09-05-2016 kl. 17:30
Mergeltoften 8, 2990 Nivå

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.46 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Ingen mødt.

Nr.47 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Dagsorden godkendt.

Nr.48 - Orientering om venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/10296

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi


Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje-og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger

Aktuelt er der 27 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 15 fra egen kommune og 12 fra anden kommune. Der er aktuelt 4 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 24 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 27 borgere på ventelisten. Det er en stigning på 3 borgere.


Aktuelt overholder kommunen plejeboliggarantien for Fredensborg borgere, mens det derimod ikke er muligt at overholde plejeboliggarantien for 5 borgere fra andre kommuner.


Ældreboliger

Aktuelt er der 11 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 6 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 7 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 12 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 11 borgere på ventelisten. Det er et fald på 1 borger.


Vi benytter aktuelt fortsat 10 ud af 10 mulige pladser på plejecenter Louiselund i Hørsholm.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.49 - Orientering om frivillig indsats på pleje-og aktivitetscenter Mergeltoften

Sagsnr.: 15/29982

 

Beslutningstema

Centerleder og frivillige vil orientere om den frivillige indsats på Mergeltoften

Sagsfremstilling og økonomi

Mergeltoften har 79 registrerede frivillige, som har interesse for  opgaver, som de har lyst til, og som har betydning både for dem selv og for modtageren.

Det er både beboere og borgere i eget hjem, der har glæde af den frivillige indsats.


Opgaverne dækker over et bredt spektrum fx: en frivilligreception, cykelpiloter, mergelbiksen, linedans, squaredans, EDB, besøgsvenner, en til en kontakt, hjælpe til arrangementer, fællesspisning, tur ven, krolf instruktør og en lang række andre aktiviteter.På mødet vil centerleder Conni Meier og fire repræsentanter for de frivillige orientere om den frivillige indsats.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Udvalget tog den levende orientering fra de tre fremmødte frivillige; Ulla Mortensen, John Diekelman og Jørgen Stokholm til efterretning.

Udvalget udtrykte stor tak for og anerkendelse af de frivilliges engagerede indsats for at højne livskvaliteten hos de plejekrævende borgere.

Nr.50 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri, herunder overvejelser om yderligere initiativer
 • Forebyggende hjemmebesøg – nyt kvalitetsstandard
 • Årsrapporter tilsyn
 • Gruppeforløb i Socialpsykiatrien

 

August

 • Skema A nyt plejecenter
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

September

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

Oktober

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

November

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2017
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.51 - Punkter behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Punkt 53: Bedømmelse – Nyt Pleje- og Rahabiliteringscenter

Punkt 54: Kørsel for enkeltpersoner, Karlebo Specialbørnehave

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Punkt 53: Udvalget indstiller bedømmelsesudvalgets indstilling til vinderprojekt for Byrådet.


Punkt 54: Udvalget drøftede handlemuligheder.

Nr.52 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Administrationen orienterede om at Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt initiativerne under den såkaldte værdighedspulje og at kommunen dermed har fået tilsagn om tilskud på 7,4 mio. kr. i 2016.