Nr.61 - Opfølgning på Handleplanen POL 14

Sagsnr.: 16/8717

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Handleplanen for besparelser på 25 mio. kr. blev igangsat marts 2015. Sagen beskriver en plan for opfølgning på Handleplanen.

Sagen er til beslutning

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Handleplanen og dens implementering marts 2015 – marts 2016

Marts 2015 vedtog SSU en handleplan med besparelser på i alt 25 mio. kr. i 2015. Den opnåede effekt af implementeringen af Handleplanen blev i 2015 på 16.7 mio. kr. (bilag 1).


Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 forudsættes det, at Handicap og Socialpsykiatri opnår en yderligere besparelse som følge af Handleplanens indsatser på i alt 8.3 mio. kr. i 2016 således at den samlede besparelse på i alt 25 mio. kr. nås. 


Imidlertid er området udfordret af et underliggende udgiftspres. Med forventningen til 2016 vil forbruget på området være stort set uændret i forhold til forbruget de to foregående år. I denne sag lægges derfor op til yderligere initiativer, der skal medvirke til at bremse udgiftsvæksten og nedbringe det samlede forbrug i overensstemmelse med de politisk vedtagne ambitioner på området.


Implementeringen af Handleplanen fra marts 2015 indeholdt en række tiltag, der reducerede udgiften på ydelserne til borgerne gennem stammere visitation og revisitation i overensstemmelse med de nye vedtagne kvalitetsstandarder. Derudover indeholdt den administrative tiltag med henblik på styrkelse af sagsbehandlingen og kompetenceudvikling af sagsbehandlerne gennem bl.a. kursusforløb afholdt af Socialstyrelsen samt samarbejde og benchmarking med 3 andre kommuner. 


En af udfordringerne i 2015 og fortsat i 2016 har været rekruttering af sagsbehandlere med erfaring på området. Derudover har der været afgang af personale.

I sammenhæng hermed er et af de helt essentielle indsatsområder i forhold til indhentning af besparelser revisitation af borgerens ydelser efter de nye kvalitetsstandarder. Revisitation forudsætter både ressourcer samt erfaring med sagsbehandling og dialog med borger, pårørende, evt. botilbud m.fl., hvorfor rekruttering og kompetenceudvikling fortsat vil være et væsentligt fokusområde i forhold til realisering af Handleplanen og dens opfølgning.


Opfølgning på Handleplanen

Administrationen har på baggrund af det forventede regnskab for 2016 arbejdet med en række nye initiativer som skal supplere og følge op på Handleplanen fra marts 2015 (bilag 2) for perioden 2017 – 2020. Målet med de supplerende initiativer er en yderligere reduktion af de indsatsstyrede udgifter på 5. mio. årligt. I forhold til den udgiftsreduktion (og udfordring), der blev lagt frem med administrationens budgetvurdering i april.

 

Med opfølgningen på handleplanen fastholdes målet om at udgifterne på området skal nedbringes, men processen med at få nedbragt udgiftsniveauet strækkes over en længere tidshorisont. Det skal dels ses i lyset af de hidtidige erfaringer, nyt lovforslag der giver klager på området opsættende virkning, de fortsatte problemer med at rekruttere på området samt det underliggende udgiftspres, som er en landsdækkende udfordring.

 

Børneområdet indgår som noget nyt i Handleplanen fra år 2016 (Bilag 2).

Det skyldes primært, at børnehandicapområdet i modsætning til tidligere års balance har et forventet underskud på 10.4 mio.kr. i 2016. Forklaringen herpå er, at Børnehandicap i årets første måneder har fået tilført 37 nye børn med omfattende behandlingsbehov, hvoraf kun 1 er tilflyttet kommunen. De øvrige børn har således været kendt i skoleregi og/eller i familieafdelingen, inden de er overført til handicap (POL 14). 

 

På børneområdet arbejdes med følgende tiltag for at begrænse udgiftsvæksten og nedbringe udgifterne:

·         Afklare snitflader til skole- og familieområdet og økonomisk fordeling af udgifterne

·         Opbygge et samarbejde med skole, PPR og Familieafdelingen om tidlig forebyggende indsats (videndeling, fælles møder, fremskudt sagsbehandling og fælles mål for indsatser efter princippet mindst indgribende indsats)

·         Oprette tilbud til forældre om øget hjemmepasning og kompetenceudvikling af forældrene i forhold til barnets handicap og vanskeligheder som alternativ til anbringelse uden for hjemmet

·         Udvidelse af målgrupper på egne institutioner

·         Udarbejde kvalitetsstandarder som supplement til nuværende restriktive praksis i visitation

 

I opfølgningen på Handleplanen arbejdes med følgende indsatser på voksenområdet:

·         Stram visitation og fortsat implementering af kvalitetsstandarderne i opfølgning og revisitation af borgerne

·         Rehabilitering og ressourceorienteret tilgang på myndigheds- og udførerniveau

·         Udvikling af nye tilbud, hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud og udvidelse af målgrupper på egne institutioner

·         Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne

·         Kompetenceudvikling og systematisk sagsbehandling gennem Voksen Udrednings Metoden

·         Fortsat samarbejde og videndeling med nabokommuner og øvrige interessenter

 

 

For at realisere opfølgningen skal følgende fremhæves:

·         Ultimo juli foreligger en detaljeret projektplan med mål og leverancer for revisitation i forhold til antal gennemgåede borgere pr. kvartal og forventet økonomisk besparelse på baggrund heraf.

·         Medio juni igangsættes et projekt mhp. udvikling af nye tilbud, hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud og udvidelse af målgrupper på egne institutioner. Projektet vil indeholde beskrivelse af forventede besparelser i forhold til de enkelte indsatser

·         Kvalitetsstandarden for STU revideres i samarbejde med Helsingør kommune og UU Øresund med henblik på beskrivelse af et tydeligere serviceniveau end nuværende. Kvalitetsstandarden skal derefter politisk vedtages.

 

SSU vil blive orienteret om fremdriften af tiltagene i forbindelse med de løbende sager om status på Handicap og Socialpsykiatri. 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At SSU vedtager følgende:

  1. De nye initiativer i opfølgningen på Handleplanen fra marts 2015 igangsættes som beskrevet

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

 

·         Den administrative indstilling vedtaget.

·         Første ”punkt” under de opfølgende indsatser på voksenområdet ændres til ”Visitation i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder og fortsat implementering af standarderne gennem opfølgning og revisitation af borgerne

·         Udvalget ønsker effekt og finansiering af en yderligere opnormering af personalet på handicapområdet medtaget ved budgetforhandlingerne.

 

DH-medlemmerne af Handicaprådets bemærkninger til sagen indgik i sagens behandling. Der gives en orientering på det kommende møde i Handicaprådet.