Nr.92 - Kvalitetsstandarder på misbrugsområdet

Sagsnr.: 15/35271

 

Beslutningstema

Drøftelse af kvalitetsstandarderne på misbrugsområdet

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet vil kommunens indsats for misbrugsbehandling af voksne blive gennemgået som oplæg til en drøftelse af kvalitetsstandarderne.


Kommunens kvalitetsstandarder på misbrugsområdet blev senest justeret i forbindelse med implementering af handleplanen på handicapområdet, hvor ”stramningerne” på disse standarder blev skønnet at bidrage med 2,2 mio. kr. ud af den samlede handleplan på 25 mio. kr.


Drøftelsen af serviceniveauet på misbrugsområdet skal ses i sammenhæng med efterfølgende særskilt punkt på dagsordenen, hvor udvalget skal komme med en indstilling til byrådet om udtalelse til statsforvaltningen i en klagesag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Egentlige ændringer af servicestandarderne på området vil påvirke udgiftsniveauet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

  • At orienteringen om indsatsen på alkohol og misbrugsområdet tages til efterretning.
  • At det i de to kvalitetsstandarder tydeliggøres, at behandlingstilbud altid visiteres efter en konkret og individuel vurdering, men at standarderne i øvrigt fastholdes uændrede.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-11-2016

Orienteringen om indsatsen på alkohol og misbrugsområdet tages til efterretning.


I de to kvalitetsstandarder tydeliggøres, at behandlingstilbud altid visiteres efter en konkret og individuel vurdering. Standarderne fastholdes i øvrigt uændrede.


Centerchef Henriette Lilleør deltog under dette punkt.