08-03-2016 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

08-03-2016 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.27 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Ingen mødt til træffetid

Nr.28 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Dagsorden godkendt

Nr.29 - Revideret Sundhedspolitik

Sagsnr.: 15/36678

 

Beslutningstema

Den reviderede sundhedspolitik skal godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedspolitikken er revideret efter inddragelse af relevante fagcentre i organisationen.


Revisionen består i en opdatering af eksemplerne i rubrikken ”Vidste du, at …”  under temaerne ”Viden og samarbejde sikrer kvalitet og udvikling”, ”Et aktivt liv med bevægelse og samvær” samt ”Økologi og sunde spisevaner for et godt liv”.  


Da ansvaret for sundhedspolitikken er overgået fra Social- og Seniorudvalget til Fritids- og Idrætsudvalget er udvalgsformandens underskrift rettet.


Sundhedspolitikken har været i høring fra medio januar til ultimo februar 2016 i Seniorrådet, Handicaprådet og Forebyggelsesrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.


Administrationens bemærkninger

Sundhedspolitikken hører under Fritids – og Idrætsudvalget jf. Styrelsesvedtægten, men da dele af sundhedspolitikken berører opgaver under Social – og Seniorudvalgets område, forelægges politikken til udtalelse i Social – og Seniorudvalget forud for endelig behandling i Byrådet.


Administrationen anbefaler, at den reviderede udgave af Sundhedspolitikken godkendes for den næste 4-årige periode.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedspolitik.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At den reviderede politik godkendes for den næste 4-årige periode.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-03-2016

Bemærkninger fra DH-medlemmerne og Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Administrationen udarbejder et let revideret forslag til Sundhedspolitik på baggrund af udvalgets bemærkninger og de indkomne høringssvar, hvorefter sagen tages op til fornyet drøftelse.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Udvalget støtter Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning om, at det nuværende udkast til sundhedspolitik revideres med baggrund i bemærkningerne fra udvalget og høringssvar indarbejdet. Social og Seniorudvalget anbefaler endvidere, at der i første fakta-boks i sundhedspolitikken tilføjes:


”Vidste du, at der er nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet i udviklingen af den forebyggende indsats”

Nr.30 - Beslutning vedr. justering af regler for sikker sejlads

Sagsnr.: 15/39463

 

Beslutningstema

Beslutning om præcisering af regler for sejlads med borgere i mindre fartøjer i regi af Fredensborg Kommune.


Beslutning om proces for fremtidige præciseringer af indeværende regler.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for præcisering af regler

I 2014 indførte Fredensborg Kommune nye regler for sikker sejlads i kommunalt regi med mindre fartøjer, der kan medtage op til 12 passagerer.

Reglerne er indført i forlængelse af, at Søfartsstyrelsen, som følge af kæntringsulykken på Præstø Fjord i februar 2011, den 1. oktober 2012 udsendte en ny bekendtgørelse for sejlads i mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer.

 

Reglerne omfatter alle, der laver sejladsaktiviteter i kommunalt regi, dvs. sejladsaktiviteter i skoler, daginstitutioner, ungdomsskoler, på plejehjem og kommunale bosteder, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger som for eksempel sommerferieaktiviteter m.fl.

 

Siden reglernes ikrafttræden i 2014 er der hvert år afholdt teori- og førstehjælpskurser for at sikre, at reglerne bliver implementeret.

 

På baggrund af de henvendelser og spørgsmål, der er opstået i indeværende sæson, er der udarbejdet nedenstående forslag til præciseringer af reglerne.

 

Forsikringsselskaberne har præciseret dækningsperioden for passageransvarsforsikringen. Den nuværende sejlperiode er fra 1. maj til 31. oktober. Fra 1. januar 2016 vil dækningsperioden være fra uge 14 til og med uge 41 (indtil efterårsferien). Tidspunkter udover dette vil koste yderligere. Dette vil fremgå af reglerne.

 

Nedenfor er præciseringerne i regelteksten markeret med kursiv.

 

Præcisering af regler for sejlads med borgere i mindre fartøjer i regi af Fredensborg Kommune

Krav til kompetencer

Medarbejdere/instruktører/foreningsledere skal:

 • Være uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet eller have deltaget i et årligt praktisk sikkerhedskursus med redningsøvelser i forhold til den aktuelle sejladstype, kano, havkajak/sit on top kajak m.fl.

Det praktiske sikkerhedskursus giver adgang til at sejle i de områder der er udpeget som meget beskyttede, Se www.fredensborg.dk, med en max. vind på 4 m/sek. For windsurfing og sejlads med sejl, er max. en middelvind på 8m/sek.   Vinden måles med en vindmåler i åbent terræn i 2 meters højde med intervaller på 2 minutter i en periode på 10 minutter. Ligger vindstyrken i perioden gennemsnitligt under den anbefalede styrke må der sejles. Uddannede instruktører følger de retningslinjer for vurdering af vindrisici, som ligger i deres uddannelsesniveau.

 

Sikre at fartøjet/ fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning

Sørg for at dit fartøj overholder Søfartsstyrelsens Krav til fartøj. Se www.soefartsstyrelsen.dk

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producen­tens anvisninger er beregnet til:

Beskriv det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes:

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer


Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:

 • Alle bærer godkendt redningsvest i passende størrelse.
 • Den kystnære sejlads gør at det er let at komme i land.
 • Har øvet makkerredninger mv.
 • Mulighed for redning ved følgefartøj, stand-by beredskab i land mv.


Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:

 • Der medbringes vandtæt pakkede mobiltelefoner.
 • Tjek mobildækningen og sørg for alternativt varslingssystem hvis mobildækning mangler.
 • Sørg for at have en adresse for aktiviteten eller kendskab til de nye grøn/hvide skilte for nærmere stedsangivelse, så der kan gives præcis besked i nødstilfælde. Evt. kan den nye 112 app bruges.


Under vejledningens spørgsmål og svar sektion:


Hvem er ansvarlig for sejlads og udarbejdelse af sikkerhedsinstruks?

Det er ledelsen på den enkelte skole og institution, der er ansvarlig for at sikkerheden er i orden, når de tilbyder sejladsaktiviteter. Ved kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, er kommunen ansvarlig.


Hvis f.eks. en skole/institution lejer en kano på en å vil det være skolen/institutionen der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på skoleskibet Fulton, eller en anden ekstern udbyder, der leverer personale etc., vil det være den eksterne udbyder, der er ansvarlig. Men også i dette tilfælde skal man som køber af ydelsen sikre sig, at der findes en sikkerhedsinstruks for den aktuelle sejlads som opfylder Fredensborg Kommunes minimumskrav, eller tilsvarende, inden man tager ud på vandet.


Hvem skal tegne forsikring, hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, f.eks. en robåd eller en kano?

Svar: Hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, vil det være skolen/institutionen, der kommer til at varetage fartøjets drift. Derfor er det skolen/institutionen, som skal tegne forsikringen. I Fredensborg Kommune vil det sige, at det er den tidligere omtalte passageransvarsforsikring, der gælder.

Hvis en skole lejer et skib med fører, eller f.eks. køber en kanoudflugt med instruktører i Sommerland Sjælland, er det udlejeren, som står for skibets drift og dermed udfører ’erhvervsmæssig passagertransport’*. Derfor vil det være udlejeren, som har pligt til at have en passagerforsikring.


*Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer.Proces for fremtidige præciseringer af regler

Fredensborg Kommunes regelsæt vedrørende sikker sejlads er fastlagt og politisk godkendt i 2014 og justeret med politisk godkendelse i 2015.

Justeringerne drejer sig om præciseringer, ikke ændringer af reglerne. Det er forventeligt, at der også fremadrettet vil opstå nye behov for præcisering af disse regler.  


For at lette sagsbehandlingen og servicering af brugerne, foreslår administrationen at kompetencen til at godkende præciseringer af sejladsreglerne fremover, lægges til administrationen, så længe det drejer sig om justeringer i henhold til nuværende regler og lovgivning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 956 af 26/9 2012


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Social- og Seniorudvalget

Kommunikation

Alle foreninger og ledere for de kommunale institutioner orienteres og modtager materielet ved udgangen af marts 2016


Vejledningen for Fredensborg Kommunes sejladsregler er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

Udkast til ny vejledningstekst Sikker sejlads er sjov sejlads, hvor de nye præciseringer fremgår.

Indstilling

 1. At forslag til præciseringer i regelsættet for sikker sejlads godkendes.
 2. At forslaget til proces for fremtidige præciseringer af indeværende regler godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-02-2016

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-02-2016

Adminitrationens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Indstillingen godkendt.

Nr.31 - Statusorientering om kørslen til Karlebo Specialbørnehave

Sagsnr.: 15/32442

 

Beslutningstema

I forbindelse med leverandørskift af kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave har forældrene gentagne gange klaget over en række uhensigtsmæssige forhold. I november, december og januar fik Social- og Seniorudvalget fremlagt en sag over forholdene og iværksatte tiltag for at forbedre disse til orientering.

Sagen er en statusorientering på kørslen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


HB-busser har tidligere erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men de fandt også, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


Status på kørslen i januar viste, at der på flere områder var sket en forbedring i forhold til tidligere, bortset i forhold til afhentning af børnene på aftalte tidspunkter på hhv. hjemadressen og i børnehaven om eftermiddagen, samt HB Bussers kommunikation med forældrene om ændringer i kørslen, som stadig var utilfredsstillende.


Status pr. 22.02.16

Kørslen har overordnet set fundet et niveau, der svarer til serviceniveauet for kørsel til børnehaven.


Administrationen har i februar afholdt et møde med Movia, hvor man blev enige om, at invitere forældrene til at få medindflydelse på ruteplanlægningen og evt. ændringer i afhentnings- og leveringstidspunkter.

Efterfølgende var der ingen forældre, som tog mod tilbuddet om medindflydelse. Begrundelsen var, at der ikke længere var problemer med selve køreplanen, derimod er det fortsat et problem, at bussen ikke kommer til de aftalte tidspunkter, ligesom at man stadig oplever flere chaufførskift på ruterne. De seneste 1-2 uger har der været oplevet et stigende antal klager over netop disse to punkter og kontakterne til Movia og HB Busser har været intensiveret.


Indkøb følger fortsat kørslen og opretholder løbende dialogen med Movia om kontraktens overholdelse fra HB Bussers side.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Udvalget ser med alvor på de aktuelle udfordringer og følger nøje udviklingen. Udvalget ønsker at få forelagt et notat om kommunens handlemuligheder på april mødet.

Nr.32 - Orientering om venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/4325

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Aktuelt er der 24 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 12 fra egen kommune og 12 fra anden kommune. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 27 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 24 borgere på ventelisten. Det er et fald på 3 borgere.


Aktuelt overholder kommunen plejeboliggarantien for Fredensborg borgere, mens det derimod ikke er muligt at overholde plejeboliggarantien for 3 borgere fra andre kommuner.


Såfremt behovet for plejeboliger fortsætter og eller stiger vil administrationen overveje at indstille at kommunen gør brug af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. mere specifikt § 22, som giver adgang til at afslå udefrakommende borgere optagelse på den specifikke venteliste. Dette har kommunalbestyrelsen en mulighed for, hvis det er nødvendigt for at sikre kommunens egne borgere et passende botilbud.


Aktuelt er der 12 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 7 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 5 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 17 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 12 borgere på ventelisten. Det er et fald på 5 borgere.


Aktuelt benytter vi 10 ud af 10 mulige pladser på plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Vi er i januar måned 2016 informeret om at Louiselund har haft vandskade, i flere af plejeboligerne. Det betyder at flere beboere skal genhuses i denne periode. Vi er derfor gjort opmærksomme på at det kan komme til at påvirke Fredensborg Kommunes ventetid på anvisning af boliger, så længe renoveringen foregår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Orienteringen taget til efterretning

Nr.33 - Godkendelse af reviderede Ældre,Handicap, Psykiatri-og Misbrugspolitik samt ny værdighedspolitik

Sagsnr.: 15/35795

 

Beslutningstema

Godkendelse af ny værdighedspolitik samt godkendelse af reviderede politikker på Ældreområdet, Handicapområdet samt Psykiatri- og Misbrugsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal drøftes minimum en gang i hver byrådsperiode.

Social- og Seniorudvalget har ansvaret for Ældrepolitik, Handicappolitik samt Psykiatri- og Misbrugspolitikken.

Det er dog Byrådet, der endelig vedtager politikkerne.

 

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat midler til ældreplejen, som forudsætter at kommunen vedtager en Værdighedspolitik, om

sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Forslag til værdighedspolitik er indarbejdet i den reviderede Ældrepolitik.

 

Der har været gennemført følgende proces:

 

 • En administrativ høringsproces blandt ledere og medarbejdere på Ældre og Handicapområdet
 • Administrativt møde med Seniorråd og Ældresagen med henblik på forslag til justeringer til Ældrepolitikken samt forslag til Værdighedspolitik.
 • Administrativt møde med Danske Handicaporganisationer og Foreningen SIND med henblik på forslag til justeringer af Handicappolitik og Psykiatri- og Misbrugspolitik.
 • Temadrøftelse mellem Social- og Seniorudvalget, Seniorrådet og Ældresagen om Værdighed i ældreplejen
 • Høring af Handicaprådet

Ved høringen i Handicaprådet foreslog rådet at der indarbejdes et afsnit om retssikkerhed i Handicappolitikken. Administrationen finder dog at retssikkerhed et universelt begreb for hele kommunens virksomhed og ikke bør adresseres i en enkelt politik.

Ved høringen af Seniorrådet foreslog rådet at der indarbejdes et afsnit om forsøgs- og udviklingsvirksomhed i Ældrepolitikken. Administrationen finder dog at dette emne vedrører implementeringen af politikkens udmøntning og at dette derfor ikke bør indarbejdes i selve politikken.

Ud over afsnittet om værdighedspolitikken i Ældrepolitikken er der primært tale om sproglige justeringer og således ikke betydende ændringer i de tre politikker.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At de reviderede politikker samt værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

I forhold til Ældrepolitikken ændres teksten i indledningen

 

fra

”I kommunen arbejder vi endvidere aktivt med forebyggelse og det af Byrådet nedsatte forebyggelsesråd på ældreområdet, bidrager til at sætte fokus på og prioritere forebyggelse for denne befolkningsgruppe.”

 

til

”I kommunen arbejder vi aktivt med forebyggelse, og forebyggelsesrådet bidrager i den sammenhæng til at sætte fokus på og prioritere forebyggelse for kommunens ældre borgere.

 

 

Under Indsats 2; Forebyggelse og Sundhedsfremme, indsættes efter afsnittet ”Vi ønsker at integrere det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i løsningen af alle kommunens opgaver inden for ældreområdet.” supplerende: ”Fredensborg Kommune har nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet om udviklingen af forebyggelsesindsatsen” 

 

Under indsats 5 omskrives de første to afsnit med afsæt i de to afsnit fra Seniorrådets forslag om udvikling og forsøgsvirksomhed.

 

Handicappolitikken og Psykiatri- og Misbrugspolitikken godkendes uden ændringer.


Kristian Hegaard (B) stemte imod idet politikkerne ikke er tilstrækkelig konkrete, mangler afsnit om retssikkerhed og kan indarbejdes i kvalitetsstandarder.

Nr.34 - Besøg på plejehjem for demente i Holland

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Erfaringsopsamling fra besøg på demensplejehjem i Holland.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlemmer af Social- og Seniorudvalget, en repræsentant fra Seniorrådet samt deltagere fra administrationen var den 3. februar på besigtigelsestur til demensplejehjemmet De Hogewey i Holland.

 

Plejehjemmet drives af en non-profit, privat organisation.

 

Plejehjemmet, som rummer ca. 150 beboere, er bygget som

mindre 2 plans bygninger, grupperet omkring haveanlæg og torve.

Området er aflukket og indgangen er via en bemandet reception.

 

Udover boenhederne er der forskellige faciliteter, herunder en restaurant, et supermarked, en frisør, en café, et værksted og et teater.

 

Hver boenhed rummer 6-8 beboere. Hver enhed har egen indgang med forgang, fælles opholdsrum med køkken og beboerværelser. Der er fælles toilet og bad.

 

De enkelte boliger har et fast team af sundhedsfagligt personale, som kender de enkelte beboere godt. Der er tilknyttet 4 ansatte til hver bolig. Der er normalt kun én faglig person om de 6 – 8 beboere ad gangen. De ansatte udfører alle opgaver i boligen: Pleje, omsorg, rengøring, indkøb, medlavning osv.

 

Plejehjemmet er et brud på den hidtidige patientliggørelse af plejehjemsbeboere, hvor De Hogewey er tænkt indrettet som et hjem, hvor beboerne kan fortsætte den hidtidige livsførelse i så stor udstrækning som muligt.

 

Inden man kan flytte ind på De Hogewey, er ansøgeren screenet: Måden at leve på, hvad kan man lide at spise, tidligere jobs, fritidsinteresser, døgnrytme, musiksmag, værdier, normer osv. De Hokewey sporer sig dermed ind på, hvilken af plejehjemmets livsstile, der passer til ansøgeren. Erfaringen viser, at beboerens præferencer ikke ændres på grund af opstået demens

 

Der er aktuelt 7 livsstile:

·         Artisan  - håndværk

·         Urban - byliv

·         Christian - Kristendom

·         Cultural – Kultur og Kunst

·         Gooise – velhavende livsstil

·         Homey- hjemlig, traditionel hollandsk livsstil

·         Indonesian - nationalitet

 

På grund af vigende søgning til flere af livsstilene overvejes det fremadrettet alene at have 4 livsstile.

 

 

Der tilbydes beboerne ca. 30 forskellige aktiviteter – kaldet klubber. Ca. 20 % af beboerne deltager ikke i klubvirksomheden. Resten af beboerne har samlet ca. 500 klubmedlemskaber, hvilket svarer til ca. 4 klubmedlemsskaber pr. beboer. Det første medlemskab er gratis og øvrige medlemskaber koster ca. 50 Euro

 

Alle klubberne ledes af en ansat fagprofessionel inden for klubbens virke.

 

Frivillige bruges i stort omfang på andre områder på centret og der er tilknyttet ca. 130 frivillige til centret. De frivillige er professionelt organiseret og gennemfører et mindre uddannelsesforløb.

 

Beboerne betaler ikke for husleje eller ophold. Det er samme regler som for ordinære plejecentre i Holland.

 

De væsentligste forskelle mellem De Hogewey og et plejecenter i Fredensborg Kommune:

 

 • Ingen huslejebetaling
 • At området er aflukket med adgangskontrol
 • Små boenheder
 • Mange brugerbetalte aktiviteter
 • At beboere grupperes efter livsstil
 • Maden tilberedes i boenhederne
 • Lagt vægt på udearealer fremfor inde arealer

 

Enhederne på De Hogewey kan sammenlignes med kommunens specialiserede demensafsnit Asmundshøj der er indrettet som en lille enhed med 8 beboere med relativt små boliger og et stort fællesareal og området er aflukket. Der er dog ikke tale om en livsstilsgruppering, men om en sygdoms- og adfærdsgruppering.

 

 

I udbuddet af det nye plejecenter i Humlebæk fremgår: ”Det forventes dog, at op mod 80 pct. af beboerne, hvor boligstatus er varig, vil have demens i en eller anden form. Derfor spiller hensynet til dette en stor rolle, ligesom det stiller krav til indretning af pleje- og rehabiliteringscentret. Her kunne man med fordel lade sig inspirere af demenslandsbyen Hogeweyk i Holland.”

Det er ligeledes anført i udbudsmaterialet at indgangspartiet skal bestå at en sluse, samt at udearealer skal indrettes, så det minimerer risikoen for at demente forvilder sig ud af området

 

 

Administrationen finder, at besøget i Holland giver anledning til følgende overvejelser fremadrettet:

 

At udearealer indrettes så det giver beboere lyst til at bevæge sig ud og at arealerne minimerer risiko for at beboere utilsigtet bevæger sig uden for centrets område.

 

Aktuelt er der på kommunens demenscenter, Benediktehjemmet for puljemidler igangsat et større projekt som skal imødekomme disse formål.

 

Derudover bør der arbejdes videre med aktivitetsområdet, således at plejecentrene kan tilbyde en større vifte af aktiviteter evt. via brugerbetaling.

 

Det vurderes ikke relevant (eller praktisk muligt) at gruppere beboere efter livsstil. Alle plejecentre i kommunen arbejder derimod målrettet med beboeres livshistorier, som danner baggrund for den individuelle indsats over for beboerne.

 

Demensplejecentret De Hogewey var indrettet med en ambition om en stor interaktion med det omkringliggende samfund blandt andet med caféen, restauranten og en koncert/teatersal, der var åbent for eksterne arrangementer. Fordele og ulemper ved en større åbenhed i plejefaciliteterne i forhold til omverdenen bør ligeledes afsøges med henblik på at øge livskvaliteten og den gensidige forståelse af hinandens situation for både beboere og de omkringliggende virksomheder og borgere.

 

Med den nuværende befolkningsudvikling vil kommunen også i de kommende årtier skulle udvide plejekapaciteten. Erfaringerne fra Hogewey vil sammen med egne og øvrige ekstern erfaringsopsamlinger danne grundlag for det løbende arbejde med at sikre den bedst mulige kvalitet i kommunens tilbud.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At læringen fra besøget i Holland drøftes.
 2. At erfaringerne indgår dels i arbejdet med de kommende års udbygning af plejekapaciteten i Fredensborg Kommune, dels i den daglige pleje i kommunens centre.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Udvalget drøftede erfaringerne fra besøget og læringen heri for kommunen. Administrationen arbejder, hvor det giver mening, videre med at omsætte læringen i daglig praksis.

Nr.35 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handleplan

Handleplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2015 og indsatserne for i alt 25 mio. kr. blev herefter igangsat.  

Effekten af Handleplanen i 2015 udgør i alt 16,7 mio. kr.  Handleplanen videreføres i 2016.

 

I bilag 1 fremgår besparelserne fordelt på de enkelte områder i kolonnen ”realiserede effekter af handleplanen”. Af bilag 2 fremgår det af grafen hvordan udviklingen har været – der er her medtaget en besparelse på sociale formål på børneområdet på 0,3 mio. kr. som blev meldt ud administrativt efterfølgende Handleplanen.

 

Regnskab 2015

Det samlede regnskabsresultat for Handicap og Socialpsykiatri blev et samlet overskud på 0,4 mio. kr. svarende til 0,15 %.

 

Regnskabsresultatet blevet forbedret med 0,3 mio. kr. i forhold til sidste måneds skøn hvilket skyldes merindtægter på statsrefusion af dyre enkeltsager – som beregnes hvert år efter at alle udgifter for de enkelte borgere er blevet betalt.

 

Det Korrigerede Budget 2015 for Handicap og Socialpsykiatri er på 298,6 mio. kr. efter en tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. ved budgetrevisionen pr. 30/11 2015. Det samlede forbrug for 2015 er 298,2 mio. kr. hvilket giver et overskud på 0,4 mio. kr.

 

Regnskabet kan stilles op i følgende tabel:


Hele 1.000 kr.                                  NETTO

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Korrigeret Budget 2015

Afvigelse Korr. Budget 2015 og Regnskab 2015

Rea-liserede effekter af Handle-planen m.m.

Børn-handicap

     23.252

26.903

28.646

1.743

912

Voksen-handicap

   239.038

244.584

217.117

-27.467

11.599

Institutioner og takster

       4.784

5.281

12.273

6.992

4.500

Hjælpe-midler

     21.670

21.435

18.386

-3.049

0

Budget-pulje

0

0

22.219

22.219

0

I ALT

288.744

298.203

298.641

438

17.011


Opgørelsen deles op indenfor 4 hovedområder: Børn med et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr., Voksnemed et netto merforbrug på 27,5 mio. kr., Institutioner og deres takstindtægtermed et nettooverskud på 7,0 mio. kr. samtHjælpemidler med et underskud på 3,0 mio. kr. Samt en ikke fordelt budgetpulje på 22,2 mio. kr. som består af 2 mio. kr. fra Grandbohus, 2,5 mio. kr. fra Lindegården og 17,7 mio. kr. fra budgetrevisionen 30.11.15 til dækning af underskud på området. Budgetpuljen er ikke fordelt, så det derfor meget tydeligt fremgår hvor budgetudfordringen har været.

I det efterfølgende gennemgås kort udfordringen/afvigelsen (husk at afvigelserne er blevet tillægsbevilget).


Børn

Der blev et overskud på 1,7 mio. kr. hvor der ved sidste vurdering blev forventet næsten balance på området.

Ændringen skyldes merindtægter på særligt dyre enkeltsager samt en meget dyr borger som flyttede til anden kommune som ikke var indregnet i skønnet. Der har ikke fundet budgetflytning sted fra børneområdet til voksenområdet i forbindelse med, at der er unge som er blevet 18 år.


Voksne

Den forventede overskridelse på voksne handicappede på forventet netto 28,1 mio. kr. efter der er gennemført handleplansforslag på 11,6 mio. kr. blev ved regnskabsopgørelsen på 27,5 mio. kr. Forbedringen skyldes hovedsagelig merindtægter i forbindelse med statsrefusion af dyre enkeltsager. Der er givet tillægsbevilling til merforbruget.

De væsentligste afvigelser består af boinstitutioner med 7,7 mio. kr. dagtilbud med 9 mio. kr., STU med 5,3 mio. kr. samt støtte i eget hjem med 6,5 mio. kr.


Institutioner og deres takstindtægter

Socialpsykiatrien på Byvejen 14 - det tidligere Rosings Minde, Specialbørne-haven Karlebo, Lindegården samt Granbohus gav alle et overskud – fremgår af overførselssagen i Økonomiudvalget. Lindegården er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. i budget i forhold til handleplanen og Granbohus er blevet reduceret med 2 mio. kr. Budgetreduktionerne er samlet i en budgetpulje på 4,5 mio. kr. indenfor dette område.

Takstindtægterne blev 4,1 mio. kr. større end forventet som følge af opkrævning af ekstra takst for 4 borgere med tungere plejebehov samt en genoptagen sag i forbindelse med forældelseskrav samt manglende budgetregulering i 2015 i forhold til takstberegningen samt ekstraindtægter på borgere med ekstratakst.


Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet fik et merforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket var 0,3 mio.kr. mindre end forventet og næsten identisk med 2014 idet der har været meget stram bevillingsopfølgning. Området er udfordret af stigende udgifter på især Hjælpemiddelcentralen men også af at bevillinger som bringes til afgørelse i Ankestyrelsen falder ud til borgerens fordel.


2016

Vurderingen for 2016 bliver præsenteret på mødet d. 11. april 2016. Grunden til at 2016 først præsenteres til april er, at det først er i februar, at bl.a. alle opholdsbetalings-regninger er blevet betalt første gang for 2016 med den gældende takst for 2016. Der kan først foretages korrekte disponeringer for hver enkelt borger i Børn og Voksne når der er betalt en 2016 regning. Det er disponeringerne der danner grundlag for den samlede økonomiske vurdering af området. 

Skøn for 2016 som bl.a. er præsenteret på ØU d. 7/12 2015 er baseret på 2015 disponeringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Orienteringen taget til efterretning

Nr.36 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Valg af indsatser til understøttelse af værdighedspolitik

 

 

Maj

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Valg af boligselskab til nyt plejecenter
 • Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

 

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejebolig
 • Årsrapporter tilsyn

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Tilføjes sag vedr. frivillig indsats på plejecentre samt sag om kørsel af børn til Karlebo Specialbørnehave.


Næste møde afholdes på Humlebæk Skole, Baunebjergvej med markvandring ift. det nye plejecenter

Nr.37 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Besøg af Sundheds-og Ældreministeren den 14. marts med fokus på kommunens demensindsats.