Nr.32 - Orientering om venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/4325

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Aktuelt er der 24 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 12 fra egen kommune og 12 fra anden kommune. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 27 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 24 borgere på ventelisten. Det er et fald på 3 borgere.


Aktuelt overholder kommunen plejeboliggarantien for Fredensborg borgere, mens det derimod ikke er muligt at overholde plejeboliggarantien for 3 borgere fra andre kommuner.


Såfremt behovet for plejeboliger fortsætter og eller stiger vil administrationen overveje at indstille at kommunen gør brug af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. mere specifikt § 22, som giver adgang til at afslå udefrakommende borgere optagelse på den specifikke venteliste. Dette har kommunalbestyrelsen en mulighed for, hvis det er nødvendigt for at sikre kommunens egne borgere et passende botilbud.


Aktuelt er der 12 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 7 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 5 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 17 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 12 borgere på ventelisten. Det er et fald på 5 borgere.


Aktuelt benytter vi 10 ud af 10 mulige pladser på plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Vi er i januar måned 2016 informeret om at Louiselund har haft vandskade, i flere af plejeboligerne. Det betyder at flere beboere skal genhuses i denne periode. Vi er derfor gjort opmærksomme på at det kan komme til at påvirke Fredensborg Kommunes ventetid på anvisning af boliger, så længe renoveringen foregår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Orienteringen taget til efterretning