager med økonomisk status for hhv. handicap og socialpsykiatri samt ældre og sundhed. Den samlede budgetmæssige virkning er opsummeret i tabellen nedenfor, der også peger på den bevillingsmæssige håndtering, som medtages ved den kommende budgetrevision. Der vil være behov for at social og seniorudvalget først i det nye år drøfter mulige initiativer til at nedbringe udgifterne på udvalgets område.


Jf. tabellen nedenfor, så er den samlede likviditetsmæssige virkning af mer- og mindreforbrug på udvalgets område et kassetræk på 9,6 mio. kr. i 2017. Merforbruget på handicap og ældreområdet modvirkes delvist af et mindreforbrug i KKR institutionerne, på statslige puljer og på den aktivitetsbestemte medfinansiering (betaling til sygehusene).


Merudgifterne på området er ikke bare en likviditetsmæssig udfordring, men slår også direkte igennem på kommunens serviceudgifter –og betyder derfor at der skal findes kompenserende besparelser andre steder, hvis servicerammen skal overholdes. En overskridelse af servicerammen indebærer en risiko for sanktioner fra staten.


De bevillingsmæssige konsekvenser skal behandles ved budgetrevisionen 30/11. Administrationens indstilling til mulig håndtering fremgår af tabellens 2. halvdel.


 

Mer- og mindreudgifter på SSU"s område

1.000. kr. 2017-priser

2017

Hjælpemidler

           3.091

Handicap og Socialpsykiatri

           9.139

Ældreområdet rammestyret

           7.100

Ældreområdet indsatsstyret

           5.400

KKR institutioner

          -2.181

KMF pol 13 og 14

          -8.321

Mindreforbrug statslige puljer

          -4.600

I alt likviditetsvirkning 2017

           9.628

Overførsler inden for reglerne

2017

Hjælpemidler1

          -1.000

Handicap og socialpsykiatri2

0

Ældreområdet rammestyret3

          -7.100

Ældreområdet indsatsstyret4

0

KKR institutioner5

           2.181

Overført til efterregulering KMF6

           3.200

Mindreforbrug statslige puljer

           4.600

I alt budgetbehov som  medtages ved BR 30/11

1.Underskud på 2,1 mio. kr. overføres ikke.

2.Ingen overførsel af merforbrug i alt 9,1 mio. kr.

3.Hele merforbrug i 2017 overføres til 2018

4.Ingen overførsel af merforbrug i alt 5,4 mio. kr.

5.Fuld overførsel af mindreforbrug

6.Nuværende skøn

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalet.

Indstilling

 • At orienteringen om økonomisk status tages til efterretning.
 • At de bevillingsmæssige konsekvenser for 2017 medtages ved budgetrevisionen 30/11
 • At håndteringen af de økonomiske udfordringer i 2018 og frem afventer drøftelser i Social og Seniorudvalget i det nye år af forslag til at nedbringe udgifterne på udvalgets område.
 • At der igangsættes en analyse af til og afgang af personer i 2017.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Den administrative indstilling godkendt.