Nr.25 - Statistik over ankeafgørelser i 2016

Sagsnr.: 12/4043

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik 2016

Sagsfremstilling og økonomi

I 2016 blev der indbragt 35 sager fra Fredensborg Kommune, ældre og Handicap, for Ankestyrelsen.


Af de 35 sager blev 18 sager stadfæstet mens 4 sager blev ændret. De øvrige 13 afgørelser blev hjemvist. Af de 13 sager der blev hjemvist er 4 sager behandlet igen med det resultat at det ansøgte blev bevilget. Den oprindelige afgørelse, hvor der blev givet afslag, blev således ændret til at det ansøgte blev bevilget. 9 sager er i øjeblikket under fornyet behandling.


I Ældre- og Handicap er der ca. 2.000 borgere der modtager hjælp og løbende modtager afgørelser. Der findes ikke oplysninger over samlede antal afgørelser pr. år.


Begrundelsen for hjemvisning af sager til fornyet behandling er typisk at der mangler oplysninger i sagen, og at der derfor ikke var det fornødne grundlag for at træffe afgørelsen, eller at begrundelsen for afslag ikke var tilstrækkelig konkret.


Niveauet med ca. 50 % hjemviste eller ændrede afgørelser er højere end

landsgennemsnittet, der gennemsnitligt er 30 %.


Der har på området med implementeringen af masterplanen vedtaget i 2015 været et stort arbejdspres, som er blevet yderligere forstærket af, at det har været en udfordring at få besat ledige stillinger. Med en både besluttet og nu implementeret opnormering på såvel voksen som børneområdet er der nu bedre tid til de enkelte sager. Hertil kommer, at der på ledelsesniveau er tilført juridiske kompetencer. Vurderingen er således at allerede iværksatte initiativer vil bidrage til at såvel antallet af klager som antallet af omgørelser vil falde fremadrettet.


Hertil kommer, at der med masterplanen for 2017 arbejdes videre med kompetenceudvikling af medarbejderne, systematisk sags-arbejde og udarbejdelse af sagsgange på de sagsområder, hvor der mangler sådanne.


På baggrund af ankestatistikken er der et øget fokus på behandling af klagesager. Det gælder særligt for så vidt angår begrundelse i de sager, hvor der ikke gives fuldt medhold til borgere. Derudover arbejdes der på at forbedre de arbejdsgange ved afgørelser, der skal sikre at de nødvendige oplysninger er til stede.


Der henvises til bilag med statistikken for 2016.

Kompetence

Social- og seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-04-2017

Udvalget ser med alvor på sagen og ønsker at følge udviklingen i antallet af ankesager tæt med en ny opfølgning på augustmødet.