13-09-2016 kl. 17:30
lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.75 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.

Nr.76 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.

Nr.77 - Godkendelse af rammeaftale 2017 samt af Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Sagsnr.: 16/19361

 

Beslutningstema

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt Hovedstadsregionens afrapportering af Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser fremlægges til drøftelse med henblik på godkendelse af aftalen i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagen er til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (bilag 1).

Af hensyn til at minimere sagsmaterialet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (bilag 2). Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016. Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

 

Rammeaftale 2017

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

 

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

 

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

 

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

 

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

 

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

 

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

 

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden(VUM) til praksis.

 

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

 

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

  • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

 

  • Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:
  • Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
  • Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
  • Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

 

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

 

Handicaprådet tog sagen til efterretning på deres møde den 25. august 2016.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At rammeaftalen og Hovedstadsregionens afrapportering af Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at anbefale administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at anbefale administrationens indstilling.

Nr.78 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2017 - SSU

Sagsnr.: 16/16709

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Social- og Seniorudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30


Mandag den 16. januar

Mandag den 6. februar

Mandag den 13. marts

Torsdag den 6. april

Mandag den 15. maj

Mandag den 6. juni

Mandag den 21. august

Mandag den 11. september

Mandag den 9. oktober

Mandag den 13. november

Mandag den 4. decemberØvrige møder i kommitèer, råd, m.m. vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at godkende mødekalenderen.

Nr.79 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 


November

 


December

  • Kvalitetsstandarder 2017

·         Hoveduddeling af § 18 midler                    

·         Frivilligcharter Fredensborg                       

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.

Nr.80 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.