Nr.59 - Frivilligcenter Fredensborgs årsberetning for 2015

Sagsnr.: 16/12100

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Årsberetning 2015 for Frivilligcenter Fredensborg fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Frivilligcenter Fredensborg har afholdt generalsamling den 26. april 2016, og der er efterfølgende fremsendt årsberetning og regnskab for 2015 til administrationen.


Årsberetning og regnskab vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2). 


Administrationens bemærkninger

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Orienteringen taget til efterretning.