Nr.31 - Statusorientering om kørslen til Karlebo Specialbørnehave

Sagsnr.: 15/32442

 

Beslutningstema

I forbindelse med leverandørskift af kørslen af børn til og fra Karlebo Specialbørnehave har forældrene gentagne gange klaget over en række uhensigtsmæssige forhold. I november, december og januar fik Social- og Seniorudvalget fremlagt en sag over forholdene og iværksatte tiltag for at forbedre disse til orientering.

Sagen er en statusorientering på kørslen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med overgangen fra Bilcentralen til HB Busser pr. 01.10.2015 har forældrene til børn i Karlebo Specialbørnehave klaget over en række forhold, som har vagt deres bekymring omkring transporten til og fra børnehaven.


HB-busser har tidligere erkendt, at der er forhold, der skal forbedres, men de fandt også, at opstarten har været noget mere nuanceret end det billede, der tegnes af forældrene.


Status på kørslen i januar viste, at der på flere områder var sket en forbedring i forhold til tidligere, bortset i forhold til afhentning af børnene på aftalte tidspunkter på hhv. hjemadressen og i børnehaven om eftermiddagen, samt HB Bussers kommunikation med forældrene om ændringer i kørslen, som stadig var utilfredsstillende.


Status pr. 22.02.16

Kørslen har overordnet set fundet et niveau, der svarer til serviceniveauet for kørsel til børnehaven.


Administrationen har i februar afholdt et møde med Movia, hvor man blev enige om, at invitere forældrene til at få medindflydelse på ruteplanlægningen og evt. ændringer i afhentnings- og leveringstidspunkter.

Efterfølgende var der ingen forældre, som tog mod tilbuddet om medindflydelse. Begrundelsen var, at der ikke længere var problemer med selve køreplanen, derimod er det fortsat et problem, at bussen ikke kommer til de aftalte tidspunkter, ligesom at man stadig oplever flere chaufførskift på ruterne. De seneste 1-2 uger har der været oplevet et stigende antal klager over netop disse to punkter og kontakterne til Movia og HB Busser har været intensiveret.


Indkøb følger fortsat kørslen og opretholder løbende dialogen med Movia om kontraktens overholdelse fra HB Bussers side.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Udvalget ser med alvor på de aktuelle udfordringer og følger nøje udviklingen. Udvalget ønsker at få forelagt et notat om kommunens handlemuligheder på april mødet.