Nr.60 - Økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 16/8717

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri herunder orientering om ansøgt tillægsbevilling i budgetrevisionen pr.30.04.16.

Sagsfremstilling og økonomi

Forventet regnskab

Regnskabet for 2016 ventes p.t. uændret i forhold til regnskab 2015. I forhold til budgettet for 2016 medfører det et underskud i 2016 er på 20,7 mio. kr.

 

Vurderingen er foretaget på baggrund af forbrug samt antal borgere ultimo april 2016. Vurderingen forudsætter, at der ikke sker en yderligere tilgang af borgere i resten af året.

 

Forventningen til regnskabet for 2016 er stort set som fremlagt ved budgetrevisionen behandlet i januar og i administrationens første budgetvurdering fremlagt i april.

Ved budgetrevisionen pr. 30/4 2016 for Handicap og Socialpsykiatri søges om tillægsbevilling til merforbruget. Endvidere reduceres budgettet med 0,6 mio. kr. som følge af gevinster ved udbud samt regulering af el, vand og varme. Hertil kommer en tillægsbevilling på 93.000 kr. til el og varme vedr. Byvejen 14. Netto søges om en tillægsbevilling på 21,175 mio. kr. Budgetrevisionen med den økonomiske vurdering fremgår af bilag 1.

 

Handleplan

Handleplanen, der blev igangsat marts 2015, opnåede en økonomisk effekt i 2015 på i alt 16.7 mio. kr. Besparelserne blev primært hentet på § 85; støtte i eget hjem, § 107 og 108; Botilbud, Ophør med bevilling af døgnophold for misbrugere samt reduktion af budgettet på Lindegården og Granbohus. Disse tiltag opnåede til sammen besparelser på 14.8 mio. kr. Effekten af de øvrige indsatser blev på i alt 1.9 mio. kr.

 

Der er - I særskilt sag på udvalgets dagsorden – forslag om nye tiltag, som skal medvirke til, at budgettet for 2016 og frem kan reduceres samt nedbringe udgifterne på POL 14 med 5 mio. yderligere årligt i forhold til den budgetudfordring, der blev lagt op i budgetvurderingen i april.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At orienteringen følges op af en række supplerende initiativer til handleplanen fra marts 2015, jf. særskilt dagsordenspunkt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Den administrative indstilling vedtaget.