Nr.56 - Sund By Netværket

Sagsnr.: 17/15399

 

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til om Fredensborg Kommune skal deltage i Sund By Netværket.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet har ønske om, at Fredensborg Kommune indmeldes i Sund By Netværket.

 

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

 

Netværket har både med borgerrettet og patientrettet forebyggelse at gøre – og er et anliggende, der vedrører alle aldersgrupper.

 

Den fremtidige strategi for netværket er styrket faglighed, sundhed i alle politikker, lighed i sundhed og strukturel forebyggelse.

 

Sund By Netværket iværksætter blandt andet løbende projekter for at sætte fokus på særlige udfordringer i arbejdet med Folkesundhed.

 

Meldingerne fra de allerede indmeldte kommuner er at det er værdifuldt at være med i netværket - gode erfaringsudveksling, gode handlingsplaner indenfor en række termer. Også læring fra Europa om udviklingen i WHO’s net om Healthy Cities.

 

Selv om der er fordele ved at deltage i netværket har administrationen løbende vurderet at Sund By Netværket ikke skabte tilstrækkelig værdi for kommunen.

 

Set i lyset af de økonomiske udfordringer som ældreområdet står over for, kan administrationen ikke anbefale at prioritere midler til deltagelse på nuværende tidspunkt.

 

Økonomi:

Årligt kontingent for en kommune fra 40.001 til 50.000 indbyggere: kr. 42.000

Derudover kommer udgifter til medarbejderes deltagelse i Sund By netværkets aktiviteter såsom temamøder og konferencer.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget drøfter og tager stilling til om Fredensborg Kommune skal indmeldes i Sund By Netværket, herunder stillingtagen til finansiering.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Forslag om at forslaget overgår til budgetforhandlingerne blev sat til afstemning.


For stemte 5: A, B, O og Henriette Brandt Pedersen.

Imod stemte 2: V


Forslaget dermed vedtaget.