21-08-2017 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (U.P.)

Afbud

Ingen

Nr.50 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Ingen

Nr.51 - Godkendelse af dagsorden

Nr.52 - Anke statistik 1. halvår 2017

Sagsnr.: 12/4043

 

Beslutningstema

Orientering om ankestatisk 1. halvår 2017

Sagsfremstilling og økonomi


På udvalgsmøde i april blev det besluttet at følge udviklingen i ankesager tæt med ny opfølgning på augustmødet.


I perioden 1.1.17–31.7.17 blev der afgjort 29 sager fra Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap, i ankestyrelsen.


Af de 29 sager blev 17 sager stadfæstet mens 3 sager blev ændret. Det svarer til at 59 pct. af sagerne stadfæstes.


De øvrige 9 afgørelser blev hjemvist. Af de 9 sager der er hjemvist er 5 sager behandlet igen med det resultat at det ansøgte blev bevilget. Den oprindelige afgørelse, hvor der blev givet afslag, blev således ændret til, at det ansøgte blev bevilget. 4 sager er i øjeblikket under fornyet behandling.


Begrundelsen for hjemvisning af sager til fornyet behandling er typisk at der mangler oplysninger i sagen, og at der derfor ikke var det fornødne grundlag for at træffe afgørelse, eller at begrundelsen for afslag ikke var tilstrækkelig konkret.


Niveauet med 41 pct. hjemviste eller ændrede afgørelser er bedre end samlet for 2016, hvor niveauet lå på 49 pct.


Men niveauet er fortsat højere end landsgennemsnittet på ca. 30 pct. og der arbejdes derfor fortsat for at få niveauet for hjemviste og ændrede sager reduceret. Initativer, der skal bidrage hertil er blandt andet indeholdt i Masterplan 2017. Der er f.eks. indgået aftale med Socialstyrelsen om et forløb med kompetenceudvikling af medarbejderne. Desuden arbejdes der med retningslinjer for sagsbehandlingen og med sagsgangsbeskrivelser hvor de mangler.


Det er vurderingen at arbejdet med sagsbehandlingsregler, kompetenceløft og øget fokus på behandling af klagesager fremadrettet vil bidrage til at antallet af hjemsendte afgørelser vil falde. Med det politiske ønske om at der skal strammes op økonomisk på området, må det dog forventes at der også fremadrettet vil være både klager og sager, hvor Ankestyrelsen omgør kommunens beslutning.

Kompetence

Social- og seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Udvalget tager orienteringen til efterretning og vil fortsat følge udviklingen i ankestatistikken og de igangsatte initiativer for kompetenceudvikling tæt.

Nr.53 - Ansøgning om puljemidler til demensvenligt samfund

Sagsnr.: 17/16093

 

Beslutningstema

Orientering om ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til understøttelse af demensvenligt samfund

Sagsfremstilling og økonomiSundhedsstyrelsen har udbudt en pulje til :

”Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund”


Fredensborg har i samarbejde med Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner indgået et partnerskab om i fællesskab at søge denne pulje med henblik på at skabe et Demensvenligt Nordsjælland.


Formålet med projektet er at udvikle et demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv, og mødes med forståelse og venlighed. Målet er at skabe et samfund på tværs af kommuner, hvor demens ikke er tabuiseret, og ikke fører til isolation og ensomhed, fordi der i samfundet er viden om og forståelse for demens og konsekvenserne af sygdommen, og der er inkluderende fællesskaber, der kan forebygge eller bryde ensomhed og isolation.


Tanken er at gennemføre en bredt forankret generisk oplysningskampagne på tværs af kommunerne. Kampagnen udvikles og gennemføres i samarbejde med de aktører, der er målgruppen, f.eks. politi, chauffører, jobcenter, butikspersonale, frivillige mv., således at det er relevant for målgruppen, fordi det taler ind i hverdagssituationer, hvor målgruppen møder mennesker med demens. Partnerskabet skal i samarbejde med aktørerne, der er målgruppen, sikre, at oplysningskampagnen gentages løbende. (spor 1.1). Derudover gennemføres løbende oplysningsaktiviteter i de nærmiljøer, hvor konkrete borgere har deres gang, og skal have mulighed for fortsat have det på en tryg og værdig måde, f.eks. i det lokale boligområde, nabolag, kirken, det lokale supermarkedet mv.


Der er ansøgt om ca. 1,3 mio til projektet, dertil skal lægges ca 100.000 i egenfinansiering for Fredensborg Kommunes vedkommende. Dette erlægges i form af medarbejdertimer.


Der forventes svar på ansøgningen i efteråret 2017 og aktiviteterne planlægges til 2018

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.54 - Godkendelse af rammeaftale for 2018

Sagsnr.: 17/16101

 

Beslutningstema

Godkendelse af Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisnings-område.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne sagsfremstilling fremlægges i alle regionens 29 kommuner på foranledning af KKR Hovedstaden


Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to elementer


1. Udviklingsstrategien

2. Styringsaftalen


Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med rammeaftalen fremlægges forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I Rammeaftale 2016 udvalgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde er videreført i Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.


KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2018 skal ifølge lovgivningen være vedtaget senest den 15. oktober 2017.


Rammeaftale 2018

I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles mål – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2018 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.


Udviklingsstrategien:

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.


Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.


Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.


       Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.


       Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.


Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.


Styringsaftalen:

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

·          Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.

·          Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

·          Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

·          Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.

·          Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.

·          Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.


De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.


De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.


Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes

At Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Nr.55 - Opfølgning på Masterplan 2017

Sagsnr.: 17/5342

 

Beslutningstema

Orientering om status på Masterplan 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog masterplan for 2017 for Handicap og socialpsykiatri den 27. marts 2017. Udmøntning og implementering skulle efterfølgende konkretiseres over for Social-og seniorudvalget.


Udvalget blev præsenteret for en konkretiseret masterplan i maj 2017 og i vedlagte masterplan gives en aktuel status for de vedtagne initiativer.


Den økonomiske effekt af masterplanen er sat til 5 mio, hvilket er et ambitiøst mål. Den hidtidige effekt i de første måneder er ikke opgjort endnu. Opfyldelse af det økonomiske mål kræver dog at det lykkes med alle indsatser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At status for masterplanen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orientering og opfølgning på masterplanen taget til efterretning.

Nr.56 - Sund By Netværket

Sagsnr.: 17/15399

 

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til om Fredensborg Kommune skal deltage i Sund By Netværket.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet har ønske om, at Fredensborg Kommune indmeldes i Sund By Netværket.

 

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

 

Netværket har både med borgerrettet og patientrettet forebyggelse at gøre – og er et anliggende, der vedrører alle aldersgrupper.

 

Den fremtidige strategi for netværket er styrket faglighed, sundhed i alle politikker, lighed i sundhed og strukturel forebyggelse.

 

Sund By Netværket iværksætter blandt andet løbende projekter for at sætte fokus på særlige udfordringer i arbejdet med Folkesundhed.

 

Meldingerne fra de allerede indmeldte kommuner er at det er værdifuldt at være med i netværket - gode erfaringsudveksling, gode handlingsplaner indenfor en række termer. Også læring fra Europa om udviklingen i WHO’s net om Healthy Cities.

 

Selv om der er fordele ved at deltage i netværket har administrationen løbende vurderet at Sund By Netværket ikke skabte tilstrækkelig værdi for kommunen.

 

Set i lyset af de økonomiske udfordringer som ældreområdet står over for, kan administrationen ikke anbefale at prioritere midler til deltagelse på nuværende tidspunkt.

 

Økonomi:

Årligt kontingent for en kommune fra 40.001 til 50.000 indbyggere: kr. 42.000

Derudover kommer udgifter til medarbejderes deltagelse i Sund By netværkets aktiviteter såsom temamøder og konferencer.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget drøfter og tager stilling til om Fredensborg Kommune skal indmeldes i Sund By Netværket, herunder stillingtagen til finansiering.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Forslag om at forslaget overgår til budgetforhandlingerne blev sat til afstemning.


For stemte 5: A, B, O og Henriette Brandt Pedersen.

Imod stemte 2: V


Forslaget dermed vedtaget.

Nr.57 - Orientering om aktuel venteliste til plejebolig og ældrebolig

Sagsnr.: 17/12009

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til plejebolig og ældrebolig

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger

Aktuelt er der 10 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf er de tre borgere fra andre kommuner. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 1 borger på en plejehjemsplads og der er således tale om en stigning på 9 borgere.


Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.


Ældreboliger

Aktuelt er der 15 borgere på venteliste til en ældrebolig. Af disse borgere er 8 fra Fredensborg Kommune og 7 fra anden kommune. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede der ligeledes 15 borgere på en ældrebolig.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.58 - Orientering om budgetrevision pr. 30. 6 på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 17/5342

 

Beslutningstema

Orientering om budgetrevision på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsfremstilling og økonomi

Ved budgetrevision pr 30. juni søges der om tillægsbevilling på 2 mio. i 2017.


Forudsætningen for vurderingen er, at der ikke finder yderligere nettotilgang sted til området samt at de eksisterende borgere netto ikke får nye udgiftskrævende behov. Der er indregnet 5 mio. kr. i lavere udgifter som effekt af initiativerne i masterplanen. Disse initiativer vil skulle udmøntes i årets sidste del.


Ved den økonomiske vurdering af området pr. 30.06.17 er der en samlet forventet merudgift på 7,7 mio. kr. De 0,7 mio. kr. skal området finde sammen med de 5 mio. kr. vedr. masterplaninitiativer i resten af 2017 for at der kan opnås balance.


I forhold til vurderingen pr. 30.04.17 er der tale om en ændring på 2,7 mio. kr. Denne ændring dækker over en merudgift på børneområdet på 2,8 mio. kr. som primært skyldes at et barn bliver 2,5 mio. kr. dyrere end vurderet ved aprilvurderingen. De faktiske omkostninger for den pågældende sag bliver i 2017 på 4,5 mio. kr. Der er tale om en årlig udgift på ca. 4 mio. kr. fra 2018 og frem.


Det bemærkes i øvrigt, at der på udvalgets septembermøde vil blive tilrettelagt en temadrøftelse, hvor styringsværktøjer og –udfordringer vil blive gennemgået nærmere. Byrådet vil blive inviteret til at deltage i temadrøftelsen.


I vedlagte bilag er en mere detaljeret gennemgang af de bevillingssager, der er medtaget ved budgetrevisionen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orientering taget til efterretning.

Nr.59 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Orientering om planlagte sager

Sagsfremstilling og økonomi

September 


 • Temadrøftelse af styringen på handicapområdet
 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Kvalitetsstandarder børnehandicap
 • Slutevaluering - frikommune


Oktober  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)

 • Status på hjemmeplejen
 • Status nyt plejecenter
 • Status på indsatsen for den ældre mediciske patient

 


Oktober

 • Status på masterplan-initiativerNovember   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Værdighedspulje 2018
 • Status på handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer


December

 • Status handicap forventet 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Intet at bemærke.

Nr.60 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orientering om puljemidler til Blindfo-projektet på Bredegaard.