Nr.29 - Revideret Sundhedspolitik

Sagsnr.: 15/36678

 

Beslutningstema

Den reviderede sundhedspolitik skal godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedspolitikken er revideret efter inddragelse af relevante fagcentre i organisationen.


Revisionen består i en opdatering af eksemplerne i rubrikken ”Vidste du, at …”  under temaerne ”Viden og samarbejde sikrer kvalitet og udvikling”, ”Et aktivt liv med bevægelse og samvær” samt ”Økologi og sunde spisevaner for et godt liv”.  


Da ansvaret for sundhedspolitikken er overgået fra Social- og Seniorudvalget til Fritids- og Idrætsudvalget er udvalgsformandens underskrift rettet.


Sundhedspolitikken har været i høring fra medio januar til ultimo februar 2016 i Seniorrådet, Handicaprådet og Forebyggelsesrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.


Administrationens bemærkninger

Sundhedspolitikken hører under Fritids – og Idrætsudvalget jf. Styrelsesvedtægten, men da dele af sundhedspolitikken berører opgaver under Social – og Seniorudvalgets område, forelægges politikken til udtalelse i Social – og Seniorudvalget forud for endelig behandling i Byrådet.


Administrationen anbefaler, at den reviderede udgave af Sundhedspolitikken godkendes for den næste 4-årige periode.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Sundhedspolitik.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den reviderede politik godkendes for den næste 4-årige periode.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-03-2016

Bemærkninger fra DH-medlemmerne og Seniorrådet indgik i sagens behandling.


Administrationen udarbejder et let revideret forslag til Sundhedspolitik på baggrund af udvalgets bemærkninger og de indkomne høringssvar, hvorefter sagen tages op til fornyet drøftelse.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Udvalget støtter Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning om, at det nuværende udkast til sundhedspolitik revideres med baggrund i bemærkningerne fra udvalget og høringssvar indarbejdet. Social og Seniorudvalget anbefaler endvidere, at der i første fakta-boks i sundhedspolitikken tilføjes:


”Vidste du, at der er nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet i udviklingen af den forebyggende indsats”