Nr.86 - Beslutning om iværksættelse af gigthandlingsplan

Sagsnr.: 16/9945

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Vedtagelse af igangsættelse af gigthandlingsplan for ældrebefolkningen

Sagsfremstilling og økonomi


 

Forebyggelsesrådet anbefaler Social- og Seniorudvalget, at værdighedspuljemidlerne på kr. 250.000 anvendes til et pilotprojekt omkring GLA:D [Godt Liv med Artrose i Danmark] i kommunalt regi.

 

GLA:D omfatter en afklaringssamtale, et træningsforløb og en patientuddannelse.

Formålet med et projekt er at etablere, afprøve og evaluere såvel tilbud som samarbejdsrelationer på gigtområdet.

 

Projektet vil rette sig mod borgere +65 med hofte-og knæarthrose i perioden fra efterår 2016 til ultimo 2017. Der skal i projektet planlægges og gennemføres 2 gigtskole-forløb. Projektet vil blive afsluttet, evalueret og perspektiveret, dels til ministeriel afrapportering, dels til forebyggelsesrådet, der kan integrere viden og erfaringer i fremtidige prioriteringer.

 

Social- og Seniorudvalget vil få forelagt evalueringen med henblik på beslutning om evt. etablering af et varigt tilbud.

 

 

Udgangspunkt for projektet er det vedlagte bilag vedr. en 5 årig gigthandlingsplan i Fredensborg Kommune.

 

Forebyggelsesrådet foreslår at handlingsplanen suppleres med følgende initiativer:

 

Ø  Drøftelse med almen lægepraksis om aktuelt håndtering af ældre med slidgigt og fremtidige perspektiver

Ø  Drøftelse med Ældresagen og frivillige organisationer om disses mulighed for at indgå et samlet forløb

Ø  Bred information om eksisterende muligheder for gigt-patient

uddannelse

Ø  Uddybende talmæssig belysning af slidgigt og sygdommens konsekvenser for ældres dagligdag samt den hjælp der anvendes for at få en bedre dagligdag med gigt

Ø  Sammenhængende patientforløb vedr. gigt indtænkes i den frikommune udvikling, som Fredensborg Kommune forventes at indgå

Ø  Der arbejdes politisk og forvaltningsmæssigt hen mod det mål, at der udvikles et gigtforløbsprogram for sygehus, almen lægepraksis og kommune som led i Sundhedsaftalen 2019-2022 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

Kompetence

  1. Social-og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At GLA:D pilotprojekt iværksættes for de afsatte midler fra værdighedspuljen, samt at de seks anbefalinger indgår i det videre arbejde med gigthandlingsplanen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-10-2016

Indstillingen vedtaget.


Formand for Forebyggelsesrådet, Finn Kamper Jørgensen, deltog i sagens behandling.